ggg
ggg ggg

Jednostka OSP Słupno rozwija się na medal! Na tegorocznym walnym zebraniu druhowie spotkali się już we własnej strażnicy!

Mimo, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Słupnie (gm. Radzymin), funkcjonuje dopiero od dwóch lat, ma już na swoim koncie szereg imponujących osiągnięć i sukcesów. Można było przekonać się o tym podczas tegorocznego walnego zebrania sprawozdawczego, na które druhowie z dumą zaprosili gości do pięknie urządzonych pomieszczeń… własnej strażnicy!

Gdyby istniał podręcznik zakładania Ochotniczej Straży Pożarnej, jednostka ze Słupna z pewnością mogłaby w nim posłużyć za wzór i modelowy przykład. Najmłodsze, bo liczące zaledwie dwa lata dziecko w strażackiej rodzinie ziemi radzymińskiej okazuje się bowiem nad wiek dojrzałe i dobrze rozwinięte.
Na chwilę obecną jednostka OSP Słupno posiada średni samochód gaśniczy, niezbędne wyposażenie i wyszkolonych ludzi, dzięki czemu może być dysponowana do akcji ratowniczo-gaśniczych. Mało tego, druhowie ze Słupna posiadają już własną remizę, a za kilka tygodni złożą uroczystą przysięgę na pięknie wyhaftowany sztandar, ufundowany staraniem druhów i lokalnej społeczności. Zarząd skutecznie i umiejętnie zabiega o fundusze na rozwój jednostki, a strażakom nie brakuje zapału do społecznej pracy i służby, o czym można było przekonać się podczas walnego zebrania sprawozdawczego za 2017 rok, które odbyło się w sobotni wieczór, 24 marca (tydzień po drugich urodzinach jednostki).
W zebraniu, które zamknęło cykl walnych zebrań sprawozdawczych za 2017 rok w jednostkach OSP z terenu gminy Radzymin, wzięło udział 31 członków OSP Słupno oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Krzysztof Dobrzyniecki, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski wraz z Komendantem Miejsko-Gminnym dh Arturem Kacperczakiem, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Jarosław Kłak, a także Tomasz Bielec z Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego oraz sołtysi: Agnieszka Kacprzak – sołectwo Stare Słupno i Dariusz Rydzewski – sołectwo Słupno Osiedle.
Otwarcia obrad i oficjalnego powitania uczestników dokonał prezes Zarządu jednostki dh Adam Łupiński, którego wybrano również przewodniczącym zebrania.
Wraz z przystąpieniem do realizacji formalnej części obrad dokonano wyboru protokolanta (dha Ewa Czarnecka) oraz komisji uchwał i wniosków w składzie: dh Zbigniew Wróblewski – przewodniczący, dh Sebastian Sobolewski – sekretarz, dh Mariusz Kacprzak – członek. Następnie, sprawozdanie z działalności OSP Słupno w 2017 r. przedstawił zebranym druh prezes Adam Łupiński.
W okresie sprawozdawczym jednostka OSP Słupno zrzeszała 38 członków zwyczajnych, w tym 7 kobiet. (Ponadto, trwa proces formowania 10-osobowej MDP). W roku sprawozdawczym niespodziewanie na wieczną wartę odszedł Ś.P. dh Grzegorz Ślepowroński, którego pamięć uczestnicy walnego zebrania uczcili minutą ciszy.
W roku 2017 nastąpiły zmiany w Zarządzie, który obecnie pracuje w następującym składzie: Adam Łupiński – Prezes Zarządu, Sławomir Wardak – Wiceprezes, Mariusz Burakowski – Naczelnik, Krzysztof Ostrowski – Zastępca Naczelnika, Andrzej Giera – Sekretarz, Ewa Czarnecka – Skarbnik, Dariusz Lisiecki – Gospodarz, Dariusz Sieradzki – Kronikarz.
W minionym roku druhowie ze Słupna dysponowani już byli z ramienia KP PSP Wołomin do pierwszych działań ratowniczo-gaśniczych, trzykrotnie wyjeżdżając do pożarów i dwukrotnie do likwidowania miejscowych zagrożeń (na akcjach przepracowali łącznie 620 minut).
Obok działań ratowniczo-gaśniczych, główna uwaga druhów skupiała się na szkoleniach i pracach związanych z organizowaniem jednostki, remontem strażnicy i pozyskiwaniem funduszy oraz wyposażenia (m.in. dzięki współpracy z WOŚP udało się pozyskać deskę ortopedyczną). Poza tym, jednostka aktywnie włączała się w społeczne życie sołectwa, miasta i gminy, uczestnicząc w wydarzeniach o charakterze patriotycznym, religijnym, kulturalnym i edukacyjnym. Szczególnym osiągnięciem było uzyskanie wysokiego, drugiego miejsca w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Radzyminie (Gratulujemy). – Jednym słowem, w minionym roku założony plan działalności wykonaliśmy z nawiązką – podsumował prezes dh Adam Łupiński, zaś wyrazem pełnej aprobaty dla działań Zarządu pod jego kierownictwem było udzielenie jednomyślnego absolutorium. Mało tego, druhowie we wszystkich głosowaniach wykazali jednomyślność, co może świadczyć o zgodnej współpracy i bardzo dobrej atmosferze w jednostce.
Gwoli ścisłości dodajmy, że podczas głosowań, obok sprawozdań zatwierdzono do realizacji m.in. ambitny plan działalności na 2018 rok, w którym to jednostka zamierza utworzyć MDP, zacieśnić współpracę z Nadleśnictwem Drewnica, przeprowadzić akcję likwidowania dzikich wysypisk śmieci na terenie Słupna i Sierakowa oraz Puszczy Słupeckiej, a także kontynuować szkolenie dzieci w klasach I-III SP z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w ramach programu WOŚP. Ponadto, w 2018 r. planowane jest pozyskanie: aparatów powietrznych w liczbie min. 2 szt., sprzętu technicznego Holmatro, 2 agregatów prądotwórczych, najaśnic do oświetlania terenu działań ratowniczych oraz mundurów bojowych w ilości 16 sztuk, obuwia ochronnego w liczbie 12 par, mundurów koszarowych i galowych. Niewątpliwie wydarzeniem o szczególnie doniosłym znaczeniu, będzie uroczystość poświęcenia nowego sztandaru i strażnicy wraz z ceremonią strażackiego ślubowania oraz festynem dla mieszkańców, które jednostka zamierza zorganizować już w maju br. we współpracy z samorządem Gminy Radzymin i Komendą Powiatową PSP Wołomin.
Jak widać, plany są ambitne, niemniej strażacy OSP Słupno już niejednokrotnie udowadniali, że nie tylko trafnie obliczają swoje siły w stosunku do zamiarów, ale też potrafią zjednywać sobie sojuszników dla idei dynamicznego rozwoju jednostki. Wyrazem wdzięczności dla osób wyjątkowo zaangażowanych w sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie stała się towarzysząca tegorocznym obradom uroczystość wręczenia okolicznościowych podziękowań.
Pisemne wyróżnienia otrzymali od druhów OSP Słupno: p. Agnieszka Kacprzak – sołtys Starego Słupna oraz p. Dariusz Rydzewski – sołtys sołectwa Słupno Osiedle. Stosownym wyróżnieniem uhonorowano także p. Leszka Ząbczyńskiego – byłego strażaka OSP Wólka Radzymińska, który ocalił sztandar dawnej OSP w Słupnie, opiekował się nim przez trzy dekady, a w minionym roku przekazał na ręce nowego pokolenia tutejszych Rycerzy Św. Floriana.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym, stawiając Ich za przykład do naśladowania dla sołtysów i mieszkańców innych miejscowości, w których działają jednostki OSP. Jak widać, zgodna i życzliwa współpraca jest w stanie dokonać rzeczy pozornie niemożliwych.
Trzymając kciuki za dalszy tak pomyślny rozwój jednostki OSP Słupno, Zarządowi i Druhom życzymy wszelkiej pomyślności. Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/opr. R. S. Lewandowski;
foto: OSP Słupno/

3 033 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Cisza katyńskiego lasu…”

W ubiegły piątek, 13 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie, gdzie przed laty...

Zamknij