ggg ggg ggg ggg

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (03.04.2012)

Pod hasłem „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 27 marca konferencja poświęcona zmianie ustawy o systemie oświaty i jej wpływie na organizację kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Konferencję zorganizowały: ostrowskie starostwo powiatowe i ostrołęcka Delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele z Wyszkowa, Makowa Mazowieckiego, Przasnysza, Siedlec, Węgrowa, Ostrołęki i Ostrowi Mazowieckiej, a także przedstawiciele nauczycielskich organizacji związkowych.

Warto inwestować w oświatę
     Gospodyni obiektu, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Teresa Zienkiewicz przedstawiła gościom swoją szkołę ze szczególnym zwróceniem uwagi na kierunki kształcenia, natomiast starosta Zbigniew Kamiński zapoznał przybyłych ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym na terenie powiatu. W swoim wystąpieniu podkreślił inwestycje oświatowe powiatu, mające na celu unowocześnienie i rozbudowę bazy dydaktycznej, w tym także infrastruktury sportowej szkół. – Z myślą o młodym pokoleniu, chcemy inwestować w szkoły, bo w nie warto inwestować. Dlatego też oświata w naszym powiecie ma się dobrze – mówił starosta Kamiński. 
Następnie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapoznali uczestników konferencji ze zmianami programowymi, strukturalnymi i organizacyjnymi w kształceniu zawodowym. Radca Ministra Edukacji Narodowej – Anna Wesołowska przedstawiła zmiany w przepisach prawa oświatowego, które będą obowiązywały już od 1 września 2012 r. Dotyczą one zarówno podstaw programowych kształcenia w zawodach, klasyfikacji zawodów i szkolnictwa zawodowego, jak również egzaminów potwierdzających kwalifikacje oraz egzaminów eksternistycznych.
Z kolei zastępca dyrektora KOWEZiU – Teresa Kazimierska zapoznała z realizowanymi programami, między innymi z programem „Szkoła zawodowa, szkołą pozytywnego wyboru” oraz przedstawiła nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Zachęcała również do analizy przykładowych programów nauczania o strukturze modułowej i przedmiotowej. Jak powiedziała, wprowadzane zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym wynikają z potrzeb polskiej gospodarki i z konieczności, ściślejszego niż dotychczas, powiązania szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, a także otwierają nowe możliwości w edukacji zawodowej młodzieży i dorosłych.

Zmiany, zmiany,zmiany….
     Z wypowiedzi obu pań wynika, że od 1 września 2012 roku struktura szkolnictwa zawodowego ulegnie dość istotnym zmianom i będzie obejmowała: trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, trzyletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie technika i szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, dla osób posiadających wykształcenie średnie. Nie będzie natomiast już naboru do: liceów profilowanych oraz do uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, do techników uzupełniających dla młodzieży oraz zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych i techników dla dorosłych. Od 1 września 2012, (a w przypadku techników uzupełniających dla dorosłych – od dnia 1 września 2013 roku) nie będzie już prowadzona rekrutacja do klas pierwszych.

Organy prowadzące wspomniane szkoły będą mogły przekształcić je do 31 sierpnia 2015 r. (z wyjątkiem liceum profilowanego dla młodzieży) w licea ogólnokształcące dla dorosłych. W przypadku liceów profilowanych dla młodzieży, ich organy prowadzące zostały zobowiązane do podjęcia uchwał o zamiarze ich likwidacji, z tym, że klasy II i III  będą kontynuowały naukę do ukończenia szkoły. Kolejna zmiana wprowadza taką samą podstawę programową w klasach pierwszych liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Dzięki temu absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od II klasy tego liceum.


Bliżej rynku pracy
     W nowej strukturze kształcenie zawodowe dorosłych posiadających średnie wykształcenie będzie się odbywało w szkołach policealnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których prowadzenie spocznie na barkach powiatów. Dyrektorzy zamierzający wprowadzić do swoich szkół naukę nowego zawodu, będą zobowiązani do wcześniejszego porozumienia się w tej sprawie z organem prowadzącym szkołę, a także do zasięgnięcia opinii  powiatowej lub wojewódzkiej rady zatrudnienia.
  
  Jedną z najbardziej widocznych zmian w nowej strukturze szkolnictwa zawodowego, jest rezygnacja z liceów profilowanych dla młodzieży oraz ze szkół uzupełniających dla młodzieży i dorosłych. O ile te drugie można będzie przekształcić do 2015r. w licea ogólnokształcące dla dorosłych, to licea profilowane dla młodzieży mają ulec całkowitej likwidacji. Dlaczego i co w zamian? – W wielu przypadkach w uchwałach intencyjnych dotyczących likwidacji liceów profilowanych, jako powód wskazywano brak naboru. Z ustawy wynika, że naukę zawodów zastąpi zdobywanie kwalifikacji. Uczniowie będą zdawali egzamin na określoną kwalifikację i uzyskają świadectwo potwierdzające tę kwalifikację w zawodzie. Egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje będą przeprowadzane na różnych etapach nauki, a nie jak dotychczas, po ukończeniu nauki w szkole.

Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje w zawodzie, uczeń otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – informuje Teresa Michalak, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Z dalszych wyjaśnień wynika, że wiele kwalifikacji pokrywa się w różnych zawodach. Uzupełnienie kolejnej ma więc pozwolić na zdobycie dodatkowego zawodu, a tym samym zwiększy elastyczność w reagowaniu na potrzeby rynku pracy. Aby jeszcze silniej związać szkolnictwo zawodowe ze wspomnianymi potrzebami szkoły lub placówki oświatowe uzyskają możliwość łączenia się w zespoły (centra kształcenia zawodowego i ustawicznego), które będą mogły prowadzić również kursy zawodowe, a także zajmować się poradnictwem zawodowym i współpracą z pracodawcami w celu sprawniejszego reagowania na potrzeby rynku pracy. A w szkolnictwie zawodowym chyba głównie o to chodzi, a w każdym razie powinno.
AM

1 820 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Poseł Krzysztof Borkowski i europoseł Jarosław Kalinowski w Węgrowie (03.04.2012)

Nowe biuro posłów PSL W ubiegły piątek, 30 marca w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6  w Węgrowie (na tyłach...

Zamknij