ggg ggg

Absolutorium dla burmistrza Mariana Dzięcioła (06.05.2012)

„Rok był wyjątkowo ciężki” – zwracał się do radnych burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł, omawiając wykonanie budżetu za rok 2011.

Opóźnienia w realizacji zadań, ale też spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Kilka obiektów, które przyjęto w ubiegłym roku trzeba było wykreślić.  Budżet gminy za 2011 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.892.481,81zł przy planowanym w wysokości 1.938.500,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 56.489.275,50 zł tj. w 94,5% planu.
W stosunku do roku wcześniej dochody ogółem były wyższe o 5,1 %, a dochody podatkowe wzrosły o 14,9%. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły 2.119.883,42 zł, co stanowi 17,1 % wykonanych dochodów podatkowych, a skutki udzielonych przez burmistrza ulg, zwolnień, umorzeń podatkowych to 3,3% dochodów podatkowych (suma 404.254,5 zł. Zaległości z tytułu podatków zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego o 58,5% i wyniosły 439.267,62 zł.

Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 2.984.128,47 zł i spłaciła 5.538.312,36 zł. Wydatki ogółem wykonano w 94,6% planu na kwotę 58.381.757,31 zł, w tym majątkowe w kwocie 18.321.983,65 zł. W stosunku do roku 2010 wydatki były niższe o 2 %. Gmina spłaciła w 2011 r. 6.665.786, 38 zł rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.

Dług na koniec 2011 r. wyniósł 25.692.087,47 zł, w tym 1.188.718,55 zł zobowiązań wymagalnych. Z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych gmina uzyskała kwotę 316.440,26 zł, a na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyła kwotę 213.310,85 zł. Na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dokonała wydatków w kwocie 2.359,20 zł.

Po przedłożonym przez burmistrza Łochowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię. Pozytywna opinie wyraziła także Komisja Rewizyjna.

W trakcie opiniowania stwierdzono, że niski poziom wykonania nie wynika z zaniechań lub zaniedbań burmistrza, lecz z przyczyn niezależnych tj. deszczu, kłopotów finansowych. W omówieniu wykonania budżetu burmistrz wyczerpująco przedstawił wszystkie uwarunkowania i problemy, które powstały w roku ubiegłym.

Po złożeniu wniosku o udzieleniu absolutorium Rada Miejska jednogłośnie uchwałę przyjęła.
/J.Cz./

923 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
URODZINY WYSZKOWA (06.05.2012)

Wyszków świętuje 510. rocznicę Nadania Praw Miejskich i pomimo trudności spowodowanych kaprysami pogody nikt nie chce zrezygnować z udziału w...

Zamknij