ggg
ggg ggg

Zarząd Powiatu z Absolutorium i Wotum Zaufania za 2020 rok

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego radni docenili pracę Zarządu i Starosty. Zarząd Powiatu Wołomińskiego na czele ze Starostą Adamem Lubiakiem otrzymał jednomyślne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się w czwartek, 24 czerwca Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium i wotum zaufania za 2020 rok.
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności powiatu w 2020 roku, które pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Jak czytamy w treści opinii RIO:
„Uchwalony przez Radę Powiatu Wołomińskiego budżet Powiatu na 2020 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 259.120.814,80 zł. Dochody Powiatu zrealizowano w kwocie 296.645.104,42 zł, co stanowi 114,48% planu, w tym dochody bieżące w 100,67%. Dochody majątkowe zrealizowano w 248,94% planowanej kwoty. Z informacji opisowej wynika, iż wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Uchwalony przez Radę Powiatu budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 293.579.482,80 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 268.276.134,78 zł, co stanowi 91,38% planu, z tego: Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 92,47% planu po zmianach; wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 88,12% planu po zmianach.
Z przedłożonego sprawozdania Rb N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że Powiat posiada należności wymagalne w kwocie 4.423.469,97 zł, co stanowi 1,49%
wykonanych dochodów.
Wynik budżetu za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 28.368.969,64 zł przy planowanym deficycie w kwocie 34.458.668,00 zł.
Na podstawie sprawozdania Rb Z ustalono, że zobowiązania Powiatu Wołomińskiego na koniec 2020 roku według tytułów dłużnych wyniosły 74.326.334,00 zł, co stanowi 25,06% wykonanych dochodów ogółem.”
– Rok 2020 to czas realizacji wielomilionowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych: w latach 2019-2020 pozyskaliśmy ponad 147 mln zł zewnętrznych funduszy m.in. na remonty dróg, rozbudowę szpitala, czy budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Warto zaznaczyć, że Dochody powiatu od 2018 do 2020 roku zwiększyły się o ponad 84 mln zł (w tym dochody z PIT o blisko 11 mln zł) – podkreślił Starosta Adam Lubiak przypominając, że
2020 rok wiązał się nierozerwalnie z obchodami jubileuszu 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To również czas walki z pandemią koronawirusa, która nieodzownie wpłynęła na nasze społeczeństwo. Tylko za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, wsparliśmy przedsiębiorców i pracowników w okresie pandemii kwotą ponad 91 mln złotych.
„Serdecznie dziękuję Członkom Zarządu, Radnym oraz wszystkim Współpracownikom za pełne poświęcenie i dobrze wykonaną pracę na rzecz mieszkańców Powiatu Wołomińskiego i rozwoju naszego powiatu w 2020 roku” – napisał tuż po sesji Starosta Adam Lubiak na swoim profilu na FB.
W imieniu redakcji Panu Staroście i Zarządowi Powiatu składamy serdeczne gratulacje!
/opr. KW/

101 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jednomyślne absolutorium dla Burmistrz Ząbek Małgorzaty Zyśk

Podczas czterdziestej czwartej sesji Rady Miasta Ząbki, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk...

Zamknij