ggg
ggg ggg

Jednomyślne wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Małgorzaty Zyśk!

W ubiegły czwartek, 18 czerwca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się dwudziesta ósma sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której burmistrz Małgorzata Zyśk otrzymała jednomyślne wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok.

Głosowania absolutoryjne poprzedziło przedstawienie przez Sekretarz Patrycję Żołnierzak raportu o stanie miasta oraz debata nad nim.
W dalszej części obrad sprawozdanie finansowe z realizacji ubiegłorocznego budżetu zaprezentowała zebranym Skarbnik Elżbieta Żmijewska.
W 2019 r. dochody budżetu Miasta Ząbki zostały wykonane na poziomie 102,23% planu (przypomnijmy, iż plan zakładał 243.006.105,55 zł, natomiast wykonanie wyniosło 248.416.833,66 zł), z tego dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 98,84% planu, a dochody bieżące 102,83% planu po zmianach.
Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 87,01% (plan: 273.473.560,54zł, wykonanie: 237.938.544,33 zł), przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 70,18% planu, a wydatki bieżące 93,15% planu po zmianach.
Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 10.478.289,33 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 30.467.454,99 zł.
Na koniec 2019 r. zobowiązania dłużne miasta wyniosły 30.710.000 zł co stanowiło 12,36% wykonanych dochodów budżetu, przy czym miasto nie było obciążone zobowiązaniami wymagalnymi.
Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31.12.2019 r. miasto Ząbki posiadało należności wymagalne w kwocie 1.526.621,54zł, co stanowi 6,15% wykonanych dochodów budżetu za 2019 rok.
Gwoli ścisłości dodajmy, iż przedłożone sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. „W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym Rb 28S wg stanu na koniec 2019 roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie przekraczają wielkości planowanych” – czytamy w treści uzasadnienia do opinii składu orzekającego RIO w Warszawie.
W imieniu redakcji gratulujemy Pani Burmistrz bardzo dobrej realizacji budżetu i jednomyślnie otrzymanego wotum zaufania oraz absolutorium.

/opr. rl; fot. UM Ząbki/

413 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Raport o stanie Miasta Kobyłka za 2019 r.

Raport o stanie Miasta Kobyłka za 2019 r. Informujemy, że Burmistrz Miasta, Edyta Zbieć przedłożyła Radzie Miasta Kobyłka Raport o...

Zamknij