ggg ggg
ggg ggg

Gmina Wyszków zabiega o pozyskanie środków

Gmina Wyszków, w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez sołectwa z naszego terenu i ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 ”, złożyła 5 wniosków o dofinansowanie nw. zadań:

„Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Leszczydół-Pustki, poprzez budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulic oraz montaż słupów oświetleniowych – etap III”. Przedmiotem zadania jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 241 mb oraz montaż 5 słupów oświetleniowych w miejscowości Leszczydół – Pustki. Na projektowanych słupach obwodu odbiorczego zainstalowane będą ledowe oprawy oświetleniowe.
Całkowity koszt zadania: 31 054,30 zł.
Planowany termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2019 r.

„Mała architektura – miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Deskurowa – etap II”. W ramach zadania planuje się montaż urządzeń zabawowych placu zabaw tj.: huśtawka podwójna, równoważnia, linarium, drążki do podciągania. Zakres zadania przewiduje również montaż elementów małej architektury (ławki oraz kosza na śmieci).
Całkowity koszt zadania: 26 255,27 zł.
Planowany termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2019 r.

„Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Gulczewo, poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej- etap I”. Przedmiotowe zadnie obejmuje budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości 104 mb oraz montaż 3 słupów oświetleniowych przy ul. Szkolnej w miejscowości Gulczewo. Na projektowanych słupach obwodu odbiorczego zainstalowane będą ledowe oprawy oświetleniowe.
Całkowita wartość zadania: 20 803,14 zł.
Planowany termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2019 r.

„Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Fidest, poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego”. W ramach zadania planuje się wymianę 20 szt. starych opraw oświetlenia ulicznego (sodowych oraz rtęciowych) na oprawy typu LED w miejscowości Fidest.
Całkowita wartość zadania wynosi 21 648,00 zł.
Planowany termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2019 r.

Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Lucynów, poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej, Kwiatowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego – etap II. Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje montaż 406 mb linii napowietrznej oświetlenia ulicznego i 10 szt. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na istniejących słupach.
Całkowita wartość zadania: 36 500,00zł.

Planowany termin realizacji: marzec – czerwiec 2019 r.
Wnioskowana kwota dofinansowania na pojedyncze zadanie wynosi 10 000,00 zł. Łącznie na wszystkie pięć ww. zadań Gmina Wyszków stara się pozyskać dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł.

Gmina Wyszków, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie złożyła 3 wnioski o dofinansowanie nw. zadań:

„Wyszków nad Bugiem”- Realizacja projektu polega na aktualizacji i wznowieniu druku pięknego albumu pn.: „Wyszków nad Bugiem”. Pierwowzorem do zadania jest album „Wyszków nad Bugiem” wydany przed laty przez Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” na zlecenie Gminy Wyszków. W ramach projektu przewiduje się wydrukowanie 1200 bezpłatnych egzemplarzy albumu.
Całkowita wartość zadania: 24 600,00 zł
Planowany termin realizacji: lipiec – listopad 2019 r.

„Małymi krokami zadbajmy o naszą Ziemię”- W ramach przedmiotowego projektu planowane jest wyposażenie gminnych jednostek administracji publicznej (m.in. Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Spółki gminne: PWIK, WTBS) w kosze do segregacji odpadów. Dodatkowo w tych instytucjach zostaną zamontowane tablice informacyjno – edukacyjne dotyczące tematyki segregacji odpadów.
Całkowita wartość zadania: 24 600,00 zł
Planowany termin realizacji: lipiec – listopad 2019 r.

„Ja również mogę uratować Ci życie!” – Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje zakup 2 szt. automatycznych przenośnych, ogólnodostępnych defibrylatorów AED. Planuje się, że urządzenia zostaną zamontowane w Wyszkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wyszkowie – Pływalnia Błękitna oraz w centrum miasta: Galeria Handlowa/Biblioteka Miejska.
Całkowita wartość zadania: 24 600,00 zł
Planowany termin realizacji: lipiec – listopad 2019 r.
Wnioskowana kwota dofinansowania na pojedyncze zadanie wynosi 20 000 zł netto. Łącznie na wszystkie trzy ww. zadania Gmina Wyszków stara się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł netto.

Gmina Wyszków, w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Mazowieckiego nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkowie”. Planowana do rozbudowy droga będzie bezpośrednio łączyć się z nowobudowanym III i IV etapem obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa i drogą powiatową nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło (ul. Świętojańską). Zadanie obejmuje rozbudowę drogi na długości 893,60 m wraz z wykonaniem nowych chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Inwestycja obejmuje także wykonanie 13 miejsc parkingowych, zatoki autobusowej, 14 przejść dla pieszych (w tym z azylami 2 szt.), a skrzyżowanie ulic Matejki i Dworcowej zaprojektowano jako rondo (skrzyżowanie trójwylotowe).W ramach zadania zostanie wykonana również przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 4408W oraz przejazd rowerowy przez ul. Świętojańską wraz z montażem niezbędnej sygnalizacji świetlnej dla tego ruchu.
Całkowita wartość zadania: 11 683 411,61 zł
Maksymalny, możliwy do uzyskania poziom dotacji 80% .
Planowany termin realizacji: sierpień 2019r. – październik 2020 r.

/Info UM/

410 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pola Nadziei 2019 – podsumowanie

Dokładnie 14.624, 52 zł zebrali wolontariusze podczas akcji Pola Nadziei, organizowanej przez Klub Przyjaciół Wyszkowa już po raz 10. Środki...

Zamknij