ggg ggg

Budżet Gminy Wyszków uchwalony

Radni Rady Miejskiej w Wyszkowie 29 stycznia 2015r. uchwalili budżet gminy z uwzględnieniem autopoprawki burmistrza oraz z gorącą dyskusją na temat zdjętej z tegorocznego budżetu drogi w Sitnie.

Budżet uchwalono 19 głosami – ZA i przy 1 wstrzymującym się głosem radnego Adama Szczerby.

Rada Miejska w Wyszkowie uchwaliła:
– dochody w łącznej kwocie – 101.123.358,67 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie – 97.281.912,67zł,
b) majątkowe w kwocie – 3.841.446,00zł ,
-wydatki w łącznej kwocie – 108.641.755,67 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie – 95.125.448,74zł,
b) majątkowe w kwocie – 13.516.306,93zł,

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.602.897,00 zł.
Deficyt ustala się w wysokości 7.518.397,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów – w kwocie 7.518.397,00 zł,

Ustala się przychody i rozchody budżetu , z tego:
a) przychody w kwocie 9.952.245,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów,.
b) rozchody w kwocie 2.433.848,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.
Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów,
Rezerwa ogólna w kwocie – 620.000 zł, a rezerwa celowe w wysokości – 547.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 255.000 zł.
b) wydatki bieżące na oświatę w wysokości 300.000 zł.

Uchwała budżetowa zawiera również plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych, plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, itp. Szczegóły zawarto na stronie internetowej gminy Wyszków w BIK-u.
Radni zdecydowali o zaciągnięciu w 2015 roku długoterminowego kredytu bankowego do wysokości: 9.952.245 na sfinansowanie planowanego w budżecie gminy na 2015 rok deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Źródłem pokrycia będą wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dla mieszkańców najważniejszymi informacjami są te dotyczące wydatków inwestycyjnych.

Na drogi publiczne gminne zostanie wg planu wydatków przeznaczone 10.929.159 zł, w tym na:
– budowa ciągu pieszo – jezdnego: w Lucynowie (ul. Słoneczna) – 350 tys. zł, w Rybienku Starym – 500 tys. zł,
– w Skuszewie (ul. skrajna i Bukowa) – 17.095 zł,
– budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 – 50 tys. zł,
– budowa drogi Tumanek – Fidest et. II – 1 mln. zł,
– budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym – 150 tys. zł,
– budowa odcinka drogi w Leszczydole Pustki – 13.907 zł,
– budowa ul. akacjowej w Leszczydole nowiny – 40 tys. zł,
– budowa ul. Bocznej w Tulewie Górnym – 170 tys. zł,
– budowa ul. Mazoweickiej w Kamienczyku – 50 tys. zł,
– budowa ul. Leśnej w Gulczewie et. II – 600 tys. zł,
– modernizacja ul. Przejazdowej w Skuszewie – 16 tys. zł,
– projekt i budowa ul. Świętego Mikołaja w Rybienku Nowym – 24.789 zł,
– przebudowa drogi ul. Osiedlowej w Rybnie – 100 tys. zł,
– projekty dróg wiejskich – 35.913 zł.
W Wyszkowie budowa: ul. Andersa – 40 tys. zł, ul. Kasztanowej – 50 tys. zł, ulicy łączącej ul. Pułtuską z ul. Bankową – 10 tys. zł, ul. Polnej et. III – 200 tys. zł, ul. Ratuszowej – 15 tys. zł, ul. Targowej i Jagiellońskiej – 700 tys. zł, modernizacja ul Handlowej – 1 mln zł, przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole – 3.946.455 zł, przebudowa Placu Wyzwolenia – 50 tys. zł, przebudowa ul. Przelotowej i Ogrodowej – 600 tys. zł, przebudowa ul. Zakolejowej et. III – 1 mln 200 tys.zł.
Budżet zawiera o wiele więcej planowanych wydatków w różnych sferach życia naszych mieszkańców.

 

Bez drogi dla Sitnia

 

Podczas sesji nie zabrakło gwałtownych słów i bardzo emocjonalnego wystąpienia sołtys Jadwigi Ickiewicz z Sitna. O drogę asfaltową w swojej miejscowości zabiega Pani sołtys w od lat i wydawało się, że w 2015 r. uda się uzyskać potrzebne środki. Nawet wpisano kwotę półtora miliona na jej wykonanie. Radni jednak tworząc projekt budżetu zdecydowali o zmianie. Kwota pierwotnie przypisana na drogę w Sitnie została przesunięta na inne inwestycje: na pokrycie wkładu własnego do przebudowy ul. Geodetów i Zapole. Gmina otrzymała dofinansowanie z puli tzw. schetynówek, a do jego wykorzystania potrzebny jest odpowiedni do inwestycji wkład własny.

Niestety, decyzja o zdjęciu drogi w Sitnie tak bardzo wzburzyła sołtys Jadwigę Ickiewicz, że padło wiele gorzkich słów pod adresem burmistrza Grzegorza Nowosielskiego, a nawet mocniejszych oskarżeń. Burmistrz starał się tonować emocje i tłumaczyć zaistniałą sytuację. – „Jeśli wszyscy będziemy na siebie krzyczeć, trzaskać drzwiami, pomawiać, mówić półprawdy, to nie będzie efektów. Jest 27 sołtysów, a pani się zachowuje, jakby jedna jedyna miała drogę gruntową, nieutwardzoną, jakby pani droga była najgorsza w gminie. A to nieprawda” – zwracał się do mocno zdenerwowanej sołtys, która nie zamierzała zakończyć swoich oskarżających wypowiedzi. Również przewodniczący komisji finansów Jan Abramczyk próbował tonować dyskusję– „Dlaczego inni potrafią się z nami dogadać, poczekać? Inne drogi wiejskie są w dużo w gorszym stanie od pani drogi. Proszę, żeby pani zrozumiała też nas. My, 21 radnych, zastanawialiśmy się, mieliśmy bardzo duży problem – oznajmił. – „Nie było to robione złośliwie, niech pani nie dopatruje się nieprawidłowości z naszej strony. Kadencja się zaczyna, jest czas, by tę drogę zrobić na spokojnie.” Do uspokojenia sytuacji nie doprowadził również wniosek radnego Adam Szczerby, który zaproponował zmiany w budżecie i przesunięcia z innych inwestycji, aby utrzymać budowę drogi w Sitnie. Radni jednak nie wyrazili na to zgody.

2 253 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyszków regionalnym centrum

Wywiad KURIERA W… z burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem Nowosielskim. KURIER W…- Panie Burmistrzu, z jakimi zamierzeniami rozpoczyna Pan swoją czwartą kadencję?...

Zamknij