ggg ggg
ggg ggg

2018 rok to czas realizacji wielu inwestycji gminnych, bardzo oczekiwanych przez Mieszkańców

Bardzo ważnym zadaniem, na które pozyskaliśmy wsparcie w wysokości 2 619 209,00zł w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej jest budowa drogi Białowieża- Olszak, o długości 2586 m. Przedsięwzięcie, którego wartość wynosi 3 456 789,00 zł zostanie zrealizowane do 30 listopada 2018 r.

Kolejnym ważnym projektem, z punktu widzenia mieszkańców jest poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej. Jest to zadanie realizowane w partnerstwie z powiatem pułtu

skim. Wartość dofinansowania wynosi 6 717 226,92 zł, natomiast wkład własny 6 378 583,08 zł. Projekt dotyczy budowy ścieżek i przebudowy ulic, których łączna długość wynosi 5420 m. Drogi gminne objęte tym zadaniem to ulice: Słowackiego, Gajkowicza, Sarbiewskiego, Baltazara, Wyszyńskiego, Graniczna Jana Pawła II, natomiast drogi powiatowe to ulice: Bartodziejska, Jana Pawła II i Al. Tysiąclecia.
Obecnie realizowana jest rozbudowa infrastruktury drogowej, w ramach której przebudowywane są ulice: Wujka, Nosowskiego, Ossolińskiego, Hornowskiego, Madalińskiego, Koczary, Giżyckiego. Wydatki związane z tym zadaniem w 2018 r. wyniosą 2 950 000,00 zł.
Dobiegają końca prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej tj.: Szkoły Podstawowej w Bobach, Szkoły Podstawowej w Płocochowie, Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, hali sortowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4, MOSiR- u wraz z siłownią oraz Biblioteki Publicznej. Wartość tej inwestycji opiewa na kwotę 7 485 958,15 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 5 987 989,51 zł. Termin realizacji zadania przewidziany jest do 15 sierpnia br.
Finalizujemy także inwestycję za kwotę 511 150,00 zł, której celem jest przebudowa i remont dawnej siedziby MOPS na cele mieszkaniowe. Dzięki temu gmina pozyska trzy lokale mieszkalne.
Istotnym zadaniem jest budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest to inwestycja o wartości 725 994,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 524 215,20 zł. Obecnie wykonano koncepcję zagospodarowania odpadów segregowanych, na podstawie której zostanie zakupiony sprzęt do obsługi tych punktów.
W ramach programu ochrony dziedzictwa kulturowego, którego wartość wynosi 3 256 892,73 zł (dofinansowanego w wysokości: 1 621 927,20 zł) realizowany jest projekt „Dobra kultury Pułtuska- poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk”. Zadanie to obejmuje,

m.in. remont dwóch pomieszczeń czytelni Biblioteki (już niedługo Mieszkańcy gminy będą mogli podziwiać nie tylko odnowiony w ramach wcześniej opisanego działania termomodernizacyjnego budynek, ale również piękne malowidła ścienne wewnątrz sal czytelni). Projektem objęta została także adaptacja kamienicy przy ul. Rynek 13 do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z zadań projektu jest zakup systemu do monitoringu zabytków. Obecnie trwa instalacja kamer oraz montaż 40 sztuk beaconów kompatybilnych z aplikacją miejską, które pozwolą turystom zwiedzić miasto bez przewodnika.
Kolejny projekt, realizowany w ramach programu ochrony dziedzictwa kulturowego- „Dobra kultury Pułtuska- wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku”, to min. zakup i montaż 20 stylowych straganów, które już dziś możemy obejrzeć na najdłuższym w Europie brukowanym rynku. To również adaptacja piwnic starego Ratusza do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. W ramach tego zadania zostaną zakupione ławki, kosze i stojaki na rowery, wykonane zostaną tablice informacyjne zabytkowych obiektów oraz tablice z nazwami ulic. Zakupimy również urządzenia fotowoltaiczne do ładowania urządzeń mobilnych. Jest to inwestycja o wartości 3 981 754, 87 zł, przy wsparciu zewnętrznym na kwotę 2 437 970,08 zł.
Zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, które obejmie zagospodarowanie sześciu terenów zieleni: Pasaż Klenczona, Park Narutowicza, Bulwary wraz z Alejkami Gomulickiego, Park Osiedlowy Wyszkowska, Park na Skarpie oraz Park Grabówiec, zostanie zrealizowane do końca listopada 2019 r.
Wśród zadań, które realizujemy w tym roku jest również projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Przyjaciele natury w Pułtusku- edukacja i rozwój proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”. Będzie to przedsięwzięcie skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Wartość projektu opiewa na kwotę 442 660,00 zł (376 261,00 zł wynosi dofinansowanie). Inauguracja nastąpi podczas tegorocznych Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza, natomiast termin zakończenia realizacji zadania jest przewidziany na wrzesień 2019 r.
Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej realizowana jest inwestycja: budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
(za kwotę 2 611 681,43 zł). W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie remontu hali sportowej wraz z zapleczem oraz boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (wartość zadania 1 000 000,00 zł).
/Dorota Subda
Wyznaczona do pełnienia funkcji
Burmistrza Miasta Pułtusk/

364 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
TRWA NABÓR DO BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY W KOMOROWIE

W Komorowie działalność swoją rozpoczął batalion lekkiej piechoty (blp), który wchodzi w skład 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pozostałe bataliony...

Zamknij