ggg ggg ggg ggg

Doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gajda

Już nie doktor nauk medycznych, a doktor habilitowany nauk medycznych – tak brzmi oficjalny stopień naukowy Robert Gajdy, dyrektora i właściciela Grupy Medycznej Gajda-Med, zatrudniającej obecnie około 1200 osób, w skład której wchodzi miedzy innymi Szpital Powiatowy Gajda-Med, liczne przychodnie specjalistyczne, przychodnie POZ (ponad 70 tys. pacjentów pod opieką), apteka, klub sportowy Zdrowy Styl Życia, Fundacja Zdrowy Styl Życia i wiele innych podmiotów (więcej informacji: www.gajdamed.pl).

W poczekalni
Centrum Medycznym Gajda-Med

W dniu 20.10.2021 roku Rada Dyscypliny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej w Warszawie na wniosek dra n. med. Roberta Gajdy z dnia 24.11.2020 roku zakończyła postępowanie z pozytywnym wynikiem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dzie­dzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne.

Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego brzmi: „Wpływ wysiłku wytrzymałościowego na serce sportowca, zagrożenie stymulowaną wysiłkiem arytmią i rola pulsometrów sportowych w jej identyfikacji”

Wniosek został złożony na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)

W roli wykładowcy podczas sesji kardiologii sportowej 40th
World Medical and Health Games – 22-29.06 2019,
Budva 
Montenegro

Pierwszy stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, lek. med. Robertowi Gajdzie został nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku 3 marca 1993 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej „Aktywność alfa-amylazy granulocytarnej w niektórych stanach zapalnych” (promotor pracy: prof. dr hab. Irena Zakrzewska). Pracował wówczas, tak jak i obecnie w Szpitalu Powiatowym w Pułtusku (dzisiaj będąc jego współwłaścicielem, o zmienionej nazwie na Szpital Powiatowy Gajda‑Med). Przez cały okres pracy zawodowej, bycia lekarzem, nieustająco dr hab. n. med. Robert Gajda zdawał kolejne specjalizacje i budował pozycję Grupy Gajda‑Med na rynku usług medycznych (włączając do niej wspomniany Szpital w 2015 roku). Do pracy naukowej powrócił w roku 2012 i poświecił jej olbrzymią ilość czasu, pracy i energii traktując ją jako spełnianie swoich marzeń i realizację pasji, jaką jest aktywność fizyczna i jej wpływ na serce i ogólne zdrowie. Z tego powodu jego działalność naukowa w głównej mierze związana jest z kardiologią sportową. Równie bliska pozostaje mu także tematyka zdrowia publicznego i rehabilitacji (więcej na temat dorobku dr. hab. n. med. Roberta Gajdy na stronie: https://www.researchgate.net/profile/Robert-Gajda/research).

W roli wykładowcy w Bydgoszczy
podczas międzynarodowej sesji kardiologicznej.
9-11.05.2019, Bydgoszcz

Na dorobek naukowy w dniu złożenia dokumentów habilitacyjnych składało się 26 publikacji naukowych opublikowanych jako prace pełnotekstowe lub rozdziały w podręcznikach o łącznej sile oddziaływania 35,343 IF, 859 MNiSW z tego: 19 publikacje jako pierwszy autor lub korespondencyjny lub senior autor o łącznej sile oddziaływania 27,724 IF, 710 MNiSW. Dzisiaj ten dorobek jest już znacznie większy, liczba artykułów zbliża się do 40-tu, impactfactor wynosi prawie 70 wraz z indexem Hirscha 7 oraz liczbą cytowań ponad 130 (określenia mało zrozumiałe dla zwykłego czytelnika, ale obowiązujące w obiektywnej ocenie dorobku naukowego na całym świecie).

Finał zwycięskiego biegu na dystansie 800m podczas Mistrzostw Polski Weteranów (M-55)
– Olsztyn 2021 (z numerem 137)

W krótkim życiorysie dostępnym w licznych pismach naukowych czytamy:

Dr n. med. Robert Gajda urodził się w 1963 roku. Jest właścicielem i dyrektorem Grupy Gajda-Med w skład której wchodzi m.in. Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku i Centrum Kardiologii Sportowej (CKS) przy Centrum Medycznym Gajda-Med w Pułtusku. Jest kardiologiem i cenionym specjalistą medycyny sportowej. Oprócz już dwóch wymienionych specjalizacji jest specjalistą w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, geriatrii, posiada pełne uprawnienia do badania pacjentów w zakresie medycyny pracy i kierowców. Jego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest adaptacja fizjologiczna do treningu i ekstremalnych wysiłków wytrzymałościowych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje także zdrowie publiczne. Jest pasjonatem zdrowego stylu życia, w którym aktywność fizyczna wg niego odgrywa zasadniczą rolę. Jako utytułowany sportowiec (wielokrotny mistrz Świata Medyków, mistrz Polski i rekordzista w biegach średnich i długich) jest chętnie zapraszanym wykładowcą przez organizacje sportowe również międzynarodowe. Współpracuje z najlepszymi polskimi instytutami naukowymi w dziedzinie kardiologii sportowej. Jest autorem lub współautorem licznych artykułów i wykładów, między innymi artykułów opublikowanych w Scandinavian Journal of Medicine& Science in Sports, Frontiers in Physiology, Diagnostics i wielu innych renomowanych pismach zagranicznych. Jest aktywnym biegaczem i nadal rekordzistą Polski Medyków w maratonie (2:33:08 Szeged, 1987). Od 2017 roku jest również „Honorowym Obywatelem Pułtuska”.

(Na zdjęciach w artykule Robert Gajda w „różnych rolach” – lekarza, wykładowcy, sportowca, partnera).

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych ze wskazaniem głównego osiągnięcia naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego ma kilkaset stron (wraz z załącznikami) i opisuje szeroko, nie tylko osiągniecia stricte naukowe (publikacje), ale też: działalność dydaktyczną, dorobek popularyzatorski, przynależność do towarzystw naukowych, zainteresowania i szereg innych tematów związanych z habilitantem. Dla potrzeb artykułu jest niemożliwym opisywanie całości dorobku. Publikujemy zatem tylko wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o których mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit Ustawy, stanowiące cykl 5 prac naukowych opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych wraz z oceną siły oddziaływania naukowego tzw.: impactfactor, objętych wspólnym tytułem:

„Wpływ wysiłku wytrzymałościowego na serce sportowca,zagrożenie stymulowaną wysiłkiem arytmią i rola pulsometrów sportowych w jej identyfikacji”

“The impact of endurance effort on athlete’s heart, risk of exercise-induced arrhythmia and the role of sports heart rate monitors in its identification”

Na jednej z uroczystości z partnerką
Beatą Olszewską-Marra

Wartym podkreślania jest fakt, że tylko pojedyncze osoby w historii, w Polsce, zdobyły tytuł doktora habilitowanego nie będąc etatowymi pracownikami uniwersytetów. Jest to olbrzymi prestiż nie tylko naukowy dla osoby, która taki tytuł uzyskuje, ale także dla instytucji, w której pracuje a poprzez to wszystkich jej pracowników co szczególnie ważne w środowis­ku pracowników medycznych. Nie bez znaczenia jest też dla miejsca, w którym doszło do zdobycia tego dorobku, w tym przypadku Pułtuska. Zwyczajowo do osoby posiadającej tytuł doktora habilitowanego zwracamy się „panie profesorze”, niezależnie czy dana osoba ma tytuł uczelniany profesora (kiedyś nazywany profesorem nadzwyczajnym). Nie zmienia to faktu, że tytuł profesora zwyczajnego tzw. „belwederskiego” jest kolejnym i ostatnim z możliwych tytułów do uzyskania w świecie nauki. I tego życzymy Panu Profesorowi, dr. hab. n. med. Robertowi Gajdzie, też ku chwale Pułtuska, w którym żyje i pracuje od ponad 30 lat.

Red.

1 077 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij