ggg ggg ggg

Burmistrz Miasta Ząbki z wotum zaufania i jednomyślnym absolutorium

W ubiegłą środę, 22 czerwca odbyła się sześćdziesiąta Sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której Burmistrz Małgorzata Zyśk otrzymała wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Ubiegłotygodniowa, „absolutoryjna” Sesja Rady Miasta Ząbki, która odbyła się w Sali USC była jednym z najważniejszych posiedzeń w roku.
W jej trakcie Burmistrz Małgorzata Zyśk przedstawiła Radnym „Raport o stanie miasta za 2021 r.”
(Raport o stanie miasta stanowi podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał Rady Miasta Ząbki oraz budżetu obywatelskiego). Po debacie nad raportem o stanie miasta Radni przystąpili do głosowania w sprawie udzielenia Burmistrz Ząbek wotum zaufania. Za jego przyznaniem opowiedziało się 17 z 19 uczestniczących w obradach Radnych, przy dwóch głosach wstrzymujących się. Kolejnym punktem było rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym.
Opiniując rzeczone sprawozdanie Skład Orzekający RIO w Warszawie stwierdził, że uchwalony przez Radę Miasta Ząbki budżet na 2021 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 278.344.553,77 zł.
Dochody Miasta zrealizowano w kwocie 287.241.006,23 zł, co stanowi 103,20% planu, w tym dochody bieżące w wysokości 103,57%. Dochody majątkowe zrealizowano w 100,24% planowanej kwoty. Uchwalony przez Radę Miasta budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 284.375.742,56 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 270.430.281,35 zł, co stanowi 95,10% planu, z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 96,73% planu po zmianach, zaś wydatki majątkowe na poziomie 86,20% planu po zmianach. Wynik budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 16.810.724,88 zł przy planowanym deficycie w kwocie 6.031.188,79 zł. Należności wymagalne Miasta Ząbki wyniosły 41.850.790,26 zł, co stanowi 14,57% wykonanych dochodów. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 56.000.000,00 zł,
co stanowi 19,50% wykonanych dochodów ogółem.
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, aby następnie przystąpić do głosowania nad uchwałą absolutoryjną. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ząbek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok została podjęta jednomyślnie.
„Dziękuję bardzo wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta Ząbki za ogromną pracę oraz Radnym Miasta Ząbki, którzy wspierali moje działania, dzięki czemu udało się tak wiele zrealizować. Nie ustaję w dążeniach do szybkiego rozwoju Naszego Miasta” – podkreśliła Burmistrz Małgorzata Zyśk, komentując wynik głosowania. Jednocześnie Pani Burmistrz przypomniała, że obecny rok i kolejny będą czasem intensywnej pracy, za sprawą m.in. budowy dwóch hal sportowych, przedszkola, budynku komunalnego oraz dróg, zieleni i terenów rekreacji.
Gratulujemy Burmistrz Ząbek jednomyślnego absolutorium i trzymamy kciuki za pomyślną realizację tak ambitnych planów inwestycyjnych w tych niełatwych czasach.
/opr. KW, źródło: UM Ząbki/

486 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kontenerowa SUW w Kobyłce jednym z pomysłów na uporanie się z brakiem wody w sieci

W upalne dni wielu mieszkańców korzystających z sieci wodociągowych odczuwa niedostatki wody lub problemy z niskim jej ciśnieniem. W Kobyłce...

Zamknij