ggg ggg ggg

Burmistrz Serocka Artur Borkowski z jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium

W środę, 29 czerwca w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się LIV Sesja Rady Miejskiej, podczas której Radni udzielili Burmistrzowi Arturowi Borkowskiemu jednomyślnego wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Odbywająca się w upalną środę, pięćdziesiąta czwarta sesja Rady Miejskiej w Serocku, należała do najważniejszych obrad w roku.
Inauguracji posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński. Po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju – Jakub Szymański, przedstawił raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2021 rok.
Następnie odbyła się debata nad Raportem oraz rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 582/LIV/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Serocka wotum zaufania. Burmistrz Artur Borkowski otrzymał jednomyślne poparcie wszystkich Radnych.
W dalszej części obrad sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Serock za rok 2021 przedstawiła Skarbnik Monika Ordak, a Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Warto w tym miejscu nadmienić, że dokonując analizy i oceny przedłożonego sprawozdania Skład Orzekający RIO ustalił co następuje: dochody budżetu Miasta i Gminy Serock zostały wykonane na poziomie 103,21% planu (plan 103.579.947,49 zł, wykonanie 106.905.128,73 zł), z tego dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 132,37% planu, a dochody bieżące 102,33% planu po zmianach. Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 94,68% (plan 112.343.664,85 zł, wykonanie 106.369.441,32 zł), przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 91,93% planu, a wydatki bieżące 95,31% planu po zmianach. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 535.687,41 zł, podczas gdy planowany był deficyt budżetowy w wysokości 8.763.717,36 zł. W sprawozdaniu przedstawiono rzeczowe i finansowe wykonanie poszczególnych zadań majątkowych oraz stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich. Na koniec 2021 r. zobowiązania dłużne gminy wyniosły 32.510.382,90 zł,
co stanowi 30,41 % wykonanych dochodów. Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na koniec 2021 r. Miasto i Gmina Serock posiadała należności wymagalne, które wynosiły 5.200.778,01 zł, co stanowi 4,86% dochodów wykonanych.
Głosowanie nad absolutorium poprzedziło przedstawienie: stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021, opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu za rok 2021 wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2021 oraz opinii RIO w Warszawie o rzeczonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Następnie rozpoczęła się dyskusja Radnych i rozpatrzenie projektów uchwał: Nr 583/LIV/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2021 rok oraz Nr 584/LIV/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
W obydwu głosowaniach za podjęciem uchwał opowiedzieli się wszyscy Radni (15 głosów „za”). Tym samym, Burmistrz Artur Borkowski otrzymał jednomyślne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy na co dzień wspierają Naszą lokalną wspólnotę w skutecznym mierzeniu się z coraz mniej przewidywalną rzeczywistością. Bez Państwa wsparcia i współpracy nie byłoby mowy o tak jednoznacznej ocenie poczynań Gminy w 2021 r. Jeszcze raz dziękuję – powiedział Burmistrz Serocka Artur Borkowski, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w samorządowej pracy na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

/opr. KW; źródło: UMiG Serock/

673 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Druhny i Druhowie z Powiatu Wołomińskiego w zmaganiach o puchary mistrzów – „Floris” oraz „Vigil Ignis”

W upalną sobotę, 25 czerwca na błoniu za Kolegiatą Radzymińską, rozegrane zostały XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych....

Zamknij