ggg ggg ggg

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzaty Zyśk

W poniedziałek, 17 czerwca odbyła się trzecia w tej kadencji sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której radni udzielili Burmistrz Ząbek Małgorzacie Zyśk nie tylko absolutorium za 2023 r., ale również wotum zaufania.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością burmistrza.
Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – burmistrza – w zakresie działalności finansowej gminy. Ocena ta ma charakter merytoryczny.
Sprawozdanie z realizacji budżetu na 2023 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. W ocenie Składu Orzekającego uchwalony przez Radę Miasta Ząbki budżet na 2023 rok,
po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 274 949 679,14 zł. Dochody Miasta zrealizowano w kwocie 277 179 870,48 zł, co stanowi 100,81% planu, w tym dochody bieżące w wysokości 100,27%. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 103,86% planowanej kwoty. Uchwalony przez Radę Miasta Ząbki budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 300 238 154,64 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 284 878 328,75 zł, co stanowi 94,88% planu, z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 94,94% planu po zmianach, zaś wydatki majątkowe na poziomie 94,71% planu po zmianach. Wynik budżetu za 2023 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 7 698 458,27 zł przy planowanym deficycie w kwocie 25 288 475,50 zł. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 54 600 000 zł, co stanowi 22,17% wykonanych dochodów ogółem.
Mając powyższe na uwadze, w dniu 17 czerwca Rada Miasta Ząbki podczas sesji, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i opinią RIO oraz po debacie nad raportem o stanie miasta, udzieliła Burmistrz Małgorzacie Zyśk nie tylko absolutorium za 2023 r., ale również wotum zaufania.
Stanowi to potwierdzenie pozytywnej oceny działań Burmistrza przez Radę Miasta oraz mieszkańców. To wyraz uznania dla wysiłku i zaangażowania w służbie społeczności oraz potwierdzenie zaufania do dalszego reprezentowania Miasto Ząbki.
Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ząbek została podjęta 19 głosami poparcia przy 2 głosach wstrzymujących się. Z kolei, za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 20 radnych przy jednym glosie wstrzymującym się.
– Będę pracowała nadal najlepiej jak potrafię, abyśmy wspólnie rozwijali nasze miasto – powiedziała Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk, dziękując Radzie Miasta za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Zgodnie z wieloletnią tradycją, tuż po głosowaniu wszyscy uczestnicy obrad zaproszeni zostali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

/opr. R.L.; źródło: UM Ząbki/

109 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie Wicestarosty z władzami Radzymina, Ząbek, Marek i Kobyłki

W czwartek, 20 czerwca odbyło się spotkanie władz Powiatu Wołomińskiego z przedstawicielami władz samorządowych Radzymina, Ząbek, Kobyłki i Marek, poświęcone...

Zamknij