ggg ggg ggg

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki

Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą nowe czasy, pozostanie miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków.
Jan Paweł II

Dzień 29 września 2019 roku, to nie tylko wyjątkowy czas krzewienia patriotyzmu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki, ale i czas podsumowania ich 10-letniej działalności na terenie sołectwa i gminy Strachówka, powiatu wołomińskiego, Mazowsza.

W tym dniu odbył się pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy III Przegląd Polskiej Piosenki Patriotycznej oraz Jubileusz 10-lecia działań Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki, a partnerem działań miejscowa parafia pw. WNMP. Wydarzenie kulturalne przygotowano w ramach projektu „Śpiewanie i działanie łączy pokolenia: III Mazowiecki Przegląd Piosenki Patriotycznej. 10. rocznica Stowarzyszenia”. Przegląd i Jubileusz dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Wołomińskiego i Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Tłuszczu. Uroczystość Honorowym Patronatem objął Senator prof. Jan Żaryn, Poseł na Sejm RP Piotr Uściński, Wojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Patronat medialny objęły: „Kurier W”, „Moja Gazeta Regionalna”, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, „Tygodnik Siedlecki” i „Życie Powiatu na Mazowszu”.
Po patriotycznej części uroczystości nastąpiła wyjątkowa część związana ze świętowaniem Jubileuszu 10-lecia zorganizowana w świetlicy wiejskiej. Swoją obecnością Jubileusz zaszczycili: ks. Mieczysław Jerzak – proboszcz parafii pw. WNMP w Strachówce, Piotr Uściński – Poseł na Sejm RP, Marek Sudomirski – przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Robert Szydlik – wicestarosta powiatu wołomińskiego, Piotr Borczyński – radny Rady Powiatu Wołomińskiego, Krzysztof Gawor, Ewa Mikulska, Ewa Powierża, Hanna Wronka i Ewa Zbrzeźniak – radni Rady Gminy Strachówka, Anna Gołoś – kierownik GBP Strachówka, Renata Karyś- przewodnicząca GKRPA, Marianna Ołdak – koordynator Programu Integracji Społecznej 2008-2009 roku, Jacek Wiśniewski – prezes OSP Strachówka, Piotr Wronka – prezes OSP Równe, Jacek Ołdak i Leszek Bąkowski – sołtysi wsi Strachówka i Annopol, Paweł Czyżewski z Urli, zaprzyjaźnione zespoły KGW i Klubów Seniora z Brańszczyka, Jadwisina, Łochowa, Miąsego, Przedświtu, Równego, Strachówki, Sulejowa, Tłuszcza, Urli, Zabrodzia, wolontariusze i wykonawcy działań projektowych, Jadwiga Powała – redaktor Mojej Gazety Regionalnej, Małgorzata Janus – redaktor gazety Tygodnik Poradnik Rolniczy, przedstawiciel Kuriera W, byli i obecni członkowie stowarzyszenia oraz zainteresowani mieszkańcy.
Gości powitała Krystyna Ołdak – prezes stowarzyszenia, po czym przedstawiła podwaliny działalności organizacji i zarys 10-letnich działań. Zaprezentowała imponującą listę projektów, działań, instytucji, organizacji i osób współpracujących ze stowarzyszeniem na przestrzeni 10 lat. Dorobek stowarzyszenia obszerniej został przedstawiony w godzinnej prezentacji filmowej, w kronice, na wystawie fotografii oraz w publikacji „Patriotyzm nasz codzienny. 10 lat aktywności stowarzyszenia”. Obejrzenie prezentacji filmowej i zdjęciowej, ze słowem narracji Krystyny Ołdak, pozwoliło na szersze zapoznanie zgromadzonych z zakresem działań organizacji, tematyką i przebiegiem projektów. Wszyscy zgodnie przyznali, że było to niezwykle bogate w działania, efektywne i aktywne 10-lecie. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia. Warto mieć na uwadze, że realizacja działań odbywa się bez własnego lokum, bez pracowników zatrudnionych na etacie, ze skromnym zapleczem technicznym pozyskiwanym ze środków projektowych, na osobistym sprzęcie komputerowym i biurowym członków Zarządu, z wieloma utrudnieniami ze strony nawet tych, którzy są zobowiązani do pomocy i współpracy. Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki w przeciągu 10 lat opracowało i zrealizowało z sukcesem około 40 projektów i programów działań. W projektowych działaniach odbyło się ponad 850 godzin zajęć, warsztatów, spotkań, wydarzeń. Po podpisaniu umów zorganizowano prawie 50 imprez i uroczystości środowiskowych, 24 wycieczki, 3 wyjazdy kolonijne w góry i nad morze, dwie dyskoteki plenerowe, trzy akcje społeczne przeciwko używkom. Wydany został biuletyn informacyjny z zajęć projektowych oraz cztery kalendarze. Społeczna praca członków stowarzyszenia, jak podkreślała w swoim wystąpieniu Krystyna Ołdak, to niepoliczalny czas przygotowywania projektów, rozliczania, pisania sprawozdań, organizacji wydarzeń. Szacunkowo, obliczenia wskazują, że jest to nie mniej niż 4500 godzin pracy Zarządu i członków stowarzyszenia oraz około 700 godzin pracy wolontariuszy. Autorem wszystkich pomysłów na projekty i działania, z wsłuchiwaniem się w głosy odbiorców i częstym koordynatorem jest Krystyna Ołdak. Pomocą w realizacji służą: ks. Proboszcz, Marzena Kanclerz, Beata Mikulska, Sylwester Ołdak, Wanda Suchenek, Teresa Kamińska, Barbara Kozłowska, Ewa Mikulska, Alina Komorowska, Halina Ołdak, Hanna Tabor, Andrzej Ołdak, Adam Powierża, Ewa Śliwka, Monika Śliwka, Ola Białek oraz inni członkowie stowarzyszenia i wolontariusze. Stowarzyszenie otrzymało za swoje działania liczne rekomendacje i pozytywne opinie od Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Wołomińskiego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Strachówka, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizacja otrzymuje również Listy Gratulacyjne i Listy Okolicznościowe. Wśród nich znajduje się m.in. List Kancelarii Prezydenta wraz z reprintem Kalendarza Niepodległości z 1939 roku. W ciągu 10-letniej działalności na karty historii Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki wpisało się bardzo wiele osób. Są to członkowie stowarzyszenia, wolontariusze, wykonawcy umów, osoby wspierające realizację projektów i działań. Najdłużej pomagający członkowie Zarządu Stowarzyszenia w trakcie Jubileuszu podziękowali w szczególny sposób. Na mocy decyzji władz statutowych Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki, którą odczytała Marzena Kanclerz, za szczególne zasługi dla organizacji nadano status członków honorowych: Księdzu Mieczysławowi Jerzakowi i Ewie Mikulskiej.
Członkowie Zarządu podziękowali również wszystkim wspierającym organizację, zapraszając do odebrania okolicznościowych upominków. Pamiątkowymi dyplomami, broszurami o działaniach stowarzyszenia oraz kubkami zostali obdarowani przedstawiciele instytucji, organizacji, współpracownicy, wolontariusze. Nie pominięto nikogo obecnego na sali. Bardzo serdecznie członkowie stowarzyszenia podziękowali zespołom KGW i Klubom Seniora, bo one towarzyszą stowarzyszeniu w działaniach od samego zarania istnienia. Podziękowania otrzymały zespoły: m.in. Klub Seniora Tłuszcz, KGW Równe, KGW Strachówka, KGW Miąse, KGW Przedświt, MOD Brańszczyk, KGW Sulejów, KGW Roszczep, KGW Zabrodzie, zespół „Łochowianie”, Eko-Kabaret” z Urli oraz KGW Jadwisin.
Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki podziękowało również wszystkim wolontariuszom i wykonawcom wspierającym pracę stowarzyszenia. W ciągu 10 lat było ich bardzo wielu. Byli to rodzice uczestników zajęć, młodzi wolontariusze: uczniowie i studenci, seniorzy, mieszkańcy Strachówki. Podziękowaniem ogarnięto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcali i poświęcają swój czas, rozumieli potrzebę wspólnych działań i dzięki, którym mogło wzrastać wspólne dobro. Koszami ze słodyczami i dyplomami zostali wyróżnieni wolontariusze – seniorzy oraz byli członkowie stowarzyszenia. Krystyna Ołdak, jako prezes organizacji, ze swojej strony podziękowała członkom stowarzyszenia podkreślając ich nieocenioną pomoc i wręczyła pamiątkowe zdjęcia dedykowane każdemu z osobna, cytując słowa o przyjaźni.
Po wystąpieniu Prezes Stowarzyszenia i Marzeny Kanclerz oraz podziękowaniach, o głos poprosił Poseł Piotr Uściński składając gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy oraz Marek Sudomirski. Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego wyróżniającą Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki Medalem Pro Masovia „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego”. Zabierając głos przedstawiciel Marszałka Adama Struzika, wyraził zaskoczenie wielorakością działań i poziomem realizowanych projektów, podkreślił, że jeździ dużo po Mazowszu, ale tak bogatej w działania organizacji i ubogacającej lokalną społeczność, trudno znaleźć. W liście okolicznościowym Marszałek przesłał słowa: „Pragnę pogratulować wspaniałego jubileuszu. Życzę Państwu niesłabnącej energii do działania, satysfakcji z dotychczasowych sukcesów oraz zainicjowania jeszcze wielu ambitnych przedsięwzięć i projektów w przyszłości. Ponadto za pośrednictwem Marka Sudomirskiego z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wielu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki otrzymało indywidualne dyplomy uznania z podziękowaniem za wybitny wkład wniesiony w rozwój gminy Strachówka, pielęgnowanie historii i tradycji ludowych, działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz cenną działalność społeczną. Są to: Krystyna Ołdak, Beata Mikulska, Marzena Kanclerz, Sylwester Ołdak, Teresa Kamińska, Barbara Kozłowska, Wanda Suchenek i Adam Powierża.
Po wręczeniu Medalu Pro Masovia wystąpił wicestarosta Robert Szydlik dziękując za zaproszenie i gratulując bogatego dorobku podkreślając przy tym otwartość władz powiatowych na potrzeby aktywnych organizacji i ludzi w ich środowiskach lokalnych. Następnie o głos poprosili zgromadzeni licznie goście składając gratulacje i serdeczne życzenia dalszych działań i kolejnych jubileuszy. Serdecznie i z uznaniem wybrzmiały m.in. słowa Renaty Karyś przewodniczącej i członków GKRPA: „Składamy wyrazy uznania i szacunku za wytężoną pracę na rzecz lokalnej społeczności, a w szczególności dzieci. Dziękujemy za współpracę i propagowanie działań profilaktycznych. Niech świętowany jubileusz będzie inspiracją do kolejnych, równie owocnych lat”. Jacek Ołdak, sołtys wsi Strachówka złożył na ręce Zarządu wyrazy uznania i podziękowanie za „wysiłek i czas poświęcony na prowadzenie działalności, w tym promującej sołectwo w gminie, powiecie, województwie z życzeniami na dalsze lata pracy oraz satysfakcji z osiąganych celów”. List gratulacyjny wystosowały Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe KGW Równe: „Z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za dotychczasową aktywność i promowanie kultury polskiego dziedzictwa. Dziękujemy za wieloletnią pracę włożoną w rozwój kultury oraz wielki wkład w pielęgnowanie tradycji lokalnych. Życzymy pani prezes i całemu stowarzyszeniu dużo zdrowia, pomyślności i jeszcze wielu takich wspaniałych jubileuszy, szerokich perspektyw rozwoju oraz spełnienia planów i zamierzeń, które zostały nakreślone na najbliższe lata działalności”. Prezes OSP Równe Piotr Wronka w imieniu swojej jednostki złożył gratulacje w słowach: „Z okazji jubileuszu 10-lecia składamy serdeczne gratulacje. Wyrażamy uznanie dla wszystkich osób stowarzyszenia zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Niech osiągnięte sukcesy będą motywacją do dalszej wytrwałej współpracy oraz inspiracją do podejmowania kolejnych ambitnych wyzwań. Zarządowi i członom stowarzyszenia życzę, aby efekty Waszej pracy zostały wielokrotnie pomnożone z pożytkiem dla rozwoju ziemi mazowieckiej”.
Z okazji Jubileuszu w swoim liście życzenia złożył ponadto Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta: „Życzę Państwu sukcesów w dalszej działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki” i Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki: „Z okazji dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia wszystkim jego członkom przesyłam gratulacje wraz z życzeniami satysfakcji z działalności społecznej i powodzenia w realizacji kolejnych planów”.
W imieniu Jubilatów prezes Krystyna Ołdak podsumowała uroczystość i podziękowała mówiąc: „Myślę, że będę wyrazicielką nas wszystkich, jubilatów. Praca społecznika, z naszego doświadczenia nie należy do najłatwiejszych. To wiedzą wszyscy, którzy cokolwiek zrobili chociaż raz na niwie społecznej. Tym bardziej dziękujemy tym, którzy wspierają naszą pracę i pomagają. Nie ma, moim zdaniem, w obecnym świecie zapotrzebowania na „Siłaczki” i „doktorów Judymów”. Świat jest raczej interesowny. Ale, my społecznicy, jednak istniejemy. Wbrew wszystkim zdziwionym i stawianym pytaniom: po co to robisz? I choć każdy z nas dałby inną odpowiedź na to pytanie, to połączyłyby nas proste słowa: pomoc i działanie. Za nagrody i życzliwe słowa podziękuję słowami Jana Pawła II „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą, jest jednocześnie obdarowany wdzięcznością tego drugiego”. Nie o medale i tytuły nam chodziło, ale nasze zasoby społeczne i wzrost kompetencji, rozwój dzieci, ubogacanie lokalnego środowiska, ale miło jest nam bardzo gościć tu Państwa i słyszeć, że nasza praca jest doceniana”. Uroczystość zakończyła się jubileuszowym tortem, odśpiewaniem „Sto lat” i poczęstunkiem. I chyba nie dziwiło nikogo, że w trakcie uroczystości zgromadzeni, z inicjatywy Marzeny Kanclerz, odśpiewali gromkie sto lat dla Krystyny Ołdak, prezesa i od 10 lat lidera działań.

/ES/

905 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wybory, wybory i już po wyborach, ale Ziemia Pułtuska kolejny raz ma swojego przedstawiciela

Mamy czas po wyborach, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć 13 października 2019 r., a więc zapraszamy obok do obejrzenia zdjęć...

Zamknij