ggg ggg ggg

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA ŁOCHOWA

26 czerwca odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Łochowie, podczas której Burmistrz Robert Gołaszewski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2023. Było to możliwe po zaprezentowaniu raportu o stanie gminy za ubiegły rok, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 oraz uzyskaniu pozytywnych opinii zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium burmistrzowi oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Skład orzekający Kolegium RIO podkreślił, że przy realizacji budżetu za 2023 zostały spełnione wszelkie wymogi ustawy o finansach publicznych. Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutorium, burmistrz przedstawił raport o stanie gminy za rok 2023, w którym ujęte były m.in. wszystkie większe i mniejsze inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. W głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza uczestniczyło 15 radnych. W obu głosowaniach 14 radnych głosowało „za”, przy jednym wstrzymującym się.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na rok 2023, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 96 359 433,52 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 98 559 817,91 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 83 980 215,65 zł a majątkowe 14 579 602,26 zł. Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Łochów w 2023 roku były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie 30 610 697,00 zł stanowiły 31,77% wszystkich dochodów Gminy. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Łochów w 2023 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 12 309 566,00 zł i generowały 12,77% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane odpowiednio w wysokości 8 373 022,29 zł, 5 826 963,68 zł i 3 524 641,42 zł.

Na działalność Gminy Łochów, składa się praca wielu osób, które funkcjonują w strukturach Urzędu Miejskiego i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz Łochowa, dziękując za udzielenie absolutorium, podkreślił iż podsumowanie roku budżetowego to jeden z najważniejszych momentów każdego samorządowca. Słowa podziękowania burmistrz skierował w stronę radnych, pracowników urzędu, w szczególności Marii Komudy Skarbnika Gminy Łochów i Małgorzaty Łotarskiej swojej zastępczyni oraz kierowników poszczególnych jednostek, sołtysów i rad sołeckich za dobrą pracę przy wykonywaniu zadań na rzecz mieszkańców gminy.

133 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Piknik na Rynku Mariackim w Węgrowie

6 lipca 2024 r. na Rynku Mariackim w Węgrowie po raz drugi odbył się Mazopiknik zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiegow...

Zamknij