ggg

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI

Zakończyła się właśnie największa i najdroższa inwestycja w historii gminy Zaręby Kościelne polegająca na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta od wielu lat była oczekiwana przez mieszkańców Zarąb Kościelnych. Dnia 29 lipca 2019 r. o godz.14.00 odbyło się oficjalne otwarcie.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego: Mirosław Augustyniak oraz Marcin Grabowski radni Województwa Mazowieckiego, ks. Andrzej Dmochowski – proboszcz parafii, Andrzej Nakielski – wykonawca, właściciel firmy MULTI-KOM z Ostrołęki, Jan Malinowski oraz Mariusz Dzierzgowski– inspektorzy nadzoru, przedstawiciele władz lokalnych na czele z Panią wójt Urszulą Wołosiewicz oraz Marek Nowacki – przewodniczący Rady Gminy, Zofia Skłodowska – radna oraz Sołtys Zarąb Kościelnych, pracownicy Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.
Pani wójt zapoznała wszystkich z kosztami i przebiegiem realizacji inwestycji, następnie przemawiali goście gratulując gminie udanej inwestycji, ks. proboszcz poświęcił urządzenia oraz nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi. Pan Mirosław Augustyniak przekazał na ręce Pani wójt pismo gratulacyjne od marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.
Wartość wybudowanej kanalizacji z wraz przyłączami oraz oczyszczalni ścieków to ogromna suma, jak na możliwości finansowe małej gminy i wynosi 10 494 191,86 zł.
Budowa została zaplanowana i rozpoczęta w poprzedniej kadencji, większość środków finansowych to kredyty, którymi gmina musiała się posiłkować i które będziemy spłacać do 2032 roku. W tej perspektywie finansowej nie było większych możliwości pozyskania dotacji. Znacznie więcej skorzystały te samorządy, które tego typu inwestycje zrealizowały w latach 2006-2014. Byliśmy jedyną gminą w powiecie ostrowskim, która w gminnej miejscowości nie miała wybudowanej infrastruktury ściekowej.
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków trwała od maja 2018 roku do końca marca 2019 roku, wykonawcą była firma MONTECH Sp. z o. o. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 4 190 348, 95 zł. Na jej budowę otrzymaliśmy pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie z 20% umorzeniem. Oczyszczalnia jest całkowicie zautomatyzowana, dodatkowo wybudowano agregat prądotwórczy. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Brok.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami podzielona była na dwa etapy.
I etap rozpoczął się w sierpniu 2018 roku i trwał do końca grudnia 2018 roku, II etap od stycznia do końca czerwca 2019 roku. Wykonawcą obu etapów inwestycji była firma MULTI – KOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 273 004,45 zł (roboty + nadzór inwestorski); na dokumentację projektową wydatkowano kwotę 30 838,40 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 998 825,45 zł.
Wybudowane zostało 7168 m.b. sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, zbudowano 4 pompownie ścieków, wykonano 181 sztuk przyłączy.
Wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków skutkuje likwidacją przydomowych bezodpływowych zbiorników na ścieki, co wyeliminuje przecieki do gruntu, polepszy stan cieków wodnych, eliminując skażenie wód gruntowych i powierzchniowych, a także ograniczy transport ścieków samochodami.
Realizacja Projektu nie tylko podniesie poziom życia mieszkańców, ale również spełni najwyższe standardy ochrony środowiska. Pozwoli dostosować gospodarkę wodnościekową Gminy Zaręby Kościelne do wymogów prawa polskiego oraz Dyrektyw UE.
/Info/

531 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozpoczęły się prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

15 lipca 2019 roku wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek podpisała umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała...

Zamknij