ggg

Absolutorium dla burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego

27 czerwca 2022 r. podczas LII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej przy jednym głosie sprzeciwu Burmistrz Robert Gołaszewski otrzymał od Rady Miejskiej Absolutorium za rok 2021.

Jednym z najważniejszych punktów czerwcowej sesji było przedstawienie i debata nad przygotowanym „Raportem o stanie gminy Łochów za 2021”. Raport był wielowątkowy i szczegółowy, rozpisany na 130 stronach. Zachęcamy do zapoznania się z raportem na stornach Urzędu Gminy Łochów. Sama debata nie była zbyt rozbudowana. Pytania zadawali radni i jedna osoba, która zgłosiła się do niej ze strony mieszkańców. Niestety wypowiedź ta była nacechowana sporym ładunkiem emocjonalnym i wydawało się, że szukano tematów o wydźwięku negatywnym w stosunku do burmistrza Roberta Gołaszewskiego, jego pracy i pracy placówek oraz jednostek samorządowych. Pani nie podobało się, jak mówiła „chwalenie się” osiągnięciami Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury oraz znów negowała inwestycję – obwodnicę Łochowa i skutki dla środowiska oraz wspominała „ nieszczęsny wiadukt”. Zupełnie nie można się z tym zgodzić, bo przejazd przez Łochów był wielką bolączką mieszkańców. Kolejnym zarzutem stał się inny brak i to kuriozalny: „Nie ma sporów… nie ma dialogu z mieszkańcami” i „od
2016 roku się nie odbyły”… spotkania. Burmistrz oczywiście zdementował jego zdaniem nieprawdziwe twierdzenia.
Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Łochów za 2021 rok, Rada Miejska w Łochowie udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu. 9 radnych było – Za, 1 radna – wstrzymała się.
Następnie Rada przystąpiła do przyjęcia sprawozdań dotyczących wykonania budżetu za 2021 r. Należy przytoczyć kilka liczb: Dochody – 106.748.439, 38 zł, Wydatki – 98.351.723,03 zł. Wynik budżetu – 8.396.716,35 zł.
Planowane Dochody – 104 970 836,47zł, Wykonanie – 106 748 439,38zł tj. 101,69 % Planowane Dochody Bieżące – 96 031 910,99 zł,
Wykonanie – 97 523 301,95zł tj. 101,55 % Planowane Dochody Majątkowe – 8 938 925,48 zł, Wykonanie – 9 225 137,43zł tj. 103,20 %
Planowane Wydatki – 104 948 395,65 zł, Wykonanie – 98 351 723,03 zł tj. 93,71 % Planowane Wydatki Bieżące – 95 251 184,81 zł , Wykonanie – 89 611 579,71 zł tj. 93,71 %
Planowane Wydatki Majątkowe – 9 697 210,84 zł, Wykonanie – 8 740 143,32 zł tj. 90,13 % .
Przedstawiono projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa absolutorium za 2021 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie Sławomir Piotr Ryszawa odczytał Uchwałę Nr 3.f.1/338/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łochowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łochowa za 2021 rok. Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Poddano pod głosowanie powyższą uchwałę.
W głosowaniu imiennym na 10 obecnych radnych za przyjęciem uchwały głosowało 9. Jedna radna była przeciw. Uchwała została przyjęta. Na LII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie nieobecni byli radni: Dominika Martoń-Jaroszewska, Radna Nina Bobrowicz, Radna Anna Leśniewska, Radna Krystyna Kielan, Radny Andrzej Nowotka.
„Dziękuję Wysokiej Radzie za udzielone Absolutorium.
Szczególne podziękowania kieruję do Pani Skarbnik Marii Komuda, bo jej praca i zaangażowanie dla naszej gminy zostały w ten sposób docenione.
Serdecznie dziękuję za Państwa zaufanie. Dzisiejsze głosowanie odbieram, jako wsparcie dla działań i kierunków, jakie wspólnie podejmujemy dla rozwoju Gminy Łochów.
Wielkie podziękowania kieruję również do moich współpracowników w Urzędzie Miejskim w Łochowie na czele z Zastępcą Burmistrza Małgorzata Łotarską i jednostek organizacyjnych w zakresie: edukacji, kultury, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej, ponieważ sukcesy samorządu są efektem pracy zespołowej, której mam zaszczyt przewodzić
Dziękuję Sołtysom i wszystkim Mieszkańcom za ciągłą inspirację do pracy. To są codzienne: spotkania, uwagi, wskazówki i rady. Bardzo sobie to cenię.
Wspólnie realizujemy zamierzone cele, a dzisiejsze głosowanie jest efektem doskonałej współpracy na wielu poziomach” – podsumowywał głosowanie i udzielenie absolutorium burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski.

/J.Cz./

628 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wójt Waldemar Cyran jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2021 r.

Podczas sesji Rady Gminy Sadowne w dniu 29.06.22 r. radni jednogłośnie podjęli decyzje o udzieleniu Wójtowi Gminy Sadowne Waldemarowi Cyranowi...

Zamknij