ggg ggg ggg

Budżety na 2021 rok został przyjęte

Budżet Gminy Nieporęt na 2021 rok uchwalony

W poniedziałek, 21 grudnia 2020 r. odbyła się trzydziesta trzecia sesja Rady Gminy Nieporęt, podczas której radni przyjęli budżet gminy na 2021 rok.

ZZa przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 13 radnych, przy jednym głosie sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym się. Głosowanie nad budżetem gminy poprzedziło rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021-2033.
Dochody gminy Nieporęt w 2021 roku zaplanowane zostały w łącznej kwocie: 115 146 318 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie: 110 679 926 zł, (co stanowi 96,1 % dochodów ogółem) i dochody majątkowe w kwocie: 4 466 392 zł, (co stanowi 3,9 % dochodów ogółem). Natomiast wydatki gminy ustalono w kwocie: 132 395 557 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 110 679 926 zł, (co stanowi 83,6 % wydatków ogółem) i wydatki majątkowe w kwocie: 21 715 631 zł, (co stanowi 16,4 % wydatków ogółem).
Ustalono deficyt budżetu w wysokości 17 249 239 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji.

/opr. KW, źródło: Gmina Nieporęt/

Radni uchwalili budżet Gminy Wieliszew na 2021 rok

W rozpoczynającym się roku wieliszewski samorząd zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji ponad 15,5 mln złotych. We wtorek, 29 grudnia 2020 r. odbyła się w trybie zdalnym dwudziesta szósta sesja Rady Gminy w Wieliszewie, podczas której przyjęto budżet gminy
na 2021 rok.

W budżecie Gminy Wieliszew na 2021 rok zaplanowane dochody ogółem opiewają na kwotę: 115 167 683 zł (dla porównania w 2020 r. wynosiły 106 493 081 zł). Z kolei, przewidywane wydatki w 2021 r. mają wynieść 120 241 360,54 zł (w 2020 r. było 112 537 337,82 zł).
Tym samym, ustalono deficyt budżetu w wysokości 5 073 677,54 zł (4.41% planowanych dochodów ogółem), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych (w wys. 4 774 077,54 zł) oraz nadwyżką z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w wys. 299 600 zł). W 2021 r. zaplanowano rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zaciągniętych w wysokości 4 225 922,46 zł. Przewiduje się, że zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 43 563 955,68 zł, a wartość niewymagalnych zobowiązań TBS z tytułu udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego (spłata do 2040 r.) – 950 000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW (spłata do 2021 r.) – 12531,37 zł. Przy czym, kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niewykorzystane do końca bieżącego roku planowane obligacje komunalne.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w przyjętym budżecie na realizację inwestycji przewidziano ponad 15,5 mln złotych (dokładnie 15 620 156 zł).
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2021 r. zaliczyć należy:
Budowę bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach (5,55 mln zł); rozbudowę Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym (4,7 mln zł); budowę dróg gminnych (1,9 mln zł). Ponadto, kontynuowana będzie budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (ok. 1 mln zł) oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wieliszewie (450 tys. zł).
Zważywszy, że pozytywnie zaopiniowany przez RIO w Warszawie projekt uchwały budżetowej na 2021 r. został szczegółowo przeanalizowany i przedyskutowany przez radnych na poszczególnych Komisjach Rady Gminy, do głosowania nad nim podczas grudniowej sesji przystąpiono bez zbędnej zwłoki. Budżet Gminy Wieliszew na 2021 rok przyjęty został 14 głosami poparcia, przy 1 głosie wstrzymującym się.
/opr. KW, źródło: UG Wieliszew/

Budżet na 2021 rok został przyjęty jednomyślnie

Podczas trzydziestej sesji Rady Miejskiej w Serocku, która odbyła się w trybie zdalnym w dn. 16 grudnia 2020 r. czternastu uczestniczących w głosowaniu radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały budżetowej na 2021 rok, w kształcie zaproponowanym przez burmistrza Artura Borkowskiego.

Zaproponowany przez Burmistrza Serocka projekt budżetu na 2021 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 pozytywnie zaopiniowała zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, jak też stałe Komisje Rady Miejskiej w Serocku.
W środę, 16 grudnia 2020 r., podczas trzydziestej sesji Rady Miejskiej, czternastu biorących udział w głosowaniu radnych jednomyślnie opowiedziało się za przyjęciem obydwu uchwał, będących podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy.
Przyjęty Budżet Miasta i Gminy Serock na 2021 rok przewiduje dochody w łącznej kwocie 91 052 231,63 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie: 90 302 231,63 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie: 750 000 zł. Zaplanowane wydatki ogółem wyniosą 99 672 197,96 zł, (w tym: wydatki bieżące – 84 910 841,76 zł i wydatki majątkowe – 14 761 356,20 zł).
Ustalono deficyt budżetu w kwocie: 8 619 966,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji komunalnych (w wysokości 4 155 049,88 zł); zaciąganych pożyczek (w wys. 1 643 353 zł) oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2 821 563,45 zł.
(Na dzień 31.12.2021 r. planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniesie 37 224 058,63 zł, co stanowić będzie 40.88% planowanych dochodów).
Na uwagę zasługuje fakt, iż łączna przewidywana wartość wszystkich zadań z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji, planowanych do wykonania w 2021 r. opiewa na kwotę ponad 13,6 mln złotych.
Do najważniejszych inwestycji w 2021 r. należeć będą: zakończenie budowy SUW przy ul. Nasielskiej w Serocku; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy; budowa dróg, ścieżek i chodników, w tym m.in.: budowa drogi Jadwisin-Zegrze; budowa ul. Nodzykowskiego, ul. Kuligowskiego i ul. Mickiewicza w Serocku; budowa chodnika w ul. Szaniawskiego w Jadwisinie; przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy w zakresie budowy ścieżki rowerowej (złożono wniosek w ramach FDS) a także wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Borowej Górze.
Zaplanowano budowę oświetlenia na drogach: Jachranka-Izbica; ul. Szafirowa (Skubianka); ul. Nad Wąwozem (Jadwisin) oraz w m. Zalesie Borowe.
Inwestycje z zakresu infrastruktury oświatowej to: rozbudowa ZSP w Woli Kiełpińskiej o oddziały przedszkolne; remont kuchni SP w Serocku; opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy SP w Serocku w zakresie budowy sali sportowej wraz z łącznikiem, jak również wykonanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oddziałów żłobkowych.
Z kolei, wśród inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego znalazły się zadania tj. m.in.: opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą; zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel; doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki; budowa chodnika w ul.: Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie; zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha; opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Słonecznej w Stasim Lesie oraz remont świetlicy w m. Wola Kiełpińska.
Ponadto, w ramach inwestycji miasto planuje realizację wielu mniejszych zadań z zakresu budowy i projektowania dróg, obiektów sportowych i oświatowych, a także oświetlenia.

 

1 302 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Punkty Szczepień na COVID-19

Zamknij