ggg ggg ggg ggg

„Tak KGW RÓWNE kręci się dalej”

W niedzielne popołudnie, dnia 12 marca br. w świetlicy wiejskiej w Równem odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Gospodyń Wiejskich w Równem.

Przewodnicząca KGW Równe Hanna Wronka otworzyła i powitała członków Koła oraz przedstawiła porządek zebrania. W dalszej części zebrania nastąpił wybór przewodniczącego, tę rolę powierzono Hannie Wronka i protokolanta zebrania-Małgorzacie Zbrzeźniak. Wiceprzewodnicząca KGW Równe – Anna Han przedstawiła sprawozdanie z działalności KGW Równe za rok 2022. Zebrani mogli dowiedzieć się, iż w minionym roku kalendarzowym KGW Równe brało udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych, czy kościelnych, a także było inicjatorem wielu przedsięwzięć o randze powiatowej oraz gminnej. Następnie skarbnik KGW Równe Barbara Skowerska przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2022. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KGW Równe przestawiła przewodnicząca Grażyna Wyrzykowska, wobec powyższego Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi KGW za rok sprawozdawcy. Plan działalności i finansowy KGW Równe na rok 2023 przedstawiła sekretarz KGW Małgorzata Zbrzeźniak. W dalszej części zebrania nastąpiła dyskusja oraz podjęto uchwały do realizacji. Po części sprawozdawczej ustępujący Zarząd KGW Równe podziękował za owocną współpracę, wręczając kwiaty na ręce Przewodniczącej. Przewodnicząca KGW Równe i jednocześnie Sołtys także pogratulowała ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim członkom KGW Równe za dobrą współpracę, osiągnięcia i sukcesy dla Sołectwa Równe.
Kolejnym punktem zebrania były wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej KGW Równe na kolejną pięcioletnią kadencję. Walne Zgromadzenie KGW Równe postanowiło, żeby wybory odbędą się w trybie jawnym. Nowy Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich Równe ukonstytuował się w następującym składzie:
Przewodnicząca –Hanna Wronka
Wiceprzewodniczaca –Anna Han
Skarbnik – Barbara Skowerska
Sekretarz – Małgorzata Zbrzeźniak
Komisję Rewizyjną reprezentują:
Przewodniczący – Jakub Podsiadły
Sekretarz – Grażyna Wyrzykowska
Członek -Beata Paczkowska
O godzinie 15.30 rozpoczęła się druga część Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KGW Równe podsumowującego działalność Koła Gospodyń w latach 2018-2023. Tę uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie – Pan Igor Sulich, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wołominie – Pan Mariusz Stępnik, Radna Powiatu Wołomińskiego – Pani Magdalena Suchenek, Przewodnicząca Rady Gminy Strachówka – Pani Anna Ołdak, w imieniu wójta Gminy Strachówka i jednocześnie przedstawiciel ds. organizacji pozarządowych – Pani Anna Gołoś, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem na czele z prezesem
dh. Piotrem Wronka.
Przybyłych gości powitała Przewodnicząca KGW Równe Hanna Wronka. Poinformowała, że wcześniej odbyło się zebranie sprawozdawcze KGW Równe za rok 2022 oraz wybory władz KGW Równe na kolejną
5-cio letnią kadncję. Ciekawą chwilą dla uczestników okazała się prezentacja multimedialna z działalności KGW Równe w latach 2018– 2023, w której zaprezentowano osiągnięcia KGW Równe na szczeblu gminy, powiatu i całego regionu. Panie wspominały udział w uroczystościach, wspólne wyjazdy, śpiewy w konkursach, warsztaty kulinarne – lepienie pierogów i przygotowania do skeczów. Ważnym aspektem prezentacji było przedstawienie zrealizowanych, aż 8 projektów, na które pozyskano ogromną pulę środków finansowych z różnych instytucji. Ten miły nastrój podtrzymał zespół artystyczny „Równianki”, działający przy KGW Równe. Panie zaśpiewały własnoręcznie ułożone teksty(podkreślające działalność Koła oraz wysoką aktywność w przeciągu ostatnich pięciu lat) do znanych, ludowych melodii. Nadszedł czas na gratulacje i życzenia od obecnych gości, którzy gratulowali osiągnięć, wręczając prezenty, kwiaty na ręce Zarządu
KGW RÓWNE.
Doniosłym momentem było podkreślenie poprzedzającego dnia Sołtysa. Obecnym sołtysom wsi Równe,Krawcowizna,Kąty Wielgi życzenia z okazji Dnia Sołtysa złożyła radna Gminy Strachówka Pani Ewa Zbrzeźniak, odśpiewano gromkie ,,Sto lat” , i na salę wjechał tort z okazji Dnia Kobiet. Należy zauważyć, że członkowie KGW Równe przepięknie prezentowali się w swoich tradycyjnych strojach. Za zaangażowanie w sprawy Koła i współpracę Zarząd KGW Równe podziękował wszystkim członkom wręczając kwiaty oraz czekolady a obecnym gościom wręczył własnoręczne wykonane dekoracje wielkanocne. Natomiast przewodnicząca KGW Równe wręczyła każdemu członkowi KGW słodki upominek, gratulując dobrej współpracy i wielu ciekawych pomysłów na rzecz rozwoju organizacji.
Przyszedł czas na biesiadę przy suto zastawionych stołach, o które zadbali członkowie KGW Równe.
/Opr. Przewodnicząca KGW Równe
-Hanna Wronka/

212 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczystości w obronie Rodziny w Wołominie

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”(św. Jan Paweł II) W ubiegłą sobotę, 18 marca z inicjatywy...

Zamknij