ggg
ggg ggg

Absolutorium dla starosty Kazimierza Rakowskiego i Zarządu Powiatu udzielone 16 głosami „za” przy 10 głosach sprzeciwu

W ubiegły czwartek, 29 czerwca odbyła się trzydziesta siódma sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, podczas której radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 

fot1Głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2016 rok oraz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu, poprzedziła ożywiona dyskusja.
W jej trakcie starosta Kazimierz Rakowski przedstawił radnym prezentację inwestycji zrealizowanych w 2016 r., w tym m.in. inwestycje drogowe, na które przeznaczono ponad 27 mln zł. W ubiegłym roku wykonano ponad 30 km nakładek asfaltowych, remontowano drogi i przebudowywano chodniki we wszystkich gminach powiatu. Więcej uwagi starosta Rakowski poświęcił takim zadaniom inwestycyjnym, jak: budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Wileńskiej w Wołominie (za tę inwestycję dziękował w imieniu mieszkańców wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Mikulski podkreślając, że rondo zostało wybudowane po 9-ciu latach oczekiwań), przebudowa drogi powiatowej od ronda w Majdanie do ul. Granicznej w Wołominie oraz budowa ronda przy ul. Warszawskiej w Tłuszczu, przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Turzu w gminie Poświętne. Starosta zapewnił, że w tym roku prowadzone są dalsze modernizacje dróg w całym powiecie. Z inwestycji kubaturowych w prezentacji ujęto budynek przy ul. Komunalnej w Radzyminie adaptowany na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych oraz administracyjno-biurowe, już zakończoną rozbudowę LO w Radzyminie wraz z budową sali gimnastycznej oraz budowę bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu.
Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na opinie, zarówno pozytywne, jak i krytyczne. Szeregiem spostrzeżeń i wątpliwości, (trzeba przyznać, że w większości celnych) podzielili się zasiadający w opozycji radni PiS-u, którzy skrytykowali m.in. praktykę starostwa w realizowaniu inwestycji drogowych, polegającą na uzależnianiu wykonania zadania od tego, czy samorząd gminny będzie partycypował w kosztach. W opinii radnych PiS-u taka formuła jest szczególnie krzywdząca szczególnie dla mniej zamożnych gmin wiejskich i powoduje, że rozwój powiatu nie odbywa się w sposób zrównoważony. Oczywiście radni koalicyjni nie pozostawili tematu bez odpowiedzi argumentując, że dzięki współfinansowaniu zadań przez samorządy gminne udaje się zbudować znacznie więcej dróg czy chodników, aniżeli mógłby sobie na to pozwolić sam powiat.
Jednym z ciekawszych głosów w dyskusji była wypowiedź radnego Andrzeja Zbyszyńskiego, który zwrócił uwagę, że obok inwestycji w ubiegłym roku starostwo nie szczędziło również środków na kulturę. Radny przypomniał wydarzenia odbywające się w pałacu w Chrzęsnem oraz obchody 96. rocznicy Cudu nad Wisłą w Ossowie, w tym „rekonstrukcję bitwy na najwyższym poziomie”.
Jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu i sprawozdaniem finansowym za 2016 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Zarówno RIO jak też Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu poziomu realizacji budżetu za 2016 r. wydały pozytywne opinie. Trudno się temu dziwić zważywszy, że realizacja budżetu przedstawia się następująco: Zaplanowane wpływy do budżetu 2016 r. zrealizowano na poziomie 182.727.698,58 zł, tj. w 99,92% planu. przy czym: dochody bieżące w 100,51 %, tj. w wysokości 171.905.330,76 zł, zaś dochody majątkowe, stanowiące 5,92 % ogółu wpływów, wykonano w 91,31 % planu (10.822.367,82 zł). Wydatki ogółem wykonane zostały w wysokości 180.486.527,10 zł w 91,35 % planu, w tym: wydatki majątkowe, stanowiące 17,20% ogółu poniesionych wydatków, w kwocie 31.035.174,43 zł – 86,34 % planu, a wydatki bieżące na poziomie 92,47 % wydatków zaplanowanych i wyniosły 149.451.352,67 zł. Budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.241.171,48 zł. (Tymczasem pierwotnie zaplanowano deficyt w kwocie 14.688.993 zł). Zobowiązania dłużne Powiatu na koniec 2016 r. wyniosły 45.390.510 zł i stanowiły 24,84 % wykonanych dochodów. Obejmowały one kredyty długoterminowe oraz wyemitowane obligacje komunalne.
W głosowaniu radni najpierw podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok, a następnie uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Wyniki głosowań były identyczne – za zatwierdzeniem sprawozdania głosowało 16 radnych, a 10 było przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących. Takim samym wynikiem udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu.
Tuż po głosowaniu starosta Kazimierz Rakowski podziękował radnym za udzieleniem absolutorium, słowa podziękowań skierował także do swoich współpracowników: – Dziękuję pani skarbnik Jadwidze Tomasiewicz, pani sekretarz Anecie Piotrowskiej, radcy prawnemu panu Mariuszowi Kaimowi, naczelnikom i pracownikom, bo to dzięki Wam Starostwo Powiatowe sprawnie funkcjonuje – podkreślił starosta. /opr. R.L./

 

fot4

fot3

fot2

 

 

 

 

862 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
13 głosami „za” przy 7 „wstrzymujących się” Rada Miejska udzieliła absolutorium burmistrzowi Radzymina Krzysztofowi Chacińskiemu

W czwartkowe popołudnie, 22 czerwca odbyła się trzydziesta ósma sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której radni, po krótkiej, aczkolwiek...

Zamknij