ggg ggg ggg

Absolutorium dla Wójta Gminy

W dniu 13 czerwca odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Zaręby Kościelne, podczas której Wójt Gminy Urszula Wołosiewicz otrzymała 100% poparcie radnych w zakresie wotum zaufania oraz 100 % absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Przed podjęciem tych uchwał Pani Wójt przedstawiła prezentację raportu o stanie gminy za poprzedni rok, a w szczególności działalność jednostek organizacyjnych gminy, KGW, stowarzyszeń, realizację inwestycji, programów, funduszu sołeckiego, a także otrzymane nagrody i wyróżnienia.
Budżet gminy za 2022 rok przedstawia się następująco:
Dochody wykonano w kwocie 25 845 597, były wyższe w stosunku do roku 2021 o 5,43%

 • bieżące w kwocie 22 926 990,74 złote, – majątkowe w kwocie 2 918 606,78 złote.
  Wydatki w łącznej kwocie 27 212 992,26 zł – były wyższe w stosunku do roku 2021 o 24,64%
 • bieżące w kwocie 18 529 955,60 zł, majątkowe w kwocie 8 683 036,66 zł – były wyższe w stosunku do roku 2021 o 66,32%.
  Wydatki majątkowe stanowiły 31,90% ogólnych wydatków budżetowych.
  Dług gminy na koniec 2022 roku wyniósł 7 373 448,20 zł co stanowi 28,53% wykonanych dochodów za ten rok. Wciągu 2022 roku gmina nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek, zostały natomiast spłacone kredyty z lat 2015-2019 na sumę 944 328,04 zł oraz w kwocie 386 615,15 zł należne odsetki – co daje ogółem 1 330 943,19 zł.
  Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie
  1 367 394,74 zł.
  Dofinansowanie jakie otrzymała gmina w roku 2022 to kwota 8 221 176,21zł.
  Najważniejsze inwestycje to budowa i modernizacja dróg gminnych, dotacje do dróg powiatowych w kwocie 2.994.300,00 zł, w tym największa inwestycja to budowa mostu w Nienałtach Brewkach oraz drogi powiatowej przez centrum Zarąb Kościelnych wraz z budową ronda. Ponadto termomodernizacja świetlic wiejskich w Zakrzewie Kopijkach i Gąsiorowie, wybudowanie 6-lokalowego budynku komunalnego, doposażenie i uruchomienie działalności Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, zagospodarowanie 10 placów zabaw, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także przygotowanie dokumentacji projektowych do następnych inwestycji.
  W zakresie inwestycji samorządowych w latach 2019-2021 Gmina Zaręby Kościelne zajęła bardzo wysokie, bo 2 miejsce w okręgu siedlecko-ostrołęckim, 5 miejsce w Województwie Mazowieckim na 228 gmin wiejskich oraz 75 miejsce w kraju wśród 1523 gmin wiejskich. W zastosowanej metodologii badań pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w danym samorządzie.
  Gmina bardzo dużo inwestuje wykorzystując środki zewnętrzne głównie krajowe, również dzięki dotacjom i rekompensatom jakie samorządy otrzymują od Rządu Polskiego. Nigdy wcześniej gminy nie dostawały tak dużego wsparcia finansowego jak w ostatnich latach. Dla gminy Zaręby Kościelne otrzymywane dotacje są niezbędnym czynnikiem rozwojowym, gdyż dochody własne gminy są bardzo niskie – na 2477 samorządy klasyfikujemy się dopiero na 2061 miejscu w kraju.
  Gmina otrzymała nagrodę od Warszawskiej Izby Gospodarczej za pomysł utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, jako miejsca pomocy osobom niepełnosprawnym we współpracy z innymi samorządami oraz nagrodę w 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” za modernizację budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.
  Nagrody zdobywały również aktywnie działające sołectwa i KGW:
 • I miejsce na Mazowszu – etap wojewódzki
  i II miejsce w kraju VI edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa” za zadanie ,,Utworzenie świetlicy wiejskiej miejsca integracji i rozwoju w sołectwie Pętkowo Wielkie”;
 • I miejsce KGW w Chmielewie w Konkursie Bitwa Regionów na szczeblu powiatowym i reprezentowanie powiatu na szczeblu wojewódzkim.
  Gmina Zaręby Kościelne potrafi pomagać i dzielić się z potrzebującymi pomocy: organizowaliśmy zbiórki charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych, OSP Zaręby Kościelne przekazało samochód strażacki do zrujnowanej wojną Buczy na Ukrainie, Rada Gminy przekazała autobus marki AUTOSAN do miasta Lwów. Obydwa samochody wyjechały wypełnione darami zebranymi od naszych mieszkańców, którzy udzielali też schronienia w swoich domach uchodźcom z Ukrainy.
  Pani Wójt dziękowała za ciężką codzienną pracę pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom jednostek organizacyjnych, radnym, sołtysom, KGW, stowarzyszeniom. Dziękowała za dobrą współpracę Powiatowi Ostrowskiemu, Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Posłom, Senatorom oraz Rządowi Polskiemu za ogromne wsparcie finansowe, bez którego nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Wspólna praca i współpraca wielu instytucji, samorządów i rządu przynosi wymierne korzyści, dzięki którym gmina rozwija się i pięknieje.
  /Info UG Zaręby Kościelne/

382 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium tytułu wykonania budżetu za rok 2022

28 czerwca 2023 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali m. in. o udzieleniu wotum...

Zamknij