ggg ggg
ggg

Burmistrz Krzysztof Chaciński otrzymał absolutorium pomimo negatywnego wniosku Komisji Rewizyjnej

16 głosami „za”, przy 3-ech „wstrzymujących się” Rada Miejska w Radzyminie udzieliła absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Chacińskiemu za 2017 rok i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzymin za ubiegły rok.

Niewątpliwie, kwestia udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla burmistrza Krzysztofa Chacińskiego, stanowiła najważniejszy punkt porządku obrad 51. Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie, która odbyła się w czwartek, 14 czerwca.
Trzeba powiedzieć, że burmistrz Radzymina ma powody do satysfakcji. Przynajmniej, jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy, które przedstawia się bardzo dobrze. Dochody gminy w ubiegłym roku wyniosły 125,7 mln zł, co stanowi wykonanie na poziomie 100,22%, wydatki wyniosły 133,5 mln zł, co stanowi wykonanie w 97,3%, przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 97,90% planu, a wydatki bieżące 97,14% planu po zmianach. Jak podkreślono, ponad 25 mln zł przeznaczono w 2017 roku na inwestycje, co jest największą kwotą w historii gminy.
Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 7.779.496,27 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 11.768.332,00 zł. Na koniec 2017 roku zobowiązania Gminy Radzymin wyniosły 36.837.734,50 zł, co stanowiło 29,31% wykonanych dochodów budżetu, przy czym Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. (Zrealizowane obciążenia budżetu Gminy Radzymin z tytułu obsługi długu stanowiły 4,78% wykonanych dochodów budżetu Gminy ogółem).
Doskonałe wskaźniki i pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie to jednak nie wszystko. Ocena działań burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy bowiem do Rady Miejskiej w Radzyminie, a ta jak się okazuje daleka jest od jednomyślnej i optymistycznej oceny działań burmistrza. Świadczy o tym wniosek Komisji Rewizyjnej, która stosunkiem 3 głosów do 1 opowiedziała się za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi Chacińskiemu. (Wśród czterech członków Komisji Rewizyjnej za udzieleniem absolutorium opowiedziała się jedynie wiceprzewodnicząca tejże Komisji Teresa Jóśk). Co ciekawe, członkowie Komisji Rewizyjnej jednomyślnie wnioskowali o przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Radzymina za 2017 rok. Wobec powyższego, skład Regionalnej Izby Obrachunkowej, który zgodnie z procedurą opiniował obydwa wnioski negatywnie zaopiniował wniosek o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Radzymina za 2017 rok uznając, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Radzyminie nie wskazała merytorycznych przesłanek podjęcia wniosku o nieudzielenie absolutorium.
Być może, merytoryczne przesłanki, którymi kierowała się Komisja Rewizyjna poznalibyśmy na sesji, gdyby uczestniczyła w niej przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Karolina Sochacka. (Niestety, z niewyjaśnionych przyczyn obrady, które zazwyczaj odbywają się pod koniec każdego miesiąca, w tym przypadku zostały zwołane w połowie miesiąca, w czasie… gdy radna Sochacka przebywała za granicą).
Niemniej, w trakcie dyskusji poprzedzającej głosowanie szybko okazało się, że negatywną ocenę działań burmistrza Chacińskiego podzielają także m.in. radni: Zbigniew Jabłoński i Małgorzata Dyniewicz. Zaczęło się od wyliczenia niezrealizowanych inwestycji zaplanowanych na 2017 rok, a skończyło na kłótni o drogi pomiędzy radną Dyniewicz a radnym Wiesławem Solarzem, który na swoje nieszczęście zasugerował koleżance z Rady brak skuteczności w działaniu. Kością niezgody stała się sprawa ulicy Maczka w Radzyminie, która w ocenie radnych opozycyjnych kosztowała dwa razy więcej niż pierwotnie planowano, którą przeciwstawiono przykładowi ulicy Wesołej w Emilianowie. (O jej modernizację mieszkańcy zabiegają od lat, jak dotąd bezskutecznie, gdyż kolejny rok z rzędu ulica trafiła na listę inwestycji rezerwowych). Wymiana argumentów pomiędzy radnymi, burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Dobrzynieckim trwała długo i chyba nie zdołała przekonać żadnej ze stron. – Jeżeli ma się okazać, że ten wniosek o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi rozbija się o ul. Wesołą w Emilianowie, będę zawiedziony – skwitował przewodniczący Dobrzyniecki, który usiłował studzić emocje i apelował do radnych o skupienie się na dyskusji nad sprawozdaniami a nie na ocenie postępowania poszczególnych radnych. Z drugiej strony, do dalszej dyskusji zachęcał kolegów i koleżanki radny Zbigniew Jabłoński, który ze spokojem przytaczał kolejne argumenty na potwierdzenie „niedociągnięć” w działaniu burmistrza Krzysztofa Chacińskiego. Gospodarz Miasta Cudu nad Wisłą nie dał się jednak wyprowadzić z równowagi i także ze spokojem odpierał kolejne zarzuty. Ostatecznie okazało się, że może liczyć na poparcie większości radnych, o czym wymownie świadczył wynik głosowania.
Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 16 obecnych na obradach radnych, przy trzech głosach wstrzymujących się. (Gratulujemy!)
Dziękując Radzie Miejskiej w Radzyminie za udzielenie absolutorium, burmistrz Krzysztof Chaciński powiedział: „To jest praca nie tylko moja, to jest sukces całej Rady Miejskiej, która wyznaczyła kierunki inwestycyjne w 2015 roku i konsekwentnie się ich trzymała. Ja też nie jestem w urzędzie sam, wiele osób pracuje tu na ten sukces, dziękuję pracownikom całemu zarządowi gminy. Wierzę, że kolejne budżety będą równie dobrze wykonane jak ten.” W kolejnych wypowiedziach burmistrz podkreślił rekordowe w historii gminy wydatki na inwestycje, które w 2017 r. wyniosły ponad 25 mln zł, a w bieżącym roku 2018 są planowane na poziomie nawet 44 mln zł. Jest to możliwe dzięki pozyskanym w tej kadencji samorządowej środkom zewnętrznym, których łączna kwota przekroczyła na chwilę obecną 94 mln złotych.
(Przebieg 51. sesji Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której udzielono Burmistrzowi Radzymina absolutorium, można prześledzić na nagraniu filmowym na kanale TV Radzymin w serwisie YouTube).

/opr. R.S. Lewandowski,
foto: J. Góral;/

283 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Stowarzyszenie RADZYMIN NOWE POKOLENIE przedstawiło 15-letni plan dla Radzymina

W ubiegły piątek, 22 czerwca w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca działalność Stowarzyszenia „Radzymin...

Zamknij