ggg ggg ggg ggg

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w powiecie wyszkowskim

W dniach 15 – 16 stycznia 2015r. w Popowie w gminie Somianka odbył się Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W skład konwentu wchodzą starostowie z powiatów województwa mazowieckiego i prezydenci miast na prawach powiatu, którzy reprezentują Związek Powiatów Polskich. Cele konwentu są realizowane przez współpracę z administracją rządową i samorządową oraz współdziałanie z innymi instytucjami z terenu Mazowsza.
Podczas obecnego spotkania zaproszeni przez przewodniczącego konwentu Bogdana Pągowskiego – starostę wyszkowskiego udział wzięli m.in.: Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Wójcik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki, Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska – wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Czesława Kunkiewicz-Waligóra – naczelnik Wydziału Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.


Podczas pierwszego dnia obrad licznie przybyli starostowie mazowieckich powiatów zapoznali się z tematem: finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego w 2015 r. wyzwania, jakie stoją przed samorządami oraz zasady współpracy z administracją rządową.
Pani Czesława Kunkiewicz-Waligóra określiła rok 2015 rokiem szkolnictwa zawodowego w Polsce. Potwierdzić to ma wzrost wagi subwencji oświatowej na szkolnictwo zawodowe i wzrost środków finansowych na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zaapelowała o większe zainteresowanie starostów współpracą z Ministerstwem Edukacji w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych kierowanych na szkolnictwo zawodowe oraz szkolnictwo dla dorosłych.
W toku dyskusji dotyczącej spraw edukacji uczestnicy konwentu zgłosili postulat o możliwość wykorzystania subwencji oświatowej na inwestycje w oświacie lub utworzenie funduszu na realizacje inwestycji w placówkach oświatowych.
Podsekretarz Stanu Marek Wójcik poinformował o toczących się pracach nad zmianami zakresu kompetencji poszczególnych szczebli administracji z uwzględnieniem rozwiązań kompetencyjnych, instytucjonalnych i terytorialnych. Poruszył również problem dużego zróżnicowania w podziale środków w poszczególnych województwach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywanych do wykonania przez jednostki samorządowe.
Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski pogratulował starostom sukcesów wyborczych i zadeklarował dalszą otwartą współpracę z konwentem. Pozytywnie ocenił jakość stanowionych aktów prawnych organów powiatów. Omówił także algorytm podziału środków finansowych na zadania zlecone, których podział następuje proporcjonalnie do nakładu pracy określonego w oparciu o wyniki ankiet sprzed 3 lat.
Zaznaczył, że obecnie trwają prace legislacyjne w Sejmie nad ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej. Wojewoda zwrócił uwagę na sposób gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dąży się obecnie do racjonalizacji dochodów z tych nieruchomości i umożliwienia sprzedaży tych nieruchomości podmiotom, które mają pomysł na ich wykorzystanie. Ponadto zaleca przyspieszenie prac nad ujawnianiem Skarbu Państwa w zapisach ksiąg wieczystych.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik złożył starostom gratulacje wyboru oraz podziękował za aktywny udział powiatów oraz pomoc w realizacji projektów:

– Internet na Mazowszu,
– „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
– „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej zniwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
W zakresie bieżącej współpracy z samorządami powiatowymi jedną z najistotniejszych spraw jest obecnie rozliczenie do 31 grudnia 2015 r. projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Marszałek docenia rolę współpracy z konwentem i zobowiązał się do dalszego uczestnictwa osobistego lub delegując współpracowników urzędu marszałkowskiego.

Wicemarszałek Janina Orzełowska w swoim wystąpieniu przypomniała o realizacji programów rozwoju bazy sportowej oraz inwestycjach ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zwróciła szczególną uwagę na terminy składania wniosków:
– do 31 stycznia 2015 r. do FOGR
– do 15 lutego 2015 r. na rozbudowę bazy sportowej.

dscf5780

Od lewej: starosta ostrowski Zbigniew Kamiński, starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, starosta wyszkowski Bogdan Pągowski, starosta legionowski Jan Grabiec, wicestarosta wyszkowski Adam Mróz

 

 

 

Drugi dzień konwentu był poświęcony współpracy starostów i wojewody w sytuacjach kryzysowych w dziedzinie bezpieczeństwa w kontekście nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.
W ramach konwentu dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Dąbrowski przeprowadził szkolenie z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) – usługi powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach, uruchomionej na początku tego roku. Aktualne ostrzeżenia oraz darmową aplikację można znaleźć pod banerem RSO na www.mazowieckie.pl.
Podczas obrad wytypowani zostali przedstawiciele konwentu do uczestnictwa w pracach: Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 r., rady mazowieckiego oddziału NFZ, Mazowieckiej Rady ds. Ekonomii Społecznej, Mazowieckiej Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Mazowieckiego Forum Terytorialnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

/oprac. J.Cz./

 

Galeria zdjęć

2 400 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
O Janie Karskim w Mieście Cudu nad Wisłą…

„Sam nie znaczyłem nic. Najważniejsza była moja misja”.   (Jan Karski)    W ramach obchodów „Roku Jana Karskiego”, Gimnazjum nr...

Zamknij