ggg ggg

Burmistrz Jerzy Bauer otrzymał absolutorium za 2014 rok

sprawa przyjęcia sprawozdania finansowego za wykonanie budżetu za 2014 r. oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi.

W ubiegłą środę 24 czerwca wśród bardzo rozbudowanego porządku obrad znalazła się ta, która dla każdego burmistrza jest tą najważniejszą – udzielenie absolutorium za ubiegły rok. Niestety, w roku tzw. wyborczym, zarówno budżet, jak i jego wykonanie dotyczy działania radnych i burmistrza oraz roku kończącego czteroletnią kadencję. Tak też było obecnie. W 2014r. budżet przygotowywał burmistrz Władysław Krzyżanowski, a wybrany w wyborach samorządowych nowy burmistrz Jerzy Bauer obejmując pod koniec roku zarządzanie miastem odpowiadał jedynie za 3 tygodnie od 8 grudnia do 31 grudnia 2014 r.

dscf3689

 

Rozpatrując punkt porządku obrad odnoszący się do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów za 2014 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r. radni wysłuchali opinii poszczególnych komisji. Okazało się, że nie wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Członkowie Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego niezwykle krytycznie wypowiadali się na temat sprawozdania: 3 było za, 4 wstrzymało się. W dalszej dyskusji radny Jacek Wilczyński – przewodniczący klubu radnych KW Z. Kamińskiego potwierdził, że długo dyskutowano i były głosy, aby nie udzielić absolutorium byłemu burmistrzowi. Jak stwierdził nieładnie jest mówić o nieobecnym – Władysławie Krzyżanowskim – radnym, który w poprzedniej kadencji był burmistrzem miasta.

Rzeczywiście radny Wł. Krzyżanowski na sesję w dniu 24 czerwca nie przyszedł. Jak stwierdzał radny Wilczyński zrobił, jako burmistrz wiele złego dla miasta. Teraz dopiero dowiadują się ile spraw wytoczył były burmistrz Krzyżanowski i jak wiele ich przegrał, obciążając odszkodowaniami i karami obecny samorząd. Jednak niesprawiedliwe byłoby obciążanie odpowiedzialnością obecnego burmistrza Jerzego Bauera, więc klub zdecydował, ze wstrzyma się w głosowaniu nad absolutorium. Padło wiele pozytywnych słów podkreślających dobrą prace burmistrza Bauera, gdyż jak stwierdził J. Wilczyński obecny burmistrz ponad 50% inwestycji już zrobił, chociaż nie minęło wiele czasu. Klub radnych „Razem z PiS” również bardzo negatywnie oceniał byłego burmistrza. Podkreślano, że ubiegłoroczny budżet został uratowany dzięki przyjęciu w grudniu uchwał czyszczących. Będą głosowali za przyjęciem uchwały i uchwaleniem absolutorium obecnemu burmistrzowi Jerzemu Bauerowi „W pełni na to zasługuje, dzięki swojej pracy” – stwierdzono.

dscf3673

 

Radny Stanisław Dylewski zaproponował wręcz rozdzielenie udzielenia absolutorium. Jego zdaniem sprawozdanie finansowe nie powinno być przyjmowane ze względu na pana Krzyżanowskiego: nie robiono dróg, wykonywano inne, wszystko matematycznie się zgadza, ale czy mieszkańcy byli zadowoleni? – pytał radny. Podnosił kwestię, że były burmistrz nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to, co robił. Z kolei wiceprzewodniczący Krzysztof Laska tonował mówiąc, że każda bieda kiedyś się kończy. Dziękuję za takiego burmistrza, jakim jest Jerzy Bauer. W związku z wysłuchaniem stanowisk klubów postanowił jednak zagłosować za udzieleniem absolutorium mimo, że nie jest zadowolony z całych 4 lat burmistrza Krzyżanowskiego.
Jednak ustawa samorządowa, jak po długiej dyskusji wyjaśniła radnym mecenas stwierdza, że „Absolutorium udziela się lub nie udziela obecnie urzędującemu burmistrzowi w związku z kontynuacją władzy”.
Burmistrz Jerzy Bauer wskazał, że podobna sytuacja miała miejsce w 2011 roku, kiedy udzielano absolutorium burmistrzowi, który w praktyce miał za sobą jedynie kilka tygodni pracy, a nie cały rok. Burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie uchwały i tak też się stało. Dyskusję przerwano i odbyły się głosowania nad przyjęciem sprawozdania oraz udzieleniem absolutorium.
Burmistrz Jerzy Bauer otrzymał absolutorium za 2014 r. – 8 głosami ZA, 0 głosami – PRZECIW i przy 8 głosach – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonania budżetu za 2014 r.

dscf3684
Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.878.232,16 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.109.800 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 63.427.949,91 zł (101,9% planu) w tym majątkowe w wysokości 2.351.618,23 zł (104,9% planu) w tym ze sprzedaży majątku 988.306,20 zł. W stosunku do 2013 r. dochody ogółem były wyższe o 5,4%. Wydatki wykonano w kwocie 60.549.717,75 zł tj. 95,6% planu, w tym majątkowe w kwocie 5.322.914,34 zł (98,5% planu). W stosunku do 2013 r. wydatki ogółem były wyższe o 2,6%, majątkowe zwiększone zostały o 15,5%. Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości 5.849.528,27 zł. Z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 536.342,60 zł, a wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oaz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 98% uzyskanej kwoty dochodu. Dochody z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.245.087,42 zł)nie pokryły wydatków związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (1.563.854,13 zł).

dscf3679
Zaległości w podatkach wyniosły 2.809.934,93 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 4,7%. Dług miasta na koniec 2014 r. wyniósł 11.047.164,60 zł. Miasto w 2014 r. spłaciło kredyty i pożyczki długoterminowe wraz odsetkami w kwocie 2.825.722,62 zł.
Należy podkreślić, że były burmistrz Wł. Krzyżanowski trzykrotnie w swojej kadencji nie otrzymał absolutorium od radnych i gdyby było to możliwe obecnie również nie udzielono by mu absolutorium.
Miejscy radni wyrazili wiele pozytywnych opinii na temat dotychczasowej pracy burmistrza Jerzego Bauera, który podziękował radnym wskazując jednocześnie, że dobra współpraca z Radą Miasta jest bardzo ważna. Burmistrz podziękował również za przyjęcie obydwu uchwał dotyczących sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium.
/J.Cz./

 

Nowa sekretarz w ostrowskim urzędzie

W drodze przeprowadzanego przez burmistrza konkursu nowym sekretarzem Ratusza została Bożena Szostak.
56-letnia mieszkanka Stoku (gm. Ostrów Mazowiecka) była sekretarzem gminy Śniadowo, a wcześniej pracownikiem gminy Ostrów Mazowiecka (inspektor). Obowiązki sekretarza miasta Ostrowi Mazowieckiej będzie pełnić od dnia 1 lipca 2015 r.

dscf3682
Komisja konkursowa przeprowadzająca nabór na wolne stanowisko urzędnicze stwierdziła, że Bożena Szostak posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje oraz wiedzę o samorządzie. Posiada także umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku sekretarza miasta.
Panią Bożenę Szostak, jako osobę wybraną na funkcję sekretarza przedstawił podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer. /J.Cz./

 

3 846 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Aktualna sytuacja pułtuskiego szpitala

25 czerwca w auli Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyło się spotkanie z mieszkańcami ziemi pułtuskiej, podczas którego...

Zamknij