ggg
ggg ggg

Gmina Brańszczyk przyjęła strategię na lata 2021-2025

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Gminy Brańszczyk jednogłośnie przyjęła Strategię rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025.

Z dniem 01.01.2021 r. straciła moc obowiązywania Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020 przyjęta Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2015 r. W ramach prac nad aktualizacją strategii rozwoju gminy przygotowany został projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025”. Strategia jest podstawowym dokumentem określającym pożądane kierunki rozwoju Gminy. Nie jest to dokument obligatoryjny, nie stanowi również prawa miejscowego. Jednak z chwilą uchwalenia przez Radę Gminy Brańszczyk strategia będzie stanowić podstawę do działań w zakresie programowania rozwoju.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w pracach i w harmonogramie nad opracowaniem strategii w przygotowanie dokumentu włączani byli mieszkańcy i przedstawiciele różnych środowisk. Zapisy ustawy stanowią, iż konsultacje społeczne przeprowadza się dopiero po napisaniu dokumentu tj. projektu strategii. Jednakże, proces konsultacji społecznych w naszej gminie przeprowadzono dwukrotnie – przed oraz po oddaniu projektu.
W ramach opracowania strategii przeprowadzone zostały konsultacje społeczne mające na celu włączenie mieszkańców w podejmowanie istotnych, długoterminowych decyzji. W okresie IX-X 2020 r. wśród społeczności lokalnej Gminy, przeprowadzone zostały szczegółowe badania ankietowe. Mieszkańcy zostali poinformowani o procesie tworzenia strategii, konsultowano z nimi istotne sprawy związane z funkcjonowaniem jednostki oraz mieli okazję współdziałać i brać udział w procesie decyzyjnym , a ich opinie zostały zawarte w celach strategicznych. W konsultacjach wzięło udział 72 mieszkańców Gminy. Wiek respondentów był zróżnicowany, najliczniej wypowiadały się osoby w wieku 36-45 lat – 29,1%, następnie 26-35 lat, najmniejszy odsetek stanowiły osoby w wieku powyżej 65 lat. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025.
W dniach od 16.12.2020 r. do 19.01.2021 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu strategii. Celem konsultacji było zebranie propozycji i opinii na temat przedmiotowego dokumentu. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez imienne wyrażenie opinii, propozycji lub zgłoszenie uwag na opracowanym formularzu konsultacji do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025.
Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.branszczyk.pl oraz www.bip.branszczyk.pl, w wersji papierowej można było zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brańszczyku. Wraz z ogłoszeniem o konsultacjach społecznych projekt opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 został przesłany elektronicznie do Sołtysów oraz sąsiednich Gmin tj.: Gminy Wyszków, Gminy Rząśnik, Gminy Długosiodło, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Brok, Gminy Sadowne, Gminy Łochów. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy wpłynęło 5 formularzy konsultacji, w których wyrażono swoje opinie i propozycje oraz cenne uwagi. Wpłynęło 43 propozycje i uwagi dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025. Zasadne propozycje zostały wprowadzone do dokumentu.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która zmieniła zapisy ustawy o samorządzie gminnym, dot. tworzenia strategii rozwoju gminy, jednostki zewnętrzne przystępują do konsultacji społecznych strategii. Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz RDOŚ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyrazili opinię pozytywną. Oznacza to, iż strategia spełnia wymogi ustawowe. Strategia tworzona była również zgodnie z zaleceniami ze strony Ministerstwa Rozwoju. Strategie tworzone wg nowych zapisów prawnych, muszą mieć określony kształt oraz posiadać określone rozdziały oraz zapisy. W momencie dopasowania wszystkich elementów wg ustawy, dopiero wtedy dokument będzie można nazwać strategią. Gminy, które podjęły się opracowania strategii wcześniej i nie dopasowały się do nowych przepisów, będą miały utrudnione możliwości starania się o środki zewnętrzne. Co więcej, w związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz przeprowadzaniem badań ankietowych w czasie największych obostrzeń, prowadzenie badań w formie papierowej, spotkań było utrudnione, stąd też ankietowanie zdalne. Wójt Gminy Wiesław Przybylski podziękował wszystkim mieszkańcom oraz osobom aktywnie uczestniczącym w procesie konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021- 2025.
Przyjęta, strategia po nowelizacji znacząco różni się od strategii tworzonych uprzednio. Nowa strategia dotyczy przede wszystkim obszaru związanego z przestrzenią i środowiskiem. Wizją i misją gminy jest wykorzystanie istniejących uwarunkowań, co prowadzić będzie do zrównoważonego rozwoju gminy.
Wśród najważniejszych kierunków działań, które zostały określone na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz diagnozy strategicznej, wyłoniono 4 główne obszary działania, w tym rozwoju, takie jak:
• Gospodarka,
• Społeczeństwo,
• Przestrzeń,
• Środowisko.


Określono najważniejsze cele strategiczne, które eliminują istniejące bariery na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju. W strategii dokładnie określono wizję i misję Gminy oraz cele strategiczne i operacyjne. Dane cele strategiczne sformułowane zostały na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych, diagnozy strategicznej oraz analizy SWOT, z których wynikły podstawowe problemy.
Główne przyjęte cele strategiczne to:
1. rozwój społeczno-gospodarczy na terenie gminy,
2. rozwój polityki przestrzennej,
3. poprawa jakości życia mieszkańców,
4. dbałość o środowisko
Przy planowaniu działań strategicznych, kierowano się słabymi i mocnymi stronami, wyodrębniono obszary i kierunki rozwoju oraz stworzono wizję i misję gminy, która stanowić ma ogólny kierunek rozwoju gminy Brańszczyk.


PODSUMOWANIE
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezwykle ważnym, który w dużym stopniu warunkuje funkcjonowanie danego obszaru przez najbliższe kilka lat. Mimo, że dany dokument nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie jest obowiązkowy, stworzenie a następnie prawidłowe wdrażanie Strategii Rozwoju świadczy o dobrej kompetencji władz, które dany dokument uchwalają. Należy również podkreślić niezwykle istotny charakter strategii rozwoju przy planowaniu inwestycji oraz próbie pozyskania dofinansowania na konkretne przedsięwzięcia. Dany dokument ma na celu pomoc przy planowaniu inwestycji na terenie Gminy, ich uhierarchizowanie i usystematyzowanie. Co więcej, Gmina powinna dążyć do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, korzystać z istniejących uwarunkowań oraz potencjałów, a całość danego działania prowadzić ma do zrównoważonego rozwoju. Strategia Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2021-2025 działa długofalowo i dzięki określeniu celów strategicznych, ma za zadanie pełnić funkcję warunkującą nie tylko sam rozwój Gminy w danych okresach czasowych, ale tworzyć spójną całość, na którą mają wpływ czynniki zarówno wewnętrzne, ale również zewnętrzne.
Celem danego opracowania było stworzenie dokumentu, który będzie podnosił jakość życia mieszkańców. Dane wskaźniki i ich wykonanie będzie można ocenić po wdrożeniu oraz wykorzystaniu pełnego potencjału danej strategii rozwoju i stworzeniu raportu ewaluacji po zakończeniu trwania okresu danych działań strategicznych. Analiza SWOT pozwoliła na określenie mocnych i słabych stron Gminy (uwarunkowania wewnętrzne) oraz szans i zagrożeń (uwarunkowania zewnętrzne). Cele strategiczne, w tym dalsze cele operacyjne i ich zadania pozwoliły na usystematyzowanie wieloletnich działań w Gminie. W końcowym etapie tworzenia strategii stworzono system wdrażania oraz zarekomendowano monitoring i ewaluację danej strategii. Należy pamiętać, że istotność i przydatność danej strategii rozwoju będzie zależna przede wszystkim od zaangażowania społeczności lokalnej oraz obecnych władz Gminy w proces jej wdrażania!

/Urząd Gminy Brańszczyk/

81 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiat Wyszkowski planuje remont podłogi sali gimnastycznej w ZS 1 w Wyszkowie

Powiat Wyszkowski wnioskuje o dofinansowanie remontu podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie w...

Zamknij