ggg ggg

Nie podniesiono podatków w gminie Brańszczyk

Na czwartkowej sesji radni zajęli się uchwaleniem stawek podatków na 2021 rok. Sesja w dniu 26 listopada 2020 r., a wcześniej komisje wg zasad przyjętych w pracy samorządu w związku z epidemią, odbyły się zdalnie. Radni dyskusję odbyli w sposób zdalny i również zdalnie zostały ustalone podatki.

Rada Gminy Brańszczyk przyjęła uchwały w sprawie stawek podatków i zdecydowała, że podatek rolny pozostanie bez zmian, stawki podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie dotychczasowym (nie podniesionym od 2015 r. nie wymagały uchwały), a podatek od nieruchomości w 2021 roku będzie się różnił średnio o 2 grosze w stosunku do stawek z bieżącego roku.
Podejmując taką decyzję Rada Gminy wzięła pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju, jak również trudną sytuację ekonomiczną mieszkańców gminy.
Podatek rolny w 2021 roku został utrzymany na poziomie 35 zł/dt (w stosunku do stawek maksymalnych został obniżony z 58,55 /dt).
Podatek od nieruchomości w 2021 roku obowiązujący na terenie gminy Brańszczyk wynosi:
1.Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) nie zajętych na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 5 litera „a”,
– budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– innych – 7,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wyniki głosowania w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2021 rok; ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0.
Wyniki głosowania w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok; ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0.

/Info/

229 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Piesi na Świętojańskiej bardziej widoczni

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie dzięki pozyskanym 100 tys. złotych zadba  o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na ulicy Świętojańskiej w Wyszkowie....

Zamknij