ggg

Proinwestycyjny budżet gminy Zaręby Kościelne na 2022 rok

Na XXVII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych w dniu 29 grudnia 2021 roku jednogłośnie uchwalono budżet gminy Zaręby Kościelne na rok 2022. Przewidziano w nim rekordową, największą w dotychczasowej historii gminy kwotę ponad 14 mln zł na wydatki inwestycyjne. Stanowi to 49,56% planowanych wydatków ogółem! Realizacja ambitnych inwestycji możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł . Największe dotacje pochodzą z funduszy rządowych – Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 7.516.000,00 co stanowi 31,57% planowanych dochodów.

Główne planowane założenia budżetowe przedstawiają się następująco:

– dochody gminy w łącznej kwocie 23.804.508,81 zł , z tego:
bieżące w kwocie 15.472.211,23 zł,
majątkowe w kwocie 8.332.297,58 zł
– wydatki gminy w łącznej kwocie 28.500.180,77 zł , z tego:
bieżące w kwocie 14.375.718,34 zł,
majątkowe w kwocie 14.124.462,43 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.695.671,96 zł sfinansowany zostanie przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i ewentualnych kredytów.
Na koniec 2021 roku poziom zadłużenia gminy wynosi 8.317.776,24 zł. W ciągu ostatnich 2 lat gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Spłacamy kredyty z lat poprzednich oraz na rozpoczęte w poprzedniej kadencji budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Zadania inwestycje planowane w załączniku inwestycyjnym

Wydatki na inwestycje realizowane we współpracy z powiatem stanowią największą pulę środków własnych przeznaczonych na inwestycje. Są to drogi i most w Zarębach Kościelnych i droga w Gąsiorowie:
– Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienałty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W kwota 2.300.000,00 zł (ogólny koszt budowy wynosi 15.304.185,37 zł);
– Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo kwota 500.000,00 zł,

Pozostałe wydatki inwestycyjne na terenie gminy

– Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie kwota 4.148.000,00 zł (inwestycja realizowana z 95 % udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków z funduszu sołeckiego w kwocie 30.338,91 zł);
– Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany kwota 100.000,00 zł (inwestycja realizowana z udziałem środków z funduszu sołeckiego kwota 13.288,99 zł oraz środków z FOGR);
– Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych kwota 3.380.000,00 zł (inwestycja realizowana z 90 % udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych);
– Budowa budynku komunalnego kwota 1.320.000,00 zł (inwestycja realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 300.000,00);
– Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne kwota 833.930,75 zł (inwestycja realizowana z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 476.297,58 oraz z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000,00);
– Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki kwota 110.000,00 zł (inwestycja realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego kwota 18.537,59 zł);
– Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych kwota 240.000,00 zł, (inwestycja realizowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej);
– Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne kwota 600.000,00 zł (inwestycja realizowana ze 100 % udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
– Zakup samochodu służbowego kwota 70.000,00 zł;
– Ogrodzenie placu przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych kwota 30.000,00 zł.

Zadania, inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo – 16.471,65 zł;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo – 29.704,81 zł;
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Uścianek Wielki) – 31.341,05 zł;
Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo-12.283,94 zł;
Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry -17.887,75 zł;
Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych -20.603,52 zł;
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka -21.552,73 zł;
Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty -15.634,11 zł;
Budowa placu zabaw w miejscowości Nienałty Brewki – 9.000,00 zł;
Modernizacja drogi w miejscowości Nienałty Szymany – 16.974,17 zł;
Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria – 20.156,83 zł;
Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie – 17.588,37 zł;
Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie – 14.629,06 zł;
Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo -14.405,71 zł;
Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi -14.014,86 zł;
Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice -12 786,47 zł;
Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy -13.288,99 zł;
Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże Panki) -29.760,65 zł;
Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia -14.182,37 zł;
Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim – 14.964,07 zł;
Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne -14.070,70 zł;
Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie (wspólne przedsięwzięcie sołectwa Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie) – 29.704,81 zł;
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo kwota 22.936,98 zł (inwestycja realizowana z udziałem środków „MIAS MAZOWSZE 2022” – 10.000 zł oraz z funduszu sołeckiego – 12.936,98 zł);
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo kwota 20.000,00 zł, (inwestycja realizowana z udziałem środków z funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł oraz „MIAS MAZOWSZE 2022” – 10.000 zł);
Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone kwota 23.735,68 zł (inwestycja realizowana
z udziałem środków „MIAS MAZOWSZE 2022” – 10.000 zł oraz środków z funduszu sołeckiego – 13.735,68 zł);
Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie kwota 24 852,40 zł, (inwestycja realizowana z udziałem środków „MIAS MAZOWSZE 2022”- 10.000 zł oraz środków z funduszu sołeckiego – 14.852,40 zł),

Inne planowane bieżące wydatki:
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 181.637,29 zł;
– oświata i wychowanie – 4.591.522,97 zł;,
– pomoc społeczna – 1.805.470,82 zł;
– rodzina – 3.618.060,00 zł;
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 917.592,97 zł;
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 273.540zł;
– kultura fizyczna – 39.000,00 zł.

W grudniu 2021 gmina Zaręby Kościelne uzyskała dodatkowo z budżetu państwa środki finansowe na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.732.375,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w kwocie 480.275,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę.

Przed nami ciężka, odpowiedzialna, wytężona praca związana z realizacją szeregu zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz licznymi inwestycjami przedstawionymi w projekcie budżetu. To także rok opracowywania nowych projektów i wniosków do następnych inwestycji oczekiwanych i wnioskowanych przez mieszkańców.
Stawiamy na aktywność i rozwój naszej małej Ojczyzny Gminy Zaręby Kościelne.
/Info Gmina Zaręby Kościelne/

306 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie...

Zamknij