ggg
ggg ggg

Burmistrz Elżbieta Radwan dobrze zrealizowała budżet. Mimo to uchwała w sprawie absolutorium nie została podjęta!

W miniony czwartek, 29 czerwca podczas sesji absolutoryjnej powtórzyła się sytuacja sprzed roku. Rada Miejska w Wołominie znowu nie była w stanie podjąć uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrz Elżbiety Radwan z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.

 

fot1Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie jednoznacznie wskazuje, że przedstawione przez burmistrz Elżbietę Radwan sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu jest rzetelne, a plan dochodów i wydatków został wykonany należycie, jeżeli uwzględnić czynniki obiektywne.
Uchwalony przez Radę Miejską w Wołominie budżet Gminy na 2016 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 203.535.561 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 201.071.636,30 zł, co stanowi 98,79% planu, w tym dochody bieżące w 98,76%, zaś majątkowe w 99,28%. Uchwalony przez Radę Miejską budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 211.496.075 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 202.510.786,70 zł, co stanowi 95,75 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 95,81 % planu po zmianach; wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 95,35 % planu po zmianach.
Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2016 r. wyniósł 59.430.000 zł, co stanowi 29,56% wykonanych dochodów ogółem. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne Gminy Wołomin wyniosły 9.772.070,55 zł, co stanowi 4,86% wykonanych dochodów. (W sprawozdaniu opisowym wymieniono poszczególne pozycje zaległości oraz przedstawiono działania zmierzające do ściągnięcia należnych Gminie środków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat). Wynik budżetu za 2016 rok zamknął się mniejszym od prognozowanego deficytem w kwocie 1.439.150,40 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 7.960.514,00 zł).
Co ciekawe, w dniu 6 czerwca br. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie rozpatrzenia przedłożonego przez Burmistrza Wołomina sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2016 rok oraz ,,Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie rozpatrzenia przedłożonego przez Burmistrza Wołomina sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2016 rok” . Z przedłożonych materiałów wynika, iż Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu: sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2016 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wołomin na dzień 31 grudnia 2016 r., opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza Wołomina sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok i zawnioskowała do Rady Miejskiej w Wołominie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wołomina za 2016 rok. (Wniosek ten został przyjęty czteroma głosami „za” przy braku głosów ,,przeciwnych’’ i jednym głosie ,,wstrzymującym się’’).
Pomimo pozytywnej opinii zarówno RIO jak też Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska wynikiem głosowania: 8 „za” przy 12 „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” nie zdołała podjąć uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2016 r. Wcześniej natomiast 10 głosami „za” przy 12 „wstrzymujących” przegłosowano uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2016 rok. Najwyraźniej zatem, radni opozycyjni podobnie jak przed rokiem postanowili kontynuować grę polityczną i poeksperymentować z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym.
Mimo niepodjęcia przez radnych uchwały w sprawie absolutorium, burmistrz Elżbieta Radwan otrzymała od pracowników i mieszkańców obecnych na sesji kwiaty oraz brawa za dobre wykonanie budżetu. Dziękując pracownikom powiedziała: „to Wasza zasługa, fakty i słupki świadczą za nami, a polityką się nie przejmujcie”.
Ze swej strony również przyłączamy się do gratulacji dla Pani Burmistrz. Winszujemy dobrego wykonania budżetu oraz niezłomnej postawy i pogody ducha!
/R.L./

fot3

 

fot2

942 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jednomyślne absolutorium dla wójta Radosława Korzeniewskiego

W środę, 28 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, odbyła się dwudziesta ósma sesja Rady Gminy Dąbrówka, podczas której...

Zamknij