ggg

Burmistrz Łochowa z absolutorium – radni jednogłośnie byli na TAK

W ubiegłą środę, 26 czerwca 2019 r. w Łochowie odbyła się jedna z najważniejszych sesji dla samorządowców. IX sesja Rady Miejskiej w Łochowie zadecydowała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu.

Tegoroczna sesja w związku z wejściem w życie nowej ustawy została również w Łochowie wzbogacona o dodatkowy, ale bardzo istotny element. Samorząd miał za zadanie przygotować Raport o stanie Gminy Łochów za 2018 rok.
Celem przygotowania Raportu jest realizacja dyspozycji, wprowadzonej nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Łochowa przedstawia Radzie Miejskiej w Łochowie Raport o stanie Gminy Łochów za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport o stanie Gminy Łochów obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Łochowa w roku poprzednim, w szczególności poprzez realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej w Łochowie. Ma za zadanie uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Łochów. W tym celu zostały zgromadzone dane o różnych aspektach funkcjonowania Gminy według danych dostępnych na dzień opracowania Raportu. Raport jest opisem stanu i podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Informacje zebrane w niniejszym dokumencie pochodzą od pracowników poszczególnych wydziałów, referatów i zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Łochowie, jednostek organizacyjnych i instytucji z terenu Gminy Łochów.
Nad przedstawionym Radzie Miejskiej Raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem zabierają głos radni. W debacie nad Raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym (15 mieszkańców, po wcześniejszym złożeniu wniosku z podpisami).
Taki też Raport przedstawił samorząd i zaprezentował do wglądu mieszkańcom. Odbyła się również debata. Głos zabrali radni oraz po odpowiednim zgłoszeniu przedstawiciel mieszkańców – Agata Dąmbska. Głosy radnych dotyczyły wielu zagadnień, ale też podchodziły do raportu pozytywnie. Proszono o uściślenie niektórych informacji, czy rozszerzenie np. w sprawie monitoringu całej gminy. Padł tez głos podziękowań za wspaniałą działalność promocyjną Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Dyskutowano też o kwestii zadłużenia i oświaty. Oczywiście głos reprezentantki mieszkańców należał do tych opartych głównie na krytyce, bo Pani zabrakło „wskaźników realizacji określonych celów” i „brak analizy silnych i słabych stron gminy w kontekście przyszłych działań”. Jak potem się okazało Pani Dąmbska martwi się depopulacją, zadłużeniem, przedsiębiorczością, inwestycjami… I jak się należało się spodziewać powróciła w jej wypowiedziach sprawa inwestycji drogowych, sprawy wiaduktu w prokuraturze, ale przede wszystkim martwiła się o brak działalności obywatelskiej i sugerowała, że to za przyczyną „że mieszkańcy w tej gminie się czegoś obawiają”. Jako, że wyszło, iż mieszkańcy obawiają się burmistrza, to nic dziwnego, że burmistrz Gołaszewski odniósł się nieco później do tej wypowiedzi.
Po debacie radni podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Łochowa – jednogłośnie – ZA.
Następnie w związku ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2018 rok zebrani obejrzeli krótką prezentację multimedialną.
Budżet Gminy w 2018 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 91.201.599,86 zł. Dochody wykonano w kwocie 91.319.689,67 zł, co stanowiło 100,13 % planu, w tym planowane dochody bieżące na kwotę 75.279.104,79 zł, wykonanie w kwocie 75.981.448,38 zł, co stanowi 100,93 % planu. Planowane dochody majątkowe: 15 922 495,07 zł wykonano 15 338 241,29 zł tj. 96,33%.Plan wydatków budżetowych przewidywał kwotę 95.387.135,38 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 93.184.232,88 zł, co stanowi 97,69 % planu.
Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 24.295.850,10 zł, co stanowiło 25,47% ogólnego planu wydatków. Wydatkowano kwotę 23.761.977,97 zł co stanowi 97,80 % planowanych wydatków na inwestycje.
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 71.091.285,28 zł, a zrealizowano w kwocie 69.422.254,91 zł, co stanowi 97,65 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 66,43% stanowiły wydatki na zadania własne, a 33,57 % wydatki na zadania zlecone.
Budżet Gminy za 2018 rok zamknął się wynikiem ujemnym i stanowi deficyt w kwocie 1.864.543,21 zł.
Przychody stanowiły kwotę 6.329.772,12 zł, w tym przychody z kredytów i pożyczek zaciągnięto w kwocie 4.874.172 zł oraz wolne środki w kwocie 1.455.600,12 zł. Ze środków budżetu Gminy w 2018 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.144.236,60 zł.
Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło kwotę 33.104.615,05 zł z terminem spłaty w latach 2019-2037 i stanowi 36,3% wykonanych dochodów.
Stan należności wymagalnych ogółem, na koniec 2018 r. wynosił 5.162.031,37 zł.
Przedsięwzięcia planowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w 96,51% planu.
Relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, wynikająca z art.. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.
Szczegółowe informacje zawarte na stronie BIP.

Następnie radni zapoznali się z opinią (pozytywną) z RIO ws. wykonania budżetu za 2018 r. i podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łochów za
2018 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa absolutorium za 2018 rok.
Burmistrz Robert Gołaszewski otrzymał absolutorium przy przy 13 głosach radnych – uchwałę podjęto jednogłośnie.

/Janina Czerwińska/

798 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wakacje w mieście – Ostrów Mazowiecka

Zamknij