ggg ggg ggg ggg

Jednomyślne wotum zaufania i absolutorium dla wójta Radosława Korzeniewskiego!

W piątek, 28 czerwca odbyła się ósma sesja Rady Gminy Dąbrówka, podczas której wójt Radosław Korzeniewski otrzymał pierwsze w historii, a zarazem jednomyślne wotum zaufania.

W trakcie obrad, które odbyły się w ostatni piątek czerwca, w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury po raz pierwszy przedstawiono raport o stanie Gminy Dąbrówka za 2018 rok. Warto nadmienić, że radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie dokumentu, wobec czego, bez dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla wójta. Historyczną uchwałę podjęto jednomyślnie.
Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Dąbrówka za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym. Radni po raz kolejny okazali się jednomyślni, przyjmując uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Identycznym wynikiem zakończyło się również głosowanie nad absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Radosław Korzeniewski, podobnie jak w latach poprzednich otrzymał je przy pełnym poparciu ze strony wszystkich radnych.
Warto w tym miejscu nadmienić, że budżet Gminy Dąbrówka za 2018 rok został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 5.967.060,32 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7.917.084,00 zł. Zrealizowane zostały przychody budżetu w kwocie 8.753.738,69 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.556.119,00 zł.
Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 43.054.082,88 zł, co stanowi 98,3% planu ustalonego przez Radę, w tym dochody majątkowe w wysokości 3.958.888,49 zł, czyli 97,5% planu. (W stosunku do roku 2017 dochody ogółem były wyższe o 11,4 %, a dochody majątkowe uległy wielokrotnemu zwiększeniu).
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 49.021.143,20 zł (tj. 94,8% planu), w tym majątkowe w kwocie 11.400.002,34 zł (tj. 90,1 % planu). W stosunku do roku 2017 wydatki ogółem były wyższe o 9,6%, majątkowe zwiększone zostały o 16,1 %. Wydatki majątkowe stanowiły 23,3% ogólnych wydatków budżetowych.
Dług gminy na koniec 2018 roku wyniósł 20.597.783,70 zł, i stanowił 47,8% wykonanych dochodów. Relacja łącznej kwoty spłat rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.
Tuż po zakończeniu głosowania nad absolutorium, wójt Radosław Korzeniewski otrzymał gromkie brawa. W imieniu Rady Gminy głos zabrała przewodnicząca Agnieszka Gryglas, która słowa podziękowania skierowała do zarówno do wójta, jak też do skarbnik Agnieszki Adam oraz samorządowców poprzedniej kadencji. Kwiaty i gratulacje otrzymali: były zastępca wójta Zenon Zadróżny oraz przewodniczący Rady Gminy kadencji 2014-2018 Marcin Kaczmarczyk. Obydwaj panowie podziękowali za wieloletnią współpracę wójtowi, radnym, sołtysom oraz pracownikom gminy. – Trzeba powiedzieć, że 2018 to był naprawdę udany rok, wzrosło zadłużenie o ok. 5 mln zł, ale majątek gminy zwiększył się aż o 11 mln złotych – podkreślił p. Zenon Zadróżny.
Z kolei, wójt Radosław Korzeniewski dziękując radnym za otrzymane absolutorium podkreślił, że przede wszystkim jest to sukces mieszkańców, ponieważ każdy budżet jest tworzony z myślą o mieszkańcach.
– Realizowanie każdego kolejnego budżetu i każde absolutorium to krok milowy dla naszej gminy. To współpraca wielu osób, to wypracowany kompromis i porozumienie. Nie ma możliwości zrealizowania jakiegokolwiek zadania bez konsultacji, bez dyskusji. Zawsze jednak na końcu dochodzimy do jakiegoś kompromisu. To czyni nasz zespół, naszą gminę lepszą. Dlatego dziękuję moim najbliższym współpracownikom. Przede wszystkim mojemu byłemu Zastępcy, z którym ciężko przepracowaliśmy cały ubiegły rok. Bardzo doceniam Pana wkład w rozwój naszej gminy i bardzo Panu dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik, mojej obecnej Zastępczyni – Pani Dorocie, każdemu Kierownikowi i Pracownikowi z osobna za codzienną pracę, która przyczynia się do sukcesów. Dziękuję za współpracę Radzie Gminy i Sołtysom – mówił wójt Radosław Korzeniewski.
– Panie Wójcie, jednomyślne głosowania świadczą, że Rada Gminy widzi i docenia tę pracę – zapewniła w trakcie obrad przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Gryglas. Niejako potwierdzeniem powyższych słów stało się jeszcze jedno ważne głosowanie, które tego dnia miało miejsce. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka, przewidującej wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700 zł; dodatek funkcyjny – 1900 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem funkcyjnym – 2640 zł. (Przyjęta uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia br.).
W imieniu redakcji gratulujemy Wójtowi Dąbrówki otrzymanego wotum zaufania, absolutorium i zasłużonej podwyżki, a Radzie Gminy jednomyślności w podejmowaniu uchwał.

/opr. R.L./

1 331 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Daty z życia św. Jana Pawła II”

„Zawsze myślę, co by było, gdyby nie było tego Radzymina, tego cudu nad Wisłą...” (św. Jan Paweł II) W 20....

Zamknij