ggg

Gospodarka śmieciami w rękach gminy (08.01.2013)

Śmieci kosztują i z tym musimy się zmierzyć już dziś. Rada Miejska w Wyszkowie podjęła uchwały zmieniające zasady dotyczące śmieci, ich kosztów i zasad. Pod koniec roku na ostatniej sesji radni zdecydowali jak od 1 lipca ma wyglądać gospodarka śmieciowa w gminie Wyszków. Gmina zbierze śmieci, my zapłacimy: 10,46 zł za śmieci segregowane, a 16,66 zł za śmieci niesegregowane.
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r., gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków, Rada Miejska w Wyszkowie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Wyszków w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w podziale, na co najmniej 6 frakcji: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Pozostałe frakcje zostały dodane do świadczonych usług w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami oraz jako kontynuacja dotychczasowo podjętych zadań przez Gminę Wyszków, takich jak: pojemniki na przeterminowane leki, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz niebezpiecznych w gminnym punkcie odbioru odpadów.
Opłata obejmuje odebranie od właścicieli nieruchomości 1,5 Mg/rocznie wytworzonych odpadów z każdego gospodarstwa domowego. Wartość ta została obliczona na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat średniej ilości odpadów wytwarzanych w ciągu roku przez jednego mieszkańca Województwa Mazowieckiego, która wynosi 0,32 Mg. Odebranie wszystkich odpadów od właściciela nieruchomości w ramach jednej opłaty, pozwoli na ograniczenie ilości odpadów zagospodarowywanych ze względów finansowych „domowymi” metodami, szkodliwymi dla zdrowia mieszkańców oraz niszczącymi krajobraz Wyszkowa. Na podstawie tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi, zostanie przygotowany harmonogram odbioru odpadów.
Uchwała przewiduje także rozszerzenie działalności punktów odbioru odpadów niebezpiecznych takich jak baterie i przeterminowane leki. Ustawienie większej ilości specjalnych pojemników na terenie miasta spowoduje większą ich dostępność dla mieszkańców i ograniczy przekazywanie tych odpadów na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów podane dla każdego rodzaju odpadu uniemożliwiają składowanie na składowiskach takich odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi lub mogą służyć, jako paliwo do produkcji energii. Jednocześnie procesy te nie stanowią ograniczenia dla potencjalnych wykonawców usługi. Mają na celu efektywne działanie nowego systemu gospodarki odpadami na rzecz ochrony środowiska.
Zakres świadczonych usług przez Gminę Wyszków został tak zaplanowany, aby w jak najbardziej efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców.
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest
bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków. I tak radni, mimo, że niejedno głośnie przyjęli następujące zasady:
Gmina za określona opłatę zapewnia odbiór odpadów od właścicieli. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, ogłoszonego przez gminę. Gmina Wyszków świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych:
1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów wraz z pozostałymi bioodpadami (frakcja mokra);
2) papieru i tektury;
3) tworzyw sztucznych;
4) metali;
5) szkła;
6) opakowań wielomateriałowych;
7) zmieszanych odpadów opakowaniowych;
8) odpadów ulegających biodegradacji ogrodowych i zielonych;
9) zużytych baterii i akumulatorów;
10) przeterminowanych leków;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie;
14) opakowań po nawozach sztucznych;
15) opakowań po farbach i lakierach;
16) zużytych opon.
Częstotliwość odbioru uzależniona jest od tego czy posesja jest na terenie miasta (nie rzadziej niż raz na tydzień), czy na wsi (nie rzadziej niż 2 razy na tydzień). Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci, w zabudowie jednorodzinnej będą zabierane dwa razy w roku, wielorodzinnej – co miesiąc. Powstaną punkty selektywnej zbiórki odpadów, w których można będzie nieodpłatnie w określone dni oddawać posegregowane odpady. Przy zabudowie jednorodzinnej obowiązywać będą pojemniki lub worki (w odpowiednich kolorach według typów odpadów) o pojemności od 60 l, w zabudowie wielorodzinnej – od 120 l, a dla wszystkich dodatkowo pojemnik o pojemności min 120 l na odpady zielone i kuchenne.  Szczegółowe informację w sprawie odbioru dostępne będą na stronie internetowej: www.bip.wyszkow.pl oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. To samo dotyczy odbioru poszczególnych odpadów oraz rodzaju pojemników, worków, czy czasu odbioru w zależności od tego, czy jest to gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej, czy wielorodzinnej.

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się raz w kwartale:
1) za I kwartał do 30 stycznia danego roku;
2) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku;
3) za III kwartał do 30 lipca danego roku;
4) za IV kwartał do 30 października danego roku.
2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do 15 sierpnia 2013r. i obejmuje ona okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.
Opłata może zostać określona na kilka sposobów, ale radni przyjęli zasadę naliczania jej od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Przyjęto stawkę: za odpady segregowane 10,46 zł od osoby, za niesegregowane – 16,66 zł od osoby. Ilość mieszkańców i sposób przekazywania odpadów (segregowane czy zmieszane) należy określić w deklaracji, którą obowiązkowo trzeba złożyć do Urzędu Miejskiego do 15 kwietnia. Gmina zapewnia, że w odpowiednim czasie deklarację mieszkańcom dostarczy. Mieszkańcy będą też musieli do dnia 1 lipca wymówić dotychczasowe umowy na wywóz śmieci, aby nie płacić podwójnie w momencie wejście w życie ustawy.
W/w zasady nie dotyczą działek letniskowych oraz budynków, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą. Nadal będą zawierać umowy indywidualne.
/J.Cz./

1 834 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Wyszków na 2013 rok (08.01.2013)

18 głosami ZA radni Rady Miejskiej w Wyszkowie na ostatniej sesji, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. przyjęli budżet...

Zamknij