ggg ggg ggg ggg

Burmistrz Ryszard Madziar z (pewnym) absolutorium… (01.07.2014)

Podczas odbywającej się w ubiegłoczwartkowe popołudnie 26 czerwca sesji Rady Miejskiej, radni opowiedzieli się za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz za udzieleniem burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

400
Głosowanie w sprawie absolutorium dla burmistrza Wołomina odbyło się bez niespodzianek. Znakomita większość głosujących tego dnia radnych poparło działania burmistrza Ryszarda Madziara, udzielając mu absolutorium. Przed przystąpieniem do głosowania radni zapoznali się pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przychylnym wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Uchwalony przez Radę Miejską w Wołominie budżet Gminy na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 151.092.913,00 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 148.406.469,46 zł, co stanowi 98,2% planu, w tym dochody bieżące w 100,0%, zaś majątkowe w 41,5%. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 57.208.095,40 zł, co stanowi 38,5% wykonanych dochodów ogółem. (Powyższą kwotę stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych). Należności wymagalne Gminy Wołomin wyniosły 4.448.050,57 zł, co stanowi 3,0% wykonanych dochodów. (W sprawozdaniu opisowym wymieniono poszczególne pozycje zaległości oraz przedstawiono w sposób wyczerpujący działania zmierzające do ściągnięcia należnych Gminie środków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat). Uchwalony przez Radę Miejską budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 160.758.879,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 151.066.623,17 zł, co stanowi 94,0% planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 94,0% planu po zmianach; wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 94,1% planu po zmianach. Wynik budżetu za 2013 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.660.153,71 zł; planowany był również deficyt w kwocie 9.665.966,00zł. Po przedstawieniu opinii i wniosku, bez ani jednego pytania czy dyskusji, (choć ta powinna odbyć się przynajmniej z pobudek formalnych) wołomińscy radni 15 głosami „za”, przy czterech głosach sprzeciwu zadecydowali o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieleniu burmistrzowi Madziarowi absolutorium. Tuż po zakończeniu głosowania burmistrz Ryszard Madziar złożył podziękowania wszystkim pracownikom urzędu i radnym za całoroczną ciężką pracę.
/opr. P.K.; R.L./

 

2 287 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Absolutorium dla burmistrza Ząbek niemal jednomyślne… (01.07.2014)

Podczas odbywającej się we wtorek, 24 czerwca sesji Rady Miejskiej w Ząbkach, radni nie mieli większych obiekcji odnośnie udzielenia absolutorium...

Zamknij