ggg

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2021 R. POJEMNIKI NA BIOODPADY

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk, dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne wprowadza się obowiązek posiadania przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pojemników na bioodpady w kolorze brązowym, a w przypadku innego koloru pojemnika, oznakowanie go etykietą BIO.

Pojemniki na bioodpady będą zapewnione przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. W przypadku wytwarzania większej ilości bioodpadów (powyżej 1 pojemnika), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dodatkowych pojemników. Ilość pojemników na odpady powinna odpowiadać ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców nieruchomości.
Od 1 stycznia 2021 r. bioodpady umieszczone w worku, a nie w pojemniku nie będą odbierane.

Ponadto informujemy, że od 1 listopada 2020 r. istnieje możliwość skorzystania z 15% zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne. W tym celu należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Pułtusku korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nieruchomości, której właściciele zadeklarują posiadanie kompostownika, nie będą zaopatrzone w pojemnik na bioodpady. Z wyżej wymienionych nieruchomości bioodpady nie będą odbierane.
Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem
tel. 23-306-72-21.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2021 R. DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/297/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2021 r. wyłącza się nieruchomości niezamieszkałe z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
Istnieje możliwość podpisania umowy z firmą dotychczas odbierającą odpady komunalne – Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. lub z innym przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rejestr działalności regulowanej znajduje się na stronie internetowej www.bip.pultusk.pl w zakładce wykaz danych o środowisku.
Właściciele nieruchomości nie wypełniający obowiązku podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych podlegają karze grzywny.
Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem tel. 23 306 72 21

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

551 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
10 tysięcy złotych na przeciwdziałanie epidemii

Jak poinformowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne, Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował środki na zwalczanie epidemii COVID-19 dla gminy Sadowne....

Zamknij