ggg

Zarząd Powiatu Wołomińskiego skarży do prokuratury byłego starostę Piotra Uścińskiego!!!

W ubiegłoponiedziałkowy ranek, 29 czerwca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, wicestarosta Adam Łossan przedstawił oświadczenie Zarządu Powiatu Wołomińskiego, w sprawie złożenia do Prokuratury Rejonowej w Wołominie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego starostę Piotra Uścińskiego.

Jak wynika z treści poniedziałkowego oświadczenia, Zarząd Powiatu Wołomińskiego działając na podstawie art. 304 kodeksu postępowania karnego, złożył w miniony piątek, 26 czerwca w wołomińskiej prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego starostę Piotra Uścińskiego.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sprawa ma ścisły związek z rzekomymi nieprawidłowościami do jakich miało dojść podczas zawarcia, a w konsekwencji także jednostronnego odstąpienia od umowy z wykonawcą zadania pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno – kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego”. W przekonaniu obecnego Zarządu Powiatu Wołomińskiego, działania byłego starosty Piotra Uścińskiego, jako kierownika zamawiającego, doprowadziły do powstania roszczenia wykonawcy, które wg stanu na dzień 19 stycznia 2015r. opiewały na sumę ponad 1 mln 106 tys. złotych. Zgodnie z zawartą na początku kwietnia ugodą, która jest już prawomocna Powiat Wołomiński ma zapłacić wykonawcy kwotę 516 tys. zł. W ostatnich dniach, dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości 172 tys. zł, co skutkuje powstaniem szkody finansowej Powiatu. Pieniądze te, pochodzą z tegorocznej nadwyżki budżetowej i miały zostać przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

Jak podkreślono podczas ubiegłoponiedziałkowej konferencji, podjęte przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego kroki prawne oparte są wyłącznie na obowiązujących przepisach i zostały podjęte w trosce o interes publiczny i niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Poniżej, publikujemy pełną treść oświadczenia, wydanego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

 

„STAROSTWO POWIATOWE w WOŁOMINIE

Wołomin, 29 czerwca 2015 r.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego, działając na podstawie art. 304 kodeksu postępowania karnego, w dniu 26 czerwca 2015r. złożył w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Piotra Uścińskiego.
Po wnikliwej analizie wszystkich dostępnych dokumentów i zasięgnięciu dwóch niezależnych opinii prawnych, kierując się dbałością o interes Powiatu Wołomińskiego, w dniu 2 kwietnia 2015r. Zarząd jednogłośnie zatwierdził zawartą ugodę z wykonawcą umowy na „Adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno – kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego”. Działania Piotra Uścińskiego, jako kierownika zamawiającego doprowadziły do powstania roszczenia Wykonawcy, według stanu na dzień 19 stycznia 2015r. na kwotę 1 106 410,77 zł.
Zgodnie z zawartą przed mediatorem ugodą, Powiat Wołomiński ma zapłacić Wykonawcy kwotę 516 tys. zł. W ostatnich dniach, po uprawomocnieniu się ugody, dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości 172 tys. zł, co skutkuje powstaniem szkody finansowej Powiatu. Zgodnie z treścią art. 231 par. 1 kk Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Podjęte przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego kroki prawne są oparte wyłącznie na obowiązujących przepisach i zostały podjęte w trosce o niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i interes publiczny. Realizacja postanowień ugody zostanie pokryta z tegorocznej nadwyżki budżetowej Powiatu, kosztem części zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis sprawy zawarcia i odstąpienia od umowy z wykonawcą ww. zadania oraz korespondencja z Urzędem Zamówień Publicznych i organami ścigania, zawarte w powiadomieniu o popełnieniu przestępstwa są w dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Wołominie”.
(Powyższe oświadczenie sygnowane jest pieczęciami i podpisami
„W imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego” – Wicestarosty Adama Łossana i Członka Zarządu Mariusza Dembińskiego).
/opr. R.L./

901

 

Dlaczego obecny Zarząd Powiatu  Wołomińskiego skierował do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia  przestępstwa przez byłego Starostę?

Rada Powiatu Wołomińskiego, swego czasu podjęła uchwałę o kompleksowym remoncie zabytkowego, XVII-wiecznego pałacu w Chrzęsnem. W pierwszym etapie odnowiono budynek pałacu i oficyn, w drugim etapie (w 2012 r.) Zarząd Powiatu ogłosił przetarg na „Adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego”.

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w połowie 2014 roku kontroli w/w postępowania przetargowego kontrolujący ustalili co następuje:
Kierownik zamawiającego (czyli ówczesny starosta Piotr Uściński) w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu dokonał opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wskazując, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem dostaw zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia (m.in.: meble historyczne i stylizowane, zasłony itp.). Na potwierdzenie powyższego warunku potencjalny wykonawca miał złożyć wykaz co najmniej dwóch dostaw podobnego typu, każdej o wartości minimum 500.000 złotych, w tym przynajmniej jednej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia.
Wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy – firmy HEN-MAR, który przedstawił trzy referencje, w tym jedną na pracę podobnego typu jak w SIWZ w Pałacu Sobańskich w Warszawie i dwie, które nie spełniały tego warunku.
Z treści wykonanych dostaw i zgłoszonych referencji nie wynikało zatem zrealizowanie przez HEN-MAR co najmniej dwóch dostaw wyposażenia, mających za przedmiot elementy wymienione w treści warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia. Ponadto, wskazana wartość zamówień nie wyodrębniała ceny za wykonanie samych dostaw.
W toku postępowania przetargowego kierownik zamawiającego (starosta Piotr Uściński) nie dokonał czynności wezwania wykonawcy, firmy HEN-MAR, do uzupełnienia wykazu wykonanych dostaw i posiadanych referencji w oparciu o art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) szczególnie, że zamawiający został poinformowany pisemnie przez innego uczestnika postępowania o uchybieniach i brakach w dokumentach złożonych przez HEN-MAR, ale nie udzielił informującemu żadnej odpowiedzi na pismo w tej sprawie.

 
Wobec zaniechania ustalenia przez kierownika zamawiającego faktu rzeczywistego spełnienia przez HEN-MAR w/w warunku udziału w postępowaniu, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił się w imieniu UZP do wystawców referencji oraz odbiorców dostaw zrealizowanych rzekomo przez HEN-MAR o wyjaśnienia. Odpowiedzi udzieliła tylko jedna firma wystawiająca referencje informując, że nie była odbiorcą żadnych dostaw związanych z dostarczeniem mebli historycznych i stylizowanych, kopii obrazów, tkanin dekoracyjnych itp., a firma HEN-MAR w ramach zlecenia wyremontowała im tylko… dach (!).
Pozostali adresaci pism UZP, którzy wystawili firmie HEN-MAR referencje nie udzielili odpowiedzi, więc Prezes UZP zwrócił się do podmiotów, na rzecz których zamówienia wskazane w wykazie wykonywanych dostaw były realizowane. Nikt nie potwierdził wymaganych warunków (tj. wartości ponad 500.000 złotych oraz dostaw wyposażenia historycznego i stylizowanego). Z informacji uzyskanych przez Prezesa UZP od wystawców referencji i odbiorców dostaw wynika, że co najmniej dwie z trzech wykazanych dostaw realizowanych przez HEN-MAR nie odpowiadały opisowi warunków udziału w zakresie wymaganego doświadczenia. Ponadto, opis części dostaw zawarty w wykazie przedłożonym przez firmę HEN-MAR wskazuje na podanie przez tego wykonawcę nieprawdziwych informacji, które wpłynęły na ocenę w/w wykonawcy, jako spełniającego warunek wiedzy i doświadczenia, a następnie na ocenę jego oferty jako najkorzystniejszej.

dscf6284
(Zgodnie z treścią art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania).
Zamawiający w SIWZ określił jednoznacznie warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia, wymagając wykazania dostaw wykonanych w określonym czasie (jedna z dostaw wykraczała tu aż o 2 lata poza wymagany termin realizacji), o określonej wartości i obejmujace wskazane elementy składowe. Z treści wykazu dostaw przedłożonego przez HEN-MAR wynikało, że zrealizowane dostawy nie odpowiadały w pełni opisowi warunku zawartego w SIWZ a ponadto, kierownik zamawiającego został poinformowany przez innego z potencjalnych wykonawców, biorącego udział w postępowaniu, o uchybieniach w ofercie firmy HEN-MAR.
Mimo to, starosta Piotr Uściński zaniechał faktycznego sprawdzenia przedmiotowego zakresu dostaw zrealizowanych przez HEN-MAR. (Podczas, gdy w sytuacji zaistnienia podstaw do stwierdzenia podania przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, na kierowniku zamawiającego ciążył obowiązek zbadania, czy dokumenty oddają rzeczywisty stan rzeczy. W konsekwencji braku podjętych czynności zamawiajacy nie stwierdził faktu złożenia przez w/w wykonawcę nieprawdy, do czego był zobowiązany).
Poprzez zaniechanie wykluczenia z powyższych przyczyn z postępowania firmy HEN-MAR kierownik zamawiającego Piotr Uściński naruszył zatem przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Reasumując, Prezes UZP uznał, że starosta Piotr Uściński jako kierownik zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy HEN-MAR w sytuacji złożenia przez tego wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik postępowania, dopuścił się naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie art. 17 ust. 1c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych i to w sytuacji pisemnego powiadomienia w dniu 31.10.2012 roku przez innego wykonawcę o nieprawidłowościach w wybranej ofercie.
W związku z powyższym Prezes UZP pismem z dnia 18.08.2014 roku zawiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez starostę Piotra Uścińskiego, jako kierownika zamawiającego na kwotę 2.234.750 złotych, będącą wynagrodzeniem firmy HEN-MAR, z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji.
Umowę z właścicielem firmy HEN-MAR nr 032.648.2012 na kwotę: 2.234.750 złotych w dniu 29 listopada 2012 r. w imieniu Powiatu Wołomińskiego podpisali: starosta Piotr Uściński i wicestarosta Konrad Rytel wyznaczając termin realizacji zamówienia na sto dni od daty podpisania umowy (tj. do 09.03.2013 r.). W przeddzień końca umowy (tj. 08.03.2013 r.) podpisany został przez Piotra Uścińskiego i Marka Szafrańskiego aneks nr 1, w którym wydłużono termin realizacji zamówienia do dnia 15 kwietnia 2013 r. Trzy dni przed upływem określonego przez strony umowy w aneksie terminu (tj. w dniu 12.04.2013 r.) Powiat Wołomiński reprezentowany przez starostę Piotra Uścińskiego i członka Zarządu Powiatu Marka Szafrańskiego wydał oświadczenie o odstąpieniu od w/w umowy podając jako powód niewłaściwą realizację przedmiotu umowy oraz, (mimo że termin realizacji określony w aneksie nr 1 jeszcze nie upłynął), jej nieterminowe wykonywanie, obciążając wykonawcę karą umowną w wysokości 223 tysięcy 475 złotych.

dscf3882
W konsekwencji tego jednostronnego odstąpienia od umowy przed terminem Powiat Wołomiński pozbawił się prawnej możliwości wystąpienia z jakimikolwiek sądowymi roszczeniami wobec właściciela firmy HEN-MAR, a odwrotnie – umożliwił tym samym wykonawcy wystąpienie na drogę sądową z poważnymi roszczeniami finansowymi przeciwko Powiatowi, co rychło nastąpiło. Próby starosty Piotra Uścińskiego wyegzekwowania hipotetycznej kary umownej od HEN-MAR, jak również zawiadomienia do prokuratury o nierzetelności w przedstawionych dokumentach przetargowych, nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Wszystkie zgłoszenia i zażalenia zostały prawomocnie odrzucone lub umorzone. Wykonawca, który uznał jednostronne odstąpienie od umowy za bezskuteczne, zyskał natomiast prawną możliwość ubiegania się przed sądem cywilnym o zaspokojenie swoich roszczeń.

 

Właściciel HEN-MAR złożył przeciwko Powiatowi Wołomińskiemu dwa pozwy na kwotę 904.414 złotych z ustawowymi odsetkami i zwrotem kosztów sądowych. (Na dzień 19 stycznia 2015 r. kwota ta wynosiła łącznie: 1.106.410,77 zł i dalej rosła).
W sytuacji realnego zagrożenia zapłaty na rzecz właściciela firmy HEN-MAR po latach ewentualnego przegranego procesu blisko 1,5 mln zł (bo odsetki cały czas by rosły) starosta Piotr Uściński i wicestarosta Konrad Rytel w dniu 28 listopada 2014 r. wyrazili zgodę na proponowane przez warszawski Sąd Okręgowy XXVI Wydział Gospodarczy postępowanie mediacyjne.
Powołany w nowej kadencji, w zmienionym składzie Zarząd Powiatu (działający od 23 grudnia 2014 r.) został zapoznany ze sprawą roszczeń właściciela firmy HEN-MAR w połowie stycznia 2015 roku, kiedy wpłynęło zapytanie wyznaczonego przez Sąd Okręgowy mediatora o decyzję w sprawie proponowanej ugody.
Po zbadaniu dokumentów i zamówieniu dwóch niezależnych opinii prawnych, z których jednoznacznie wynikało, że sprawa po długim procesie będzie przegrana i Powiat będzie musiał po latach zapłacić w przybliżeniu 1,5 mln złotych a proponowana ugoda daje możliwość zminimalizowania strat, Zarząd Powiatu zdecydował się zawrzeć w dniu 31 marca 2015 r. ugodę mediacyjną przed wyznaczonym przez sąd mediatorem z Polskiego Centrum Mediacji. (Ugoda ta przewiduje płatność na rzecz właściciela firmy HEN-MAR łącznej kwoty 516 tysięcy złotych w trzech równych dwumiesięcznych ratach po 172 tys. złotych). Zawarta ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia właściciela firmy HEN-MAR. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził na przełomie maja i czerwca br. wynegocjowaną ugodę mediacyjną, a pierwsza rata została przez Powiat zapłacona na początku czerwca br.
W tej sytuacji, w związku z poniesieniem przez Powiat Wołominski realnej szkody w postaci wypłaty pierwszej raty na rzecz właściciela firmy HEN-MAR, powstałej w wyniku odstąpienia przez starostę Piotra Uścińskiego, jako kierownika zamawiającego, w dniu 12.04.2013 r. od umowy nr 032.648.2012 z dnia 29.11.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.03.2013 r. zawartej z właścicielem firmy HEN-MAR, Zarząd Powiatu jednomyślnie na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. postanowił skierować w tej sprawie (na podstawie art. 304 Kpk) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231§1 KK przez byłego starostę Piotra Uścińskiego, wnosząc o wszczęcie postępowania przygotowawczego.
Rzeczone zawiadomienie wraz ze stosownymi załącznikami, podpisane przez obecnego starostę Kazimierza Rakowskiego, zostało złożone w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie, w ubiegły piątek, 26 czerwca.

1 937 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Łochowa otrzymał absolutorium

Radni Rady Miejskiej w Łochowie w trakcie sesji w dniu 24 czerwca 2015 r. jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu...

Zamknij