ggg ggg ggg

Nie złożyłeś nowej deklaracji śmieciowej w grudniu? Zrób to jak najszybciej!

Od 1 stycznia 2023 r. na terenie Miasta Ząbki obowiązuje nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Urząd Miasta przypomina o obowiązku złożenia nowej deklaracji.

Od początku roku na terenie Miasta Ząbki obowiązuje nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Obowiązują następujące miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 35 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
70 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 100 od gospodarstwa domowego trzyosobowego; 115 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.
Pamiętajmy, że aktualnie nie mamy możliwości zrezygnowania z obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Niewywiązywanie się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów wiąże się z naliczeniem dwukrotnie wyższej opłaty, jak również z możliwością otrzymania grzywny za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również uchwalonego na jej podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.
Warto przypomnieć, że wprowadzona została możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysokości: 4 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego; 7 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 10 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego; 15 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku zadeklarowania używania kompostownika przydomowego nie wystawiamy już bioodpadów w terminie ich odbioru. Natomiast fakt posiadania i użytkowania kompostownika może być zweryfikowany podczas oględzin nieruchomości.
Wprowadzone zmiany wiążą się z ustaleniem nowego wzoru deklaracji, którą po jej wypełnieniu należy złożyć: osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, pocztą na ww. adres urzędu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. przez platformę e-PUAP).
Nową deklarację należało złożyć do 31 grudnia 2022 r. Kto jeszcze tego nie zrobił, powinien jak najszybciej dopełnić obowiązku.
W przypadku zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej (wielorodzinnej) konieczne jest przekazanie wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji. Dzięki temu osoby reprezentujące wspólnotę/spółdzielnię mieszkaniową złożą deklarację w imieniu swoich mieszkańców, podając łączną informację o liczbie gospodarstw domowych oraz ich rodzaju w zależności od liczby osób w gospodarstwie.
(Wzór deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów dostępny jest na stronie internetowej UM Ząbki).
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc, z góry, w terminie do 10 dnia miesiąca, za który jest uiszczana.
Opłatę wnosimy w kasie UM lub na indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości. Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.
Wszelkie pytania można kierować na adres: pawel.radzio@zabki.pl.
W sprawie deklaracji:
magdalena.skiba@zabki.pl .
/Referat ZPiOŚ UM Ząbki/

301 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bezpieczna Kobyłka. Miasto jest monitorowane.

– Od początku kadencji, czyli już od 4 lat pracujemy nad tym, żeby Kobyłka była miastem, w którym Mieszkańcy mają...

Zamknij