ggg ggg ggg

Absolutorium dla burmistrza Ząbek niemal jednomyślne… (01.07.2014)

Podczas odbywającej się we wtorek, 24 czerwca sesji Rady Miejskiej w Ząbkach, radni nie mieli większych obiekcji odnośnie udzielenia absolutorium burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu.

Rada Miejska w Ząbkach czternastoma głosami poparcia, przy jednym głosie wstrzymującym, opowiedziała się za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. Gospodarz Ząbek podziękował radnym za poparcie jego działań, ale także za dotychczasowe wsparcie ze strony Rady Miejskiej, dzięki któremu można było zrealizować wiele ambitnych inwestycji takich jak: trybuna, basen, drogi czy oddany w ubiegłą sobotę tunel. Głosowanie poprzedzone zostało przedstawieniem sytuacji budżetowej za 2013 r., którą omówiła skarbnik Elżbieta Żmijewska. Następnie, skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z kolei pozytywny wniosek Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący tejże komisji Paweł Poboży. Warto w tym miejscu powiedzieć, że dochody budżetu miasta Ząbki zostały wykonane na poziomie 97,77% planu, z tego dochody majątkowe zrealizowano na poziomie niższym od zakładanego, tj. 83,33% planu, a dochody bieżące 103,12% planu po zmianach. Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 91,09%, przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 85,43% planu, a wydatki bieżące 94,38% planu po zmianach. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 6.223.927,28 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 1.868.024,83 zł. Na koniec 2013 roku zobowiązania dłużne miasta wyniosły 26.104.428,70 zł, co stanowiło 22,50 % wykonanych dochodów budżetu, przy czym miasto nie było obciążone zobowiązaniami wymagalnymi. Zrealizowane obciążenia budżetu z tytułu obsługi długu stanowiły 5,71% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że dochody miasta Ząbki w 2013 r. wyniosły niemal 116 mln zł. Złożyły się na nie m.in. tzw. dochody własne gminy, czyli ponad 78 mln zł, z czego ponad 34 mln zł stanowią dochody z PIT-ów. Budżet zasilały także subwencje (18 mln zł) oraz dotacje (19 mln zł). W 2013 r. wydatkowano ogólnie prawie 110 mln zł, z czego 72 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a pozostałe 38 mln zł przeznaczono na inwestycje. To bardzo wysoki wskaźnik, świadczący o realizacji intensywnej polityki inwestycyjnej.
/opr. M.O.; R.L./

1 857 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wspólne ćwiczenia ratownictwa wodnego na pożegnanie Komendanta… (01.07.2014)

W środę 18 czerwca, na terenie Portu Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej w Wolicy (gm. Radzymin), odbyło się oficjalne podsumowanie dorocznych...

Zamknij