ggg ggg ggg

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE:

AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych już działa

1 marca oficjalnie rozpoczęło działalność i sprzedaż polis w kampanii wiosennej AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, którego właścicielem jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

AGRO TUW oferuje ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 65-procentowym dofinansowaniem z budżetu państwa. Jego wyróżnikiem na rynku ubezpieczycieli jest możliwość ubezpieczenia rolników od wszystkich ryzyk, w tym od suszy.
– Ubezpieczenia upraw i zwierząt są niezwykle ważne dla poczucia bezpieczeństwa rolniczego, bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw rolnych w obecnych czasach klęsk żywiołowych – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta

Już prawie 2 tys. wniosków o przyznanie pomocy hodowcom loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). , trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy hodowcom loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Złożone wnioski opiewają łącznie na prawie 74 mln zł, a ich połowa pochodzi
od rolników z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Przypomnijmy, że pomoc przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymujące świnie gospodarstwo, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi w nim minimum 10 prosiąt. Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł za każdych 10 prosiąt – jednak do 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Producent może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można się ubiegać tylko jeden raz.
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości decyduje data wpływu do placówki Agencji. Termin składania wniosków upływa 29 kwietnia.

Będzie nabór wniosków o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wnioski o wsparcie będzie można składać od 1 czerwca do 1 sierpnia br. Będzie ono finansowane z budżetu PROW 2014–2020.
Pomoc jest skierowana do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. W tym roku po raz pierwszy będzie można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.
Więcej szczegółów w biurach powiatowych ARiMR, które będą przyjmować wnioski. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową a także składać przy użyciu aplikacji eWniosekPlus.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomina, że od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jj wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. O przyznanie dofinansowania mogą starać się: rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej; ci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić; osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem.
Potencjalni beneficjenci powinni być ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Gospodarstwo ubiegające się o wsparcie musi być położone na terenie: gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców; gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
Po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczono także udział osób, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania czyli w latach 2007–2013.
Wysokość wsparcia wynosi 150 tys. zł. Jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.
Wnioski przyjmowane są przez oddziały regionalne Agencji do 28 kwietnia 2022 r. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie ARiMR.

Wysokość składki na ubezpieczenie

Zgodnie z obwieszczeniem prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi w II kwartale tego roku 60 zł.

570 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dary z gminy Sadowne dotarły na Ukrainę

Jak poinformowała gmina Sadowne i wójt Sadownego Waldemar Cyran pomoc dla walczących Ukraińców w dniu 7 marca 2022 r. dotarła...

Zamknij