ggg ggg ggg ggg

Zarząd Powiatu Wołomińskiego z jednomyślnym absolutorium i wotum zaufania

Rada Powiatu Wołomińskiego doceniła działania Starosty Adama Lubiaka i Zarządu Powiatu w 2022 roku, czego wyrazem stało się jednomyślnie udzielone absolutorium i wotum zaufania.
– To był wyjątkowy rok, w trakcie którego sfinalizowaliśmy jedne
z najważniejszych inwestycji, w tym pierwszy etap rozbudowy szpitala – podkreśla Starosta Adam Lubiak dodając, że sytuacja finansowa powiatu w 2022 r. była na tyle dobra, że nie tylko nie zaciągnięto żadnych nowych kredytów, ale nawet spłacono ponad 7 mln zł zaległych zobowiązań.

Początek tegorocznego lata przyniósł Zarządowi Powiatu Wołomińskiego jednomyślne wotum zaufania i absolutorium za rok 2022.
Absolutoryjna, 62. sesja Rady Powiatu odbyła się jeszcze przed wakacjami, w środę, 21 czerwca.
W trakcie obrad odbyła się debata nad Raportem o stanie Powiatu Wołomińskiego w 2022 roku, radnym przedstawiono również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Powiatu za ubiegły rok, wraz z opiniami RIO i Komisji Rewizyjnej. Warto w tym miejscu nadmienić, że wydając pozytywną opinię o przedstawionym sprawozdaniu finansowym skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje: Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 325.488.947,90 zł, co stanowi 99,14% planu. Osiągnięte dochody bieżące stanowiły 99,06% planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 99,62% planu.
Plan wydatków został wykonany w kwocie 370.196.148,02 zł, co stanowi 93,23% planu. Wydatki bieżące wykonano w 94,00%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 91,64% uchwalonego planu. Ze sprawozdania wynika, że budżet za 2022 rok zamknął się deficytem w kwocie 44.707.200,12 zł przy planowanym deficycie w kwocie 68.778.828,81 zł. Plan rozchodów został wykonany w 100%, który zaplanowano w wysokości 21.611.976,19 zł. Zobowiązania Powiatu na koniec 2022 roku wg tytułów dłużnych wyniosły 71.632.584,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 1 263,32 zł. Zadłużenie stanowiło 22,01% wykonanych dochodów ogółem.
Radni docenili działania Starosty i Zarządu Powiatu w 2022 roku, udzielając Zarządowi jednomyślnego wotum zaufania i absolutorium. (W obydwu głosowaniach wynik był podobny. Pod nieobecność jednej osoby, za udzieleniem wotum zaufania, a następnie absolutorium opowiedziało się 28 Radnych biorących udział w obradach). W trakcie sesji przyjęto także Raport o stanie Powiatu Wołomińskiego, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Powiatu Wołomińskiego za 2022 rok.
Pozytywna, a przy tym jednomyślna (kolejny rok z rzędu) ocena wystawiona przez Radę Powiatu Wołomińskiego to niewątpliwe duży sukces Starosty Adama Lubiaka i całego Zarządu. Powód do zadowolenia jest tym większy, że władze powiatu mają za sobą wyjątkowy rok, w którym udało się sfinalizować jedne z najważniejszych inwestycji na terenie Powiatu Wołomińskiego w kadencji 2018-2023, tj.: I etap rozbudowy Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie; nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie wraz z Punktem Paszportowym; Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce, Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce. Ponadto zakupiono nieruchomość w Ząbkach przy ul. Skorupki 7A na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wykonano również ponad 18 km nowych nakładek asfaltowych i poprawiono bezpieczeństwo na ponad 50 przejściach dla pieszych, a do najważniejszych inwestycji drogowych można zaliczyć m.in.: rozbudowę ul. Lipowej i ul. Wolności w Zielonce; rozbudowę al. Armii Krajowej w Wołominie; rozbudowę drogi powiatowej w Zabrańcu (Gm. Poświętne); rozbudowę ul. Kochanowskiego w Ząbkach.
– Tylko w 2022 roku na inwestycje wydaliśmy ponad 119 mln zł. Budżet Powiatu zwiększył się od 2018 roku z 222 mln zł do 370 mln zł. Z programów rządowych pozyskaliśmy łącznie 205 mln zł, a sytuacja finansowa Powiatu w 2022 roku była na tyle dobra i stabilna, że nie musieliśmy zaciągnąć żadnych zobowiązań finansowych, a jednocześnie spłaciliśmy ponad 7 mln zł kredytów zaciągniętych przed 2018 rokiem! – podkreślił z satysfakcją Starosta Adam Lubiak, serdecznie dziękując członkom Zarządu (Wicestaroście Piotrowi Borczyńskiemu, Izabelli Dziewiątkowskiej, Pawłowi Dąbrowskiemu, Grzegorzowi Siwkowi), Radnym Powiatu oraz wszystkim współpracownikom za pełne zaangażowanie i dobrze wykonaną pracę na rzecz mieszkańców i rozwoju naszego powiatu w
2022 roku.
Panu Staroście oraz Zarządowi Powiatu Wołomińskiego serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

/opr. KW; foto: Powiat Wołomiński/

557 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wielki sukces druha Michała Bartosiaka z Nadmy!

Z dumą przychodzi nam poinformować, że dh Michał Bartosiak z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Nadma, zdobył drugie miejsce w finale...

Zamknij