ggg

Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości należących do Gminy Andrzejewo (urząd gminy, szkoły, świetlice). Podpisana została ona z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku reprezentowanym przez Michała Tontarskiego – Prezesa Zarządu. Cena jednostkowa zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy za 1 tonę odebrania i zagospodarowania odpadów wynosi
1 250 zł brutto.
Druga umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli (mieszkańców) nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo oraz utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o .o. z siedzibą w Zambrowie, ul. Polowa 19 reprezentowanym przez Mieczysława Kaczyńskiego – Prezesa Spółki. Cena ofertowa wykonawcy za 1 tonę odebrania i zagospodarowania odpadów wynosi 797,04 zł brutto.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Andrzejewo w sprawie odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych informujemy, że od kwietnia do października odbierane będą one dwa razy w miesiącu (we wrześniu trzy razy), zaś w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu. Odbierany będzie również popiół w styczniu, lutym, marcu, listopadzie i grudniu. Przypominamy, że należy przestrzegać segregacji odpadów. Obecnie obowiązujące opłaty za odpady komunalne pozostają na takim samym poziomie. Powyżej szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach w roku 2022.

/Info Gmina Andrzejewo/

128 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Parking „Parkuj i Jedź” do dyspozycji mieszkańców

Po 10 miesiącach prac oddano do użytku 2 parkingi przy stacji PKP w Tłuszczu - przebudowany parking naprzeciwko dworca PKP...

Zamknij