ggg ggg ggg

Burmistrz Krzysztof Chaciński uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

W poniedziałek, 27 czerwca odbyła się czterdziesta siódma Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której Radni 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” udzielili Burmistrzowi Krzysztofowi Chacińskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowanie radnych poprzedziła debata nad przedstawionym przez Burmistrza, Raportem o stanie Gminy Radzymin za rok 2021 i dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły.
Rok 2021 można zaliczyć w naszej gminie do udanych pod względem wzrostu dochodów budżetowych, pozyskanych środków zewnętrznych i inwestycji. Mimo pandemii wzrosła również liczba mieszkańców gminy oraz liczba podmiotów gospodarczych i inwestorów.
– Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i konstruktywne wskazówki, co do dalszych działań – powiedział Burmistrz do radnych po debacie nad raportem. – Staram się patrzeć na kilka lat do przodu. Oprócz szczęścia, które być może mam, tak jak Państwo mówicie, potrzebna jest jeszcze ciężka praca.
I jest to praca nie tylko moja, ale wielu osób: całego zarządu Gminy Radzymin, dyrektorów jednostek, sołtysów, kierowników referatów i pracowników urzędu.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat widać, jak znacznie zmienił się budżet naszej gminy. Oto kilka najważniejszych informacji, które znalazły się w Raporcie: dochody budżetu Gminy Radzymin rosły w latach objętych zestawieniem średnio o wskaźnik przekraczający 17% rocznie, kształtując się na koniec 2021 roku na poziomie ponad 226 mln zł, przy dochodach charakteryzujących rok 2014 w wysokości ok. 71 mln zł. Stanowi to 320% wartości bazowej. Główną składową dynamicznego wzrostu były dochody bieżące. Dynamika wzrostu tej kategorii kształtuje się w ostatnich latach na średnim poziomie 15,82%. W okresie analizy dochody bieżące stanowiły również 289% wartości roku 2014.
Znaczny wzrost odnotowano również w 2021 roku po stronie wydatkowej. Wydatki budżetu Gminy Radzymin wyniosły w roku ubiegłym blisko 236 mln zł, przy wartości dla roku 2014 na poziomie ok. 68 mln z. Stanowi to wzrost o 248,25% przy średniorocznym wskaźniku wzrostu wysokości 19,99%.
Rok 2021 wpisuje się w długofalową tendencję wzrostu nakładów przeznaczonych na inwestycje. Wydatki majątkowe w 2021 roku osiągnęły wartość ponad 58 mln zł i stanowiły 529,75% wartości cechującej rok 2014. Wydatki te wzrosły względem roku poprzedniego o 41,18%, a różnica wartościowa wyniosła blisko 17 mln zł. Wydatki majątkowe Gminy Radzymin w
2021 roku stanowiły 24,60% ogólnych wydatków budżetu (w roku 2014 kształtowały się na poziomie 16,17% wydatków budżetu). Wskaźnik kształtujący się na tak wysokim poziomie daje powody do radości.
Istotnym źródłem finansowania inwestycji były dotacje o charakterze majątkowym uzyskane z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych. Te odpowiadają za 11,59% wydatków majątkowych. Źródłem finansowania 69% wydatków majątkowych Gminy Radzymin były nadwyżka bieżąca (47,66%) i środki krajowe na inwestycje (13,07%). Inwestycje w gminie Radzymin jedynie w niewielkim wymiarze były finansowane zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych. Te odpowiadały jedynie za 21,05% źródeł finansowania wydatków majątkowych w okresie objętym analizą.
Gratulujemy Burmistrzowi Radzymina uzyskanego absolutorium i życzymy dalszych sukcesów.

/opr. KW;
źródło: Gmina Radzymin/

490 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Serocka Artur Borkowski z jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium

W środę, 29 czerwca w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się LIV Sesja Rady Miejskiej, podczas...

Zamknij