ggg ggg ggg ggg

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”- Gminne Obchody Dnia Strażaka w Małkini Górnej

7 maja 2023 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 1200 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej. Mszę koncelebrował ksiądz kanonik Piotr Legacki Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Małkini Górnej, w asyście księdza kanonika Jana Marka Wróblewskiego Proboszcza Parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej. We mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin udział wzięli zaproszeni goście, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Małkinia Górna, OSP Prostyń, OSP Kańkowo, OSP Grądy, OSP Zawisty Podleśne, OSP Glina, OSP Daniłówka Pierwsza.
Po mszy świętej na placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej odbyły się główne obchody rozpoczęte uroczystym apelem. Meldunek złożył Dowódca Uroczystości dh Piotr Konferowicz, a przyjął go dh Rafał Kowalczyk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej. Po złożeniu meldunku i przeglądzie pododdziałów odśpiewano hymn państwowy.
Otwarcia uroczystości dokonał dh Marek Rybnicki Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej – jednocześnie gospodarz uroczystości witając przybyłych gości: księdza kanonika Piotra Legackiego Proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, księdza kanonika Jana Marka Wróblewskiego Proboszcza Parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej, księdza Cezarego Ladzińskiego z Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, Pana Daniela Milewskiego Posła na Sejm RP, Panią Justynę Pętkowską Dyrektor Biura Poselskiego Pana Daniela Milewskiego, Panią Elżbietę Lanc Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Panią Dorotę Subdę Przewodniczącą Rady Powiatu Ostrowskiego wraz z Radnymi Powiatowymi, Panią Ewę Suchcicką Sekretarz Powiatu reprezentującą Starostę Ostrowskiego, Panią Bożenę Kordek Wójta Gminy Małkinia Górna, Przewodniczącego Rady Gminy Małkinia Górna Pana Jacka Bogdana wraz z Radnymi Rady Gminy, Pana Cezarego Pietrzaka Sekretarza Gminy Małkinia Górna, st. bryg. Janusza Iwanowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, dh Rafała Kowalczyka Prezesa Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, dh Marcina Zawistowskiego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej, dh Piotra Konferowicza Komendanta Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej, Prezesów, Naczelników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi oraz wszystkie Druhny i Druhów, kom. Justynę Biedrzycką Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej, Pana Michała Perzynę Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej, Panią Annę Skonieczną-Zambroń Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej, Panią Ewę Siwek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej, Pana Tomasza Maciuszko Organistę Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, Sołtysów z terenu Gminy Małkinia Górna, media, wszystkich przybyłych gości oraz pracowników Urzędu Gminy.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Nr 17/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. wyróżniło Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:Druha Marka Rybnickiego
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Nr 17/2023
z dnia 18 kwietnia 2023 r. wyróżniło Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:

Druhnę Bożenę Kordek

Druha Łukasza Maliszewskiego

Druha Kamila Millera

Odznaczenia korporacyjne wręczył dh Rafał Kowalczyk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Ostrowi Mazowieckiej w asyście st. bryg. Janusza Iwanowskiego Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej.
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało odznakę za wysługę lat dla:
Druha Zbigniewa Mowla – 40 lat,
Druha Pawła Złotkowskiego – 25 lat
Odznaczenia wręczył dh Rafał
Kowalczyk Prezes Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, w asyście Pani Bożeny Kordek Wójta Gminy Małkinia Górna.
Pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna w swoim przemówieniu złożyła wszystkim Druhnom i Druhom serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za ich pracę, poświęcenie i trud wkładany na rzecz bezpieczeństwa w gminie Małkinia Górna. Pani Wójt podkreśliła, że służba strażaków w poprzednich latach kojarzyła się głównie z gaszeniem pożarów. Obecnie zakres zadań, z którymi na co dzień mierzą się strażacy ochotnicy jest znacznie większy. Strażacy ratują ludzie życie i mienie podczas wypadków komunikacyjnych jak i miejscowych zagrożeń. Współpracowali z samorządem podczas pandemii COVID-19 oraz organizowali zbiórki i przekazywali najpotrzebniejszy sprzęt i wyposażenie swoim kolegom strażakom z Ukrainy.
Pani Wójt serdecznie podziękowała osobom z ramienia rządu, samorządu, a także ze struktur Państwowej Straży Pożarnej za pomoc w pozyskiwaniu funduszy na doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Małkinia Górna. Dzięki pozyskanym funduszom oraz wkładzie własnym z budżetu gminy Druhny i Druhowie mogą się cieszyć nowoczesnym i profesjonalnym sprzętem oraz wyremontowanymi budynkami strażnic OSP. W 2018 roku udało się zakupić dla jednostki OSP Prostyń nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Natomiast w 2019 roku OSP Małkinia Górna również mogła się cieszyć z nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Nie udałoby się tego dokonać bez wsparcia finansowego z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Małkinia Górna oraz środków własnych OSP. W 2022 roku jednostka OSP Małkinia Górna pozyskała nowy pojazd UTV
z wyposażeniem marki Kawasaki
dofinansowany przez Skarb Państwa – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a także z budżetu
gminy Małkinia Górna.
Na zakończenie Pani Wójt życzyła wszystkim strażakom ochotnikom bezpiecznej służby i zawsze tyle samo powrotów z akcji co wyjazdów oraz wręczyła nagrodę finansową w kwocie 2 000,00 zł dla jednostki OSP Grądy za zajęcie II miejsca podczas zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się 18 września 2022 roku w Wąsewie. Pani Wójt serdecznie podziękowała Druhnom i Druhom z jednostki OSP Grądy za godne reprezentowanie Gminy Małkinia Górna podczas zawodów sportowo – pożarniczych oraz za zaangażowanie, dobre przygotowanie i wyszkolenie, które zaprezentowali w trakcie zawodów.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Poseł Daniel Milewski, Pani Eżbieta Lanc Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Dorota Subda Przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Ewa Suchcicka Sekretarz Powiatu, st. bryg. Janusz Iwanowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ostrowi Mazowieckiej, dh Rafał Kowalczyk Prezes Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, dh Marcin Zawistowski Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej. W swoich przemówieniach wyżej wymienieni goście z okazji Dnia Strażaka złożyli wszystkim Druhnom i Druhom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia bezpiecznej służby oraz spełnienia planów zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym. Podkreślili ważną rolę strażaków ochotników, którzy ratują życie, zdrowie, mienie, a także udzielają pomocy potrzebującym za co cieszą się uznaniem i szacunkiem społeczności lokalnej.
Ostatnim etapem Gminnych Obchodów Dnia Strażaka było przekazanie przez Panią Bożenę Kordek Wójta Gminy Małkinia Górna listów gratulacyjnych dla Prezesów i Druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu gminy Małkinia Górna oraz złożenie przez Dowódcę Uroczystości dh Piotra Konferowicza meldunku o zakończeniu uroczystego apelu. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy obecni udali się na strażacki obiad.

/Info UG Małkinia Górna/

283 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Festiwal Kultury Łowieckiej Ostrów Mazowiecka

Zamknij