ggg ggg ggg

Rada Powiatu Wołomińskiego za absolutorium… (01.07.2014)

Niespodzianki nie było. Podczas ostatniej, przedwakacyjnej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się w miniony czwartek 26 czerwca, radni opowiedzieli się za udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2013.

Podczas ubiegłoczwartkowej sesji radni zadecydowali o udzieleniu czwartego i ostatniego w tej kadencji absolutorium dla Zarządu. Zanim jednak przystąpiono do głosowań, zebrani mogli zapoznać się z sytuacją budżetową za 2013 r., którą omówiła skarbnik Jadwiga Tomasiewicz. Odczytała również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Dembiński, w imieniu Komisji (5 głosów za), wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2013.

500
W trakcie dyskusji słowa krytyki na temat polityki inwestycyjnej i finansowej pod adresem starosty Piotra Uścińskiego skierowali radni: Jerzy Mikulski i Maciej Urmanowski. Ostatecznie jednak w głosowaniach nie odnotowano głosów wyraźnego sprzeciwu. Za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu było 26 głosów „za”, przy trzech „wstrzymujących”. W głosowaniu absolutoryjnym głosów „za” udzielono 23, przy 4 wstrzymujących się.Gratulując Zarządowi absolutorium przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis powiedział: – Jesteśmy przykładem na terenie powiatu na to, że pomimo różnicy zdań potrafimy zrozumieć działania Zarządu. Z kolei, starosta Piotr Uściński wyraził podziękowania dla skarbnika, jednostek i wydziałów starostwa oraz radnym, za kolejny rok bardzo pozytywnej współpracy. Warto w tym miejscu powiedzieć, jak przedstawia się realizacja budżetu. Otóż, w 2013 roku wykonano 98,93 % wartości planowanej dochodów (156 217 773,42 zł).

501

Przy czym stanowiące 3,27% ogółu uzyskanych w roku 2013 wpływów, dochody majątkowe wykonane zostały w 86,85% planu, zaś dochody bieżące w 99,40%, tj. w wysokości 151.110.459,58 zł. Natomiast poziom realizacji wydatków osiągnął 95,23 % wartości planowanej (158 614 796,82 zł). W wyniku realizacji budżetu Powiatu Wołomińskiego w roku 2013 uzyskano deficyt w wysokości 2.397.023,40 zł, podczas gdy ustalony przez Radę w uchwale budżetowej na 2013 rok deficyt budżetowy wynosił 8.648.165 zł. W świetle przedłożonych sprawozdań łączne przychody zrealizowane przez Powiat na koniec 2013 roku wyniosły 17.295.802,53 zł i stanowiły 100,23% przychodów zaplanowanych. Złożyły się na nie wolne środki w kwocie 8.068.605,53 zł oraz zaciągnięte kredyty długoterminowe w wysokości 9.227.197 zł. Zaplanowane na poziomie 8.608.508 zł rozchody, w tym: z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 5.608.508 zł i udzielona pożyczka – 3.000.000 zł wykonane zostały w 100% planu. Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, iż zobowiązania Powiatu Wołomińskiego wg tytułów dłużnych wyniosły na koniec 2013 roku 48.366.769,38 zł i stanowiły 30,96% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę złożyły się zaciągnięte przez Powiat kredyty. Ponadto w sprawozdaniu wykazano niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 7.585.237 zł. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 4,73% zrealizowanych w roku 2013 dochodów. W dalszej części obrad przyjęto m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ (na sesji byli obecni dyrektor Szpitala Adam Gruza wraz z zastępcą dyrektora ds. Finansowych Anną Byczuk), uchwałę w sprawie przekazania Gminie Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Markach, jak również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Marki w zakresie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej. Najwięcej emocji wywołały jednak dwie kolejne uchwały: W sprawie obrony życia dzieci nienarodzonych – przyjętej 16 głosami „za”. (W tej Uchwale Rada Powiatu Wołomińskiego wyraziła uznanie dla lekarzy, którzy stają w obronie życia dzieci nienarodzonych oraz korzystają z prawa do powstrzymania się od wykonywania świadczeń medycznych niezgodnych z ich sumieniem). Jak też uchwała w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – przyjętej 12 głosami „za” Dokonującej zmiany § 6 Statutu poprzez dodanie ust. 5 w następującym brzmieniu: „Szpital Powiatowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego”.
/opr. A. Jaczewski,
R.S. Lewandowski/

SONY DSC

1 851 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Ryszard Madziar z (pewnym) absolutorium… (01.07.2014)

Podczas odbywającej się w ubiegłoczwartkowe popołudnie 26 czerwca sesji Rady Miejskiej, radni opowiedzieli się za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego wraz...

Zamknij