ggg ggg ggg ggg

I spotkanie animacyjne dla kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych i osób aktywnych społecznie

W dniu 29 listopada 2022 r. Rada Gminy Brańszczyk przyjęła uchwałę nr LVI.346.2022 dotyczącą Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Celem głównym Programu jest lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy Brańszczyk, dzięki realizacji zadań publicznych gminy we współpracy z organizacjami poprzez umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji, a tym samym właściweg
planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstawania inicjatyw lokalnych i wparcia aktywności obywatelskiej.
W roku 2023 za priorytetowe uznane zostały zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ratownictwa i ochrony ludności. Planowana kwota na realizację Programu to 40 000,00 zł.
Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom oraz chcąc przygotować się do wdrożenia założeń Programu Urząd Gminy w Brańszczyku wszedł we współpracę z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, który kompleksowo wspiera działalność podmiotów w zakresie ekonomii społecznej.
W dniu 5 grudnia 2022 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań szkoleniowych, podczas którego animator subregionu ostrołęckiego, Łukasz Wachowski, przekazał merytoryczną wiedzę na temat możliwych źródeł finansowania lokalnych działań społecznych oraz sposobów w jaki sposób te środki pozyskiwać. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Kolejne spotkanie planowane jest na koniec stycznia 2023 r. .

/Info UG Brańszczyk/

392 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wręczenie i poświęcenie sztandaru dla koła w Łochowie Obwodu „Rajski Ptak” ŚZŻ AK

6 grudnia 2022 r. odbyła się w miejscowości Gwizdały w Gminie Łochów wyjątkowa uroczystość patriotyczna. Został poświęcony i przekazany sztandar...

Zamknij