ggg
ggg ggg

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA DROGOWA POWIATU WYSZKOWSKIEGO DOBIEGŁA KOŃCA !

Powiat Wyszkowski informuje, że zostały zakończone roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na tereni

gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Proces aplikowania i uzyskania dofinansowania ww. inwestycji trwał ponad 3 lata. Prace nad ujęciem projektu w ramach tworzonego nowego instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Powiat Wyszkowski rozpoczął w czerwcu 2014 roku. W dniu 14 września 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie, który na liście rankingowej projektów przyjętych do realizacji pojawił się 27 lipca 2017r. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisano w dniu 13 września 2017 r.
Środki niezbędne do sfinansowania kosztów wdrożenia projektu pochodziły ze środków EFRR, budżetu Powiatu Wyszkowskiego oraz z budżetu Gminy Brańszczyk i Gminy Długosiodło. Powiat nie byłby w stanie sfinansować zakresu inwestycji, gdyby nie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Uzyskane wsparcie finansowe było jednym z największych dofinansowań jakie do tej pory uzyskał Powiat Wyszkowski na inwestycje drogowe.

Wartość projektu ogółem: 12 856 697,19 zł.
Kwota dofinansowani z EFRR: 7 402 873,26 zł.
Wkład własny: 5 453 823,93 zł,
w tym pomoc finansowa:
Gminy Brańszczyk: 891 412,00 zł,
Gminy Długosiodło: 1 809 837,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w formule Regionalnego Instrumentu Terytorialnego i ujęte w „Planie Inwestycyjnym dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego”, gdzie przewidziane zostały komplementarnie do pozostałego obszaru funkcjonalnego działania inwestycyjne, które mają na celu ułatwienie komunikacji w ramach całego subregionu ostrołęckiego.

W ramach projektu osiągnięto cel główny jakim była poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego poprzez zachowanie właściwej komunikacji subregionu ostrołęckiego z terenem powiatu wyszkowskiego prowadzącego do drogi krajowej Nr 8 należącej do sieci
TEN-T.

Celami szczegółowymi projektu były:
– poprawa warunków ruchu na drodze powiatowej nr 4403W,
– usprawnienie połączeń komunikacyjnych z najważniejszymi punktami – zakładami pracy, dającymi zatrudnienie mieszkańcom oraz ważnymi instytucjami, szkołami, placówkami leczniczymi oraz obiektami użytku publicznego,
– poprawa jakości środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu i wibracji),
– zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów,
– poprawa dostępu do obszarów inwestycyjnych decydujących o rozwoju miasta Wyszkowa i gmin Powiatu Wyszkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Długosiodło i Gminy Brańszczyk.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej nr 4403W, w zakres której wchodziła m.in.:
– przebudowa jezdni do docelowej szerokości 6m o długości 17,91 km,
– przebudowa i budowa chodników na długości 4,86 km,
– przebudowa i budowa ścieżki rowerowej o długości 12,49 km,
– budowa i przebudowa 3 skrzyżowań skanalizowanych, w tym ronda w miejscowości Stare Bosewo,
– przebudowa rowów i poboczy,
– przebudowa 3 mostów (1 most z dobudową kładki),
– przebudowa przepustu,
– wykonanie oznakowania.

W ramach projektu zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego poprzez zastosowanie rozwiązań skierowanych na potrzeby dwóch grup osób niepełnosprawnych, tj. :

– osoby poruszające się na wózkach mają zapewnione warunki pokonywania barier poprzez stosowanie zaniżenia krawężników wystających na szerokości przejść dla pieszych przez jezdnię oraz w miejscach, gdzie ciągi dla pieszych mają swój początek lub tam gdzie się kończą,
– osoby niewidome lub niedowidzące mają zapewnione informacje o strefach zagrożenia poprzez zastosowanie materiałów o innej fakturze w miejscach transferu pomiędzy różnymi przestrzeniami funkcjonalnymi.

Przedsięwzięcie posiada szczególne znaczenie, ponieważ stanowi kontynuację rozbudowy sieci komunikacyjnej powiatu. Droga Nr 4403W położona jest w ciągu ważnego szlaku komunikacyjnego łączącego się z Drogą Krajową Nr 8 i Nr 60, służy mieszkańcom oraz podróżującym przez powiat wyszkowski, wydatnie poprawiając komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, poprawi układ komunikacyjny, tj. dostępność do głównych szlaków transportowych (europejskich i krajowych), zwiększy dostępność do miejsc aktywności gospodarczej, poprawi jakość życia mieszkańców i turystów oraz otworzy możliwość zabudowy nowych terenów pod działalność gospodarczą.

812 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiatowe obchody Dnia Strażaka

12 maja 2019 roku w Wyszkowie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka powiatu wyszkowskiego, organizowane wspólnie przez Komendę Powiatową Państwowej...

Zamknij