ggg ggg ggg ggg

Budżet na 2017 r. przyjęty JEDNOGŁOŚNIE

Sesja Rady Miejskiej w Łochowie, która odbyła się 30 grudnia 2016 r. przebiegła w twórczej i merytorycznej atmosferze. Najważniejsza z uchwał przyjmowana przez radnych, czyli budżetowa, została jednogłośnie zaakceptowana.

 

dscf0193

 

Podjęcie uchwały dotyczącej budżetu na 2017 r. poprzedziło omówienie założeń budżetu przez burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego. Przedstawił dane określające ustalenia mówiące o dochodach, wydatkach, kredytach gminy zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Omówił również sytuację gminy i najważniejsze zamierzenia samorządu.
Budżet Gminy na 2017 rok opracowany został według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok. Uwzględnia lokalne uwarunkowania takie jak: wynajem mienia komunalnego, dzierżawę gruntów, ściągalność podatków i opłat, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Należy zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa. Ponadto samorządom z roku na rok przybywa zadań zleconych, za którymi idą niewystarczające środki finansowe. Dużym obciążeniem są zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje oraz utrzymanie istniejących jednostek. Na spłatę kredytów i pożyczek staje się konieczne zaciągnięcie następnego kredytu, co jest możliwe przejściowo. W związku z powyższym staje się konieczna analiza wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2017 roku wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, jednocześnie uwzględniając konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw.
Budżet Gminy Łochów na 2017 rok zakłada następujące kwoty:
– dochody 75.597.870,44 zł, w tym dochody majątkowe 5.163.310,72 zł,
– wydatki 77.360.269,26 zł, w tym wydatki majątkowe 12.868.678,30 zł,
– deficyt 1.762.398,82 zł.
Budżet na 2017 r. zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4.014.351,28 zł oraz
wolne środki za 2014 rok w kwocie 162.398,82 z ł nie wykorzystane na pokrycie deficytu w 2015
roku. Uwzględnia również spłatę zobowiązań kredytowych w kwocie 2.414.351,28 zł, Potrzeba
zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2017 wynika z konieczności spłaty wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz realizacji zadań inwestycyjnych i utrzymania istniejących
jednostek budżetowych. Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2016 roku wynosi 29.834.040,33 zł, co stanowi 41.97 % zaplanowanych dochodów na 2016 rok (nie uwzględniając pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 11.381.991 zł tj. 49,97%) a zaplanowane na koniec 2017 roku 31.434.040,33 zł, tj. 41,58 % dochodów zaplanowanych na 2017 r. (nie uwzględniając pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 13.992.000 zł tj. 51,02%).
Zaplanowane w budżecie dochody bieżące stanowią 70.434.559,72zł, a dochody majątkowe –
5.163.310,72 zł w tym dotacje ze środków unijnych 4.531.602 zł. Sprzedaż składników
majątkowych stanowi kwota 616.000 zł.
Jak wiemy najciekawsze dla mieszkańców są ustalenia dotyczące Planu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2017 r. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przedstawić wszystkich zadań, więc przedstawiamy niektóre z ustaleń. I tak:
– Budowa wodociągu – 50 000,00
– Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach – 250 000,00
– Projekt techniczny wodociągu Łazy – 27 300,00
Drogi publiczne powiatowe tj. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki -Grabowiec – 744 016,43 zł
Drogi publiczne gminne – 1 135 738,65 zł w tym:
– Budowa chodnika w miejscowości Łopianka – 181 220,00
– Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka 18 781,23
– Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek – Sołectwo Ostrówek – 32 325,70 zł
– Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki – 13 500,00 zł
– Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska – Sołectwo Budziska – 18 325,70 zł
– Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole – 5 307,70 zł
– Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski – 20 429,84 zł
– Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa – Sołectwo Dąbrowa – 10 441,20 zł
– Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały -Kaczeniec -Sołectwo Gwizdały – 8 500,00 zł
– Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały – 5 500,00 zł
– Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska – 7 501,66 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec – 6 710,29 zł
– Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki – 5 440,33 zł
– Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie – 632 139,00 zł
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki – Sołectwo Baczki – 20 000,00 zł
– Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku – 5 000,00 zł
– Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina – 20 000,00 zł
Wykup gruntów – 200 000,00 zł w tym: zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu 13 550,00 zł.

Z innych wydatków przewiduje się: Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych – 43 602,00 zł, wymianę źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych 5 000,00, zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych – 50 000,00 zł, zakup programów komputerowych – 3 500,00 zł. Ochotnicze straże pożarne otrzymają – 458 000,00 w tym:
– Budowa budynku garażowo – magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna – 400 000,00 zł
– Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska – 8 000,00 zł
– Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. – 50 000,00 zł
Na oświata i wychowanie zostanie przeznaczone – 247 000,00. Na zakupy dla szkół podstawowych (na sprzęt) – 20 000,00 zł. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów – 150 000,00 zł., barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie – 8 000,00 zł.
Z ciekawszych ustaleń to: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie – 202 876,00 zł, Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka” – 9 150,00zł.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego stanowi kwotę 526.908,90 zł, w tym wydatki majątkowe 396.414,05 zł i wydatki bieżące 130.494,85zł.
Oczywiście budżet jest bardzo rozbudowany i za skonstruowanie go oraz rzetelne przygotowanie podczas sesji dziękował burmistrz Robert Gołaszewski szczególnie Pani skarbnik Marii Komudzie.
Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 r., co niewątpliwie jest zasługą dobrej współpracy władz gminy Lochów, burmistrza, radnych i pracowników Urzędu odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

/J.cz./

Galeria Zdjęć

 

 

 

2 373 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Umowa z Ministerstwem na wspólne prowadzenie Muzeum została podpisana

27 grudnia minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer podpisali umowę o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury...

Zamknij