ggg ggg

Zgoda na sesji budżetowej w Tłuszczu…

Podczas dziewiątej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek 17 grudnia, przy 13 głosach „za” i tylko jednym wstrzymującym, tłuszczańscy radni przegłosowali budżet na 2016 rok. Godne odnotowania, że w przyjętym planie finansowym wydatki nie przekroczą kwoty dochodów.

 

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok

W przyjętym budżecie gminy Tłuszcz na 2016 rok, zaplanowane dochody mają wynieść 52.349.417,36 zł (z tego bieżące w kwocie: 50.885.435,16 zł, zaś majątkowe w kwocie: 1.463.982,20 zł). Wydatki ustalono na kwotę 51.768.763,83 złotych (w tym bieżące w kwocie: 46.037.886,38 zł oraz majątkowe: 5.730.877,45 zł).
Przewidywana nadwyżka budżetowa w kwocie: 580.653,53 złotych, zostanie w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Jak zgodnie podkreślają tłuszczańscy włodarze, tegoroczny budżet jest budżetem bezpiecznym, który zmniejszy zadłużenie gminy, a przy tym zdoła zabezpieczyć główne potrzeby mieszkańców. Nie ulega wątpliwości, że tegoroczny priorytet inwestycyjny w gminie Tłuszcz, stanowić będzie rozbudowa sieci wodociągowej, a także modernizacja dróg, chodników i oświetlenia ulicznego. Znacząca część zadań realizowana będzie w oparciu o fundusze sołeckie poszczególnych miejscowości.
Wśród inwestycji infrastrukturalnych m.in. wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w ul. T. Kościuszki w m. Jasienica 10 000,00 zł; Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Sikorskiego w m. Jarzębia Łąka 6 000,00 zł; Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Wólka Kozłowska (Moczydło) 5 000,00 zł; Dotacje celowe dla ZGKiM na budowę wodociągu w ul. Łącznej w Tłuszczu 8 000 zł; w ul. Przejazdowej i Pilawskiej 70 000 zł; w ul. Zagłoby 16 000 zł; w m. Miąse 90 000 zł; w ulicach: Złota, Platynowa, Srebrna, Sulejowska, Olszowa i Zamkowa w m. Chrzęsne 135 000 zł; na budowę wodociągu Chrzęsne- Zalesie (ul. Kasztelańska) 150 000 zł; w m. Wólka Kozłowska (Moczydło) 80 000,00 zł; Wykonanie projektu budowy wodociągu w ul. Przejazdowej i Pilawskiej 20 000 zł. Dotacje celowe dla ZGKiM na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej 150 000 zł.
Wśród inwestycji drogowych m.in.: 100 000 zł na budowę ronda w Tłuszczu; Wykonanie projektu ulicy Zagłoby 20 000 zł; Przebudowa i budowa chodników na os. Słoneczna 150 000 zł; Przebudowa ulicy Mickiewicza w m. Jasienica 50 000 zł; Budowa chodnika ul. Kolejowa w m. Jasienica 50 000 zł; Budowa ul. Łąkowej w m. Jasienica 20 000 zł; Przebudowa ulicy Lipowej w m. Jasienica 60 000 zł; Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Jasienica 44 000 zł; Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miąse- Stasinów 20 000 zł; Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Franciszków 10 000 zł; Budowa drogi Kury – Ołdaki 112 000 zł; Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectw: Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki i Stryjki – 28 000 zł; Budowa drogi gminnej Pawłów 63 000,00 zł; Odwodnienie ulic na osiedlu Sasina w Dzięciołach 20 000 zł; Przebudowa skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika przy ul. Starowiejskiej 140 000 zł; Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Spacerowej 10 000 zł; Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Długiej w Miejscowości Jarzębia Łąka 10 000 zł; Budowa ul Piekarskiej 45 000 zł; Budowa ul. Wrzosowej 55 000 zł; Modernizacja ul. Zakrzewie w Tłuszczu 32 000 zł; Przebudowa ul. Kolejowej w Tłuszczu 80 000 zł; Wykonanie projektu chodnika przy ul. Sieroszewskiego – od ul. Klonowej do ul. Słowiczej 49 400 zł; Przebudowa ul. Klonowej 100 000 zł; Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej 40 000 zł; Utwardzenie drogi na ul. Borówkowej w Chrzęsnem 11 000 zł; Kompleksowe wykonanie projektu drogi gminnej we wsi Franciszków 11 619 zł; Dokończenie drogi przez wieś Grabów 7 881,20 zł; Dalsze ułożenie chodnika (Jadwinin) 8 537,97 zł; Modernizacja drogi dla granicy Kąty- Wielgi 6 845,53 zł.
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Okopowej w m. Jasienica 15 000 zł; Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Jasienica 5 000 zł; Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ulicy Żytniej w m. Jasienica 16 500 zł; Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepanek (Górki) 30 000 zł; Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kury i Ołdaki 10 000 zł; Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w m. Pawłów 28 000 zł; Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w m. Łysobyki 28 028,32 zł; Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Dzięcioły 1 000 zł; Uzupełnienie oświetlenia ulic Kasztelańskiej i Tłuszczańskiej w m. Chrzęsne 9 000 zł; Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Jarzębia Łąka 3 000 zł; Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kozły 10 000 zł; Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Wólka Kozłowska 6 000 zł; Oświetlenie ul. Jadowskiej wg projektu 5 000 zł; Projekt i budowa oświetlenia w ul. Jadowskiej (od strony Fiukał) 6 000 zł; Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Szczepanek przy drodze gminnej 6 500 zł; Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej do ul. Wspólnej 17 000 zł.
W zakresie oświaty przewidziano m.in.: Modernizację szatni w Szkole Podstawowej w Tłuszczu 200 000 zł; Modernizację energetyczną budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz 12 500 zł; Rozbudowę budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach etap II 300 000 zł; Rozbudowę budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach 200 000 zł; a także 60 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sal lekcyjnych w Gimnazjum w Tłuszczu.
W 2016 roku realizowane będą również rozbudowy istniejących placów zabaw, a także powstaną nowe obiekty rekreacyjno-sportowe. W budżecie przewidziano m.in.: Urządzenie boiska sportowego na os. Borki 10 000 zł; Doposażenie placu zabaw przy ul. Przyzakładowej 3 600 zł; Budowa placu zabaw dla dzieci 12 704,38 zł; Rozbudowę placu zabaw w postaci zamontowania bezpiecznej nawierzchni (plac zabaw przy ZS w Mokrej Wsi) 3 000 zł; Rozbudowę placu zabaw, zakup dwóch urządzeń fitness (montaż plac zabaw Brzezinów 1 szt, ZS w Mokrej Wsi 1 szt) 7 028,32 zł; Budowę placu zabaw w miejscowości Wilczeniec 24 383 zł; Zakup ogrodzenia i ogrodzenie wydzielonej części działki gminnej 10 000 zł; Wyposażenie placu zabaw przy ul. Centralnej i doposażenie innych placów zabaw w Jasienicy (przy ul. Mostowej i przy ul. Słonecznej ) 25 260,25 zł; Dokończenie budowy placu zabaw (w m. Jaźwie) 7 871,55; Doposażenie istniejącego placu zabaw we wsi Kozły w nowe elementy12 500 zł; Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Balcery 11 392,37 zł; Ogrodzenie placu zabaw na Fiukałach 4 260,25 zł; Rozbudowa placu zabaw w Postoliskach 4 000 zł; Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rysie 4 000 zł; Renowacja boiska oraz budowa nowego boiska do siatki 4 397 zł; Rozbudowa placu zabaw (w m. Szymanówek) 9 725 zł; Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz jego doposażenie i konserwacja 7 098,13 zł (Fundusz Sołecki Waganka); Zorganizowanie placu zabaw w Moczydle sołectwo Wólka Kozłowska i zakup zabawek do tego placu 7 000 zł; Zainstalowanie monitoringu oraz lamp oświetleniowych boiska i placu zabaw przy szkole 8 000 zł (Fundusz Sołecki Mokra Wieś); Urządzenie boiska sportowego do siatkówki na os. Górki w m. Jasienica 29 500 zł; Urządzenie boiska do siatkówki plażowej na os. Długa 10 000 zł; Urządzenie boiska i doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczynowej10 000 zł; Zakup urządzeń do siłowni plenerowej 4 691,06 zł w Mokrej Wsi.
/opr. R.L./

 

Co nas czeka w przyszłym roku? O komentarz poprosiliśmy burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Gajcego:

Komentarz burmistrza Tłuszcza – Pawła Bednarczyka

Najważniejszym celem najbliższych lat jest zaopatrzenie wszystkich mieszkańców w wodę. Dlatego też w 2016 roku zajmiemy się rozbudową sieci wodociągowej, a by przyśpieszyć ten proces postaramy się pozyskać środki zewnętrzne. Odkąd jestem burmistrzem w gminie Tłuszcz wybudowano ponad 50 kilometrów wodociągów i obiecuję, że będzie to kontynuowane. Oczywiście przyszłoroczny budżet to także inne zadania. Będziemy projektować i budować nowe drogi i chodniki na terenie gminy, realizować fundusze sołeckie i finalizować dawne zadania, jak budowę przedszkola w Postoliskach. Dobra współpraca ze starostwem zaowocuje kolejnymi inwestycjami powiatu, np. budową ronda w Tłuszczu na ul. Warszawskiej i Kościuszki.

Komentarz przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu – Krzysztofa Gajcego

Budżet na 2016 rok dla gminy Tłuszcz jest budżetem bezpiecznym, zmniejszającym zadłużenie gminy oraz zabezpieczającym główne potrzeby dla jej mieszkańców. Priorytetem tej kadencji, dla Rady Miejskiej i burmistrza, uzgodnionym na jej początku jest budowa wodociągów. W budżecie gminy na 2016 rok zabezpieczono kilkaset tysięcy złotych na rozbudowę istniejących wodociągów, jak również kwotę 1 350 000 złotych na środki własne w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej. Kolejną ważną inwestycją jest kontynuacja i zakończenie budowy Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół w Postoliskach. Inwestycja realizowana jest od kilku lat a budżet przyjęty na 2016 rok pozwala ją zamknąć. By przedszkole mogło rozpocząć funkcjonowanie potrzebne wówczas będą środki na wyposażenie pomieszczeń. Myślę, że uruchomienie przedszkola na rok szkolny 2016/17 będzie możliwe tylko przy pomocy środków zewnętrznych.

Podsumowując, dziękuję Radzie Miejskiej za przyjęcie budżetu i oczekuję jego realizacji od władzy wykonawczej.

2 157 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
WOŚP w powiecie ostrowskim. Zebrano ponad 41 tys. zł

W powiecie ostrowskim utworzono 2 sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy   Ostrowski sztab powołany przez Fundację Dzień Dobry miał siedzibę...

Zamknij