ggg ggg

Burmistrz śle listy do mieszkańców północnej części Gminy Radzymin w związku z aktualizacją map powodziowych

W ostatnich dniach, do skrzynek pocztowych mieszkańców północnej części Gminy Radzymin, tj.: Arciechowa, Borek, Rudy, Starych i Nowych Załubic trafił list od burmistrza Krzysztofa Chacińskiego, informujący o tym, czym są tereny zalewowe, kto je wprowadził i jakie mogą być konsekwencje aktualizacji ogólnopolskich map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla tych terenów.

W gminie Radzymin zwiększenie zasięgu ryzyka powodziowego dotyczy głównie północnej części gminy – terenów położonych w dolnym biegu rzek Bugu i Rządzy, czyli:

– Podejmujemy działania zmierzające do zaangażowania ekspertów z dziedziny hydrologii, mające na celu podważenie przyjętej metodologii uznawania terenów za zalewowe – informuje burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński i wyjaśnia, że do listu załączony został także przykładowy wniosek do Prezesa Wód Polskich.
– Proszę Państwa o wsparcie działań gminy i wysłanie tego przykładowego (albo własnego) wniosku pocztą lub mailem – apeluje burmistrz i dodaje, że najlepiej robić to regularnie, czyli ponawiać wniosek do Prezesa Wód Polskich systematycznie, co jakiś czas.
Poniżej przedstawiamy treść rzeczonego listu od burmistrza do mieszkańców:
Szanowni Państwo
Mieszkańcy północnej części Gminy Radzymin
Dotyczy: aktualizacji ogólnopolskich map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla terenów, położonych w północnej części Gminy Radzymin
Szanowni Państwo,
na początku listopada br. zostaliśmy zaskoczeni informacją o aktualizacji ogólnopolskich map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, która została przeprowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na mapach zmieniono zasięgi obszarów zagrożenia i ryzyka powodziowego, co ma wpływ na możliwości inwestowania i budowania na terenach, których zaczęło dotyczyć ryzyko. Aktualizacji tej nie konsultowano ani z gminami, które odpowiadają za politykę zagospodarowania przestrzennego, ani z urzędami powiatowymi, które sprawują nadzór budowlany.
Jestem wzburzony brakiem rzetelnego poinformowania samorządów i mieszkańców gmin o wprowadzonych zmianach ze strony Wód Polskich i instytucji centralnych. Krótka notatka na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie spełnia definicji dobrych praktyk komunikacji. Zmiany obszarów zagrożenia powodzią mają przecież olbrzymi wpływ na plany rozwojowe i inwestycje budowlane mieszkańców.
W gminie Radzymin zwiększenie zasięgu ryzyka powodziowego dotyczy głównie północnej części gminy – terenów położonych w dolnym biegu rzek Bugu i Rządzy, czyli Arciechowa, Starych i Nowych Załubic, Rudy i Borek. Dla wszystkich tych terenów gmina ma aktualne, uchwalone w ostatnich latach miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto właśnie zakończyły się prace nad projektem planu dla Nowych Załubic w oparciu o mapy ryzyka powodziowego z 2015 roku – korzystniejsze dla mieszkańców.
Stanowczo sprzeciwiam się tak przedmiotowemu potraktowaniu tysięcy mieszkańców naszej gminy. Będę domagał się od Wód Polskich weryfikacji przyjętej metodologii i jednoznacznego określenia statusu terenów, dla których ostatecznie zwiększeniu ulegnie ryzyko i zagrożenie powodziowe, a jednocześnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są one przeznaczone pod funkcje budowlane – mieszkalne, rekreacyjne lub usługowe.
Podniosę ten temat na forum związków międzygminnych, których gmina jest członkiem, zaangażuję parlamentarzystów i media, gdyż sprawa jest bulwersująca.
Zwracam się do Państwa o wsparcie gminy w tych wysiłkach i regularne kierowanie do Wód Polskich listów i e-maili – o treści, którą proponuję w załączeniu. Korespondencję proponuję kierować do kierownictwa PGW Wody Polskie na nazwisko prezesa p. Przemysława Dacy.
Jednocześnie informuję, że gmina będzie rozmawiała i współpracowała ze Starostwem Powiatowym w Wołominie w kwestiach pozwoleń na budowę na terenach, gdzie na inwestycje pozwalają plany miejscowe. Zależy nam na tym, aby aktualizacja map powodziowych w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na planowane inwestycje.
Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radzymin znajdą Państwo na portalu
E-mapa: www.radzymin.e-mapa.net, zaś mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego na portalu www.powodz.gov.pl oraz w warstwie „Wody Polskie” portalu E-mapa.
Proszę Państwa o wsparcie w docieraniu do decydentów w PGW Wody Polskie!

Z wyrazami szacunku,
/-/
Krzysztof Chaciński
Burmistrz Radzymina

Do listu dołączono proponowany wzór pisma, które mieszkańcy mogą kierować do PGW Wody Polskie:
Sz. P. Przemysław Daca
Prezes Zarządu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa
E-mail: prezes@wody.gov.pl

WNIOSEK
Szanowny Panie Prezesie,
Opublikowana niedawno aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oznacza dla gminy Radzymin i jej mieszkańców ogromne utrudnienia i ograniczenia. Wiele gruntów na północy gminy zostało niespodziewanie zakwalifikowanych jako zagrożone ryzykiem powodzi. Stało się to bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez konsultacji z mieszkańcami czy władzami gminy Radzymin, zaś przyjęta metodologia jest obarczona istotnymi wadami i nie odzwierciedla stanu faktycznego na gruncie.
Z dnia na dzień, decyzją administracyjną zza biurka, nasze tereny zmieniły status, mimo że w obowiązujących i sporządzanych niedawno miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uzgodnionych z PGW Wody Polskie, były zakwalifikowane jako obszary mieszkaniowe, inwestycyjne czy rekreacyjne. Ani Wody Polskie, ani inne władze centralne, nie poinformowały samorządów ani nas – mieszkańców o tej nagłej zmianie, ani o jej konsekwencjach.
Stanowczo sprzeciwiamy się nowym, nierzetelnie przygotowanym mapom. Domagamy się ponownej weryfikacji przyjętej metodologii oraz wnioskujemy o doprowadzenia map do zgodności ze stanem na gruncie.
Jesteśmy przekonani, że doprowadzi to do znacznego ograniczenia terenów objętych zagrożeniem i ryzykiem powodziowym oraz do zachowania ich dotychczasowej funkcji, wynikającej z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowo wnioskujemy o przedstawienie precyzyjnego i jednoznacznego stanowiska, wynikającego z przepisów prawnych, wraz ze wskazaniem tych przepisów, które da odpowiedź na pytanie – czy oraz w jakich okolicznościach możliwa jest realizacja inwestycji zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych mapami ryzyka i zagrożenia powodziowego.
Domagamy się też dialogu z lokalną społecznością, która jest żywo zainteresowana zarówno możliwościami inwestycyjnymi, jak i zagrożeniami powodzią. Żądamy organizacji spotkania konsultacyjno-informacyjnego z udziałem przedstawicieli Wód Polskich oraz ekspertów. Wnioskujemy o organizację takiego spotkania dla mieszkańców gminy Radzymin w lokalnej szkole w Starych Załubicach, gdy tylko pozwolą na to okoliczności epidemiczne. Taki dialog jest niezbędny, aby w przyszłości uniknąć przykrych biurokratycznych niespodzianek, które z dnia na dzień odwracają strategiczne kierunki rozwoju przestrzennego gminy.

Z wyrazami szacunku
/podpis/

/opr. R.L./

291 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zdany egzamin z solidarności

Wywiad „Kuriera-W...” ze Starostą Wyszkowskim Jerzym Żukowskim Panie Starosto, jaki w Pana ocenie był 2020 rok? Trudny, ale i pouczający…...

Zamknij