ggg
ggg
ggg ggg

XII Zjazd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie

Wielkie zmiany w radzymińskim środowisku strażackim. Podczas XII Zjazdu Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Tomasz Żmijewski ogłosił decyzję o rezygnacji z piastowanego od 33 lat stanowiska Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie. Nowym Prezesem został dh Artur Kacperczak, dotychczasowy Komendant Miejsko-Gminny.

Nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie.

W sobotę, 25 września w gościnnych murach strażnicy OSP Zawady, odbył się XII Zjazd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie, który przyniósł wielkie, aczkolwiek spodziewane zmiany w radzymińskim środowisku strażackim.
Otwarcia XII Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski. Obrady zainaugurowało odegranie Hymn Związku „Rycerze Św. Floriana”, następnie powitano uczestników i gości, wśród których znaleźli się m.in.: Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Wiceburmistrz Krzysztof Dobrzyniecki, Inspektor OC Gminy Radzymin Dariusz Dąbkowski, Członkowie OSP Zawady: Elżbieta Górecka, Sabina Paciorek i Jan Rasiński (gospodarze spotkania) oraz 21 delegatów wybranych na XII Zjazd w poszczególnych jednostkach OSP z terenu Gminy Radzymin.
Przewodniczącym obrad został wybrany dh Artur Kacperczak, a sekretarzem dha Ewelina Marcinkiewicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad i dokonaniu wyboru składu Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, przyszedł czas na pierwszą tego dnia wzruszającą ceremonię.
W podziękowaniu za pracę w mijającej kadencji Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Druh Prezes Tomasz Żmijewski wraz z Burmistrzem Krzysztofem Chacińskim uhonorował ustępujących członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej pamiątkowymi statuetkami. Otrzymali je: dh Edward Szymankiewicz, dh Stanisław Jankowski, dh Andrzej Siarna, dh Tomasz Siarna, dh Roman Sulejewski, dh Kazimierz Pachulski i dh Paweł Żmijewski.
W dalszej części obrad dh Tomasz Żmijewski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie za okres od 9 IV 2016 r. – 25 IX 2021 r., w trakcie którego podsumował również 5-letnią pracę społeczną, jaką wykonali druhowie poszczególnych jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Radzymin.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału pracował w następującym składzie: Prezes – dh Tomasz Żmijewski, Komendant Miejsko-Gminny dh Artur Kacperczak, Sekretarz – dh Edward Szymankiewicz, Skarbnik – dha Barbara Kobylarz, Członkowie Prezydium: dh Włodzimierz Dąbrowski, dh Andrzej Siarna, Członkowie Zarządu: dh Tomasz Wendołowski, dh Grzegorz Łapiński, dh Janusz Jankowski, dh Kazimierz Wielocha, dh Dariusz Wojda, dha Ewelina Marcinkiewicz, dh Sławomir Górecki, dh Stanisław Jankowski, dh Tomasz Siarna, dh Adam Łupiński, dha Ewa Czarnecka (po rezygnacji zastąpiona przez dh Mariusza Burakowskiego).
W 7 jednostkach OSP zrzeszano łącznie 275 druhów, w tym 183 czynnych, 38 kobiet, 19 członków honorowych, 4 członków wspierających i 31 członków MDP.
– W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 11 posiedzeń protokołowanych, na których omawiano realizację zadań wynikających ze Statutu, dyskutowano i podejmowano decyzje w zakresie potrzeb poszczególnych jednostek, jak również rozmawiano innych zamierzeniach i pracach prowadzonych przez jednostki oraz udziale strażaków w uroczystościach kościelnych, państwowych, gminnych i strażackich. Ze względu na prawie dwuletni okres pandemii koronawirusa, nasza działalność została dość znacznie ograniczona. Główne nasze działania stanowiły akcje ratownicze i działania związane z walką z koronawirusem – informował dh Żmijewski, a w jego sprawozdaniu za okres 5-letni dały się wyszczególnić następujące punkty: działalność formalno-prawna, inwestycje remontowo-budowlane, zaplecze techniczne, w tym zakupy samochodów oraz sprzętu i ubrań, akcje ratownicze, szkolenia, zawody pożarnicze i ćwiczenia, prace kulturalno-oświatowe, udział w uroczystościach i współpraca z kościołem oraz finanse.
– Działalność nasza opierała się głównie na budżecie przyznawanym przez Radę Miejską w Radzyminie. Sam Zarząd Miejsko-Gminny nie posiadał żadnych funduszy na prowadzenie działalności statutowej, gdyż nie posiada osobowości prawnej. Poszczególne jednostki były w lepszej sytuacji, gdyż prowadziły różną działalność, przynoszącą mniejsze lub większe dochody, które w całości przeznaczały na potrzeby bieżące, a w wielu przypadkach były to kwoty znaczące, przeznaczone na zakupy sprzętu czy też modernizacje i remonty strażnic. Obok funduszy miejskich dużym wsparciem były dotacje i środki pochodzące od Komendanta Głównego PSP i Komendanta Wojewódzkiego PSP, WFOŚiGW, NFOŚiGW, Marszałka Woj. Mazowieckiego, KSRG, a także niektórych ministerstw, dzięki którym możliwe były zakupy nowych samochodów bojowych.
– W 2018 r. zakupiliśmy średni samochód dla OSP Radzymin, w 2019 r. średni samochód dla OSP Zawady, a w 2020 r. skarosowano samochód dla OSP Ruda. Ponadto, w okresie tym zakupiono łódź dla OSP St. Załubice. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy naszych druhów z Burmistrzami, Skarbnikiem i Radnymi – podkreślił Druh Prezes.
– Przyznane środki z budżetu miasta pozwalają na zatrudnienie kierowców i konserwatorów, ubezpieczenia NW strażaków, OC wozów bojowych i strażnic, zakupy paliwa, naprawy, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i ćwiczeniach, zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej, a także na drobne remonty strażnic.
Analizując ilość wyjazdów do akcji ratowniczych trzeba stwierdzić, że w ostatnim 5-leciu liczba ich stale wzrastała. W 2016 r. zanotowaliśmy łącznie 383 wyjazdy, w 2017 r. łącznie 388 wyjazdów, w 2018 r. łącznie 432 wyjazdy, w 2019 r. łącznie 570 wyjazdów, w 2020 r. łącznie 723 wyjazdy. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat, liczba interwencji w poszczególnych jednostkach przedstawiała się następująco: OSP Mokre – 93 wyjazdy, OSP Nadma – 63, OSP Radzymin – 1419, OSP Ruda – 127, OSP St. Załubice – 345, OSP Zawady – 421, OSP Słupno – 88, co daje razem 2536 interwencji.
Wspólnie zrobiliśmy wiele w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców gminy i powiatu, w zakresie rozwoju naszej organizacji, a przez to całego Związku. Sądzimy, że poprzez naszą działalność jesteśmy dobrymi kontynuatorami tradycji strażackich, historii i poczynań w zakresie wszelkiego typu działań dla dobra mieszkańców. Za to wszystko, za współpracę i zaangażowanie, za odpowiedzialność i zaszczytną służbę na rzecz naszego miasta i organizacji serdecznie dziękuję – zakończył sprawozdanie dh Tomasz Żmijewski.
Zgodnie z porządkiem obrad, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Roman Sulejewski. Następnie, na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednomyślnego absolutorium ustępującemu Zarządowi Miejsko-Gminnemu, a Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do nowego Zarządu Miejsko-Gminnego i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Wybory miały charakter jawny i przyniosły spore zmiany na stanowiskach kierowniczych Zarządu.
Nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: Prezes – dh Artur Kacperczak, Komendant Miejsko-Gminny – dh Krzysztof Rostkowski, Sekretarz – dha Ewelina Marcinkiewicz, Skarbnik – dh Kazimierz Wielocha, Członkowie Zarządu: dh Mariusz Burakowski, dh Włodzimierz Dąbrowski, dh Sławomir Górecki, dh Janusz Jankowski, dha Barbara Kobylarz, dh Grzegorz Łapiński, dh Adam Łupiński, dh Paweł Sokulski, dh Tomasz Wendołowski, dh Dariusz Wojda, dh Tomasz Żmijewski.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Przewodnicząca – dha Grażyna Biedrzycka, Sekretarz – dh Mariusz Sokołowski, Członek Komisji – dh Eugeniusz Różycki.
Zarząd wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP następujących przedstawicieli: dh Artur Kacperczak, dh Tomasz Żmijewski.
Właśnie tego dnia, swoją służbę na stanowisku Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie zakończył druh Tomasz Żmijewski, który zasila szeregi strażaków od 1970 roku i przez ostatnie 33 lata nieprzerwanie przewodniczył Zarządowi radzymińskiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
– Jak w znanej piosence, „trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym” – powtarzał strażakom już od dłuższego czasu Druh Prezes Tomasz Żmijewski, który w środowisku działaczy ruchu przeciwpożarowego gminy Radzymin i powiatu wołomińskiego cieszy się ogromnym autorytetem i szacunkiem. Bez cienia przesady można powiedzieć, że wychował kilka pokoleń strażaków-ochotników, stanowiąc dla wielu z nich wzór do naśladowania.
Decyzję dh Tomasza Żmijewskiego, oficjalnie ogłoszoną podczas XII Zjazdu Miejsko-Gminnego przyjęto ze zrozumieniem. Nie zabrakło jednak wzruszających słów, gestów i pamiątkowych upominków, którymi podziękowano ustępującemu Prezesowi za wieloletnią służbę i społeczną pracę na rzecz miasta, gminy i mieszkańców.
Słowa podziękowania i uznania za oddaną służbę i serce wkładane w realizowane zadania złożyli na ręce dh Tomasza Żmijewskiego nie tylko strażacy, ale również Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z Wiceburmistrzem Krzysztofem Dobrzynieckim.
Należy jednak podkreślić, że dh Tomasz Żmijewski, choć zrezygnował z funkcji Prezesa, jeszcze nie żegna się ze strażackim mundurem. Nadal zamierza aktywnie działać w strukturach Zarządów Oddziałów: Gminnego i Powiatowego, jako ich członek.
(Warto przy tym nadmienić, że podczas XII Zjazdu podjęto jednomyślną decyzję o nadaniu dh Tomaszowi Żmijewskiemu tytułu Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie).
Przyłączamy się do serdecznych podziękowań dla dh Tomasza Żmijewskiego. Nowemu Prezesowi i całemu Zarządowi życzymy dużo zapału i siły w niełatwej służbie na rzecz ochrony zdrowia, życia i mienia mieszkańców. Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/R.S. Lewandowski/

203 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak zerwano koalicję w Wyszkowie

wywiad ze starostą wyszkowskim Jerzym Żukowskim   KURIER W…: Jak się okazuje w powiecie wyszkowskim ostatnie kilka tygodni były burzliwe...

Zamknij