ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium

Za absolutorium zagłosowało 15 radnych przy 2 wstrzymujących się.

24 czerwca 2015 r. odbyła się X sesja Rady Powiatu Wyszkowskiego, gdzie jednym z punktów sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za 2014 r. Następnie radni podjęli uchwałę dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wyszkowskiego za 2014 r. Większość radnych uznała, że sprawozdanie, jak i budżet wykony został prawidłowo i nie miała większych uwag. Jednak na uwagę zasługuje też stanowisko przygotowane i przedstawione w imieniu przewodniczącego Klubu Radnych PiS.
Chociaż Klub Radnych PiS Rady Powiatu Wyszkowskiego nie jest zbyt liczny, a jeszcze został osłabiony nieobcością radnego Waldemara Sobczaka przebywającego w tym czasie w szpitalu, zaprezentował swoje stanowisko, które przytaczamy w całości poniżej.

dscf3700
„Odnośnie wykonania budżetu powiatu za 2014 r. stwierdzamy, że budżet za 2014r. uchwalony w XII. 2013 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 88.497.851,32 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 91.175.317,07 zł. W trakcie realizacji budżetu głównie głosami członków koalicji, dokonywano na każdej sesji Rady Powiatu wielu zmian budżetowych po stronie dochodów, jak i wydatków i podejmowano Uchwały Rady Powiatu. W konsekwencji na ostatniej w XII. 2014 r. sesji Rady Powiatu budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 88.674.840,47 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 90.221.294,24 zł. Deficyt budżetowy wyniósł – 1.536.453,77 zł i został pokryty z kredytu i pożyczek. Dług powiatu wyniósł 9.800.256,52 zł, co stanowi 11, 06 % wykonanych dochodów za ten rok. Wprowadzanie zmian do budżetu jest powszechną praktyką w samorządach – kwestia dyskusyjną jest jednak zasadność i kierunek tych zmian. Nie wszystkie decyzje dotyczące dysponowania środkami publicznymi są słuszne. Do cyfr uwag nie mamy, ale mamy uwagi i zastrzeżenia dotyczące samych zmian jak i spraw związanych z realizacją budżetu. Nasze uwagi i zastrzeżenia są następujące:
1.Niewłaściwa i nierozsądna polityka finansowa Zarządu Powiatu, w wielu przypadkach marnotrawienie środków publicznych.

dscf3698
Przykład 1: wydatkowanie kwoty ponad 25 tys. zł na koncepcje przebudowy i dostosowanie obiektu prywatnego na wynajem pod Dom Dziecka w Rybienku Leśnym, pomimo wielu apeli i zastrzeżeń radnych opozycyjnych, że ta lokalizacja jest nieodpowiednia i sam obiekt nie spełnia podstawowych wymagań. Efekt jest znany. Zamysł legł w gruzach. W/w kwota została niepotrzebnie „wyrzucona w błoto”. Opozycja miała inne propozycje, ale nikt się z nią nie liczył.
Przykład 2: Wydatkowanie następnej kwoty 82.650 zł na budowę drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – projekt podziału nieruchomości. Koncepcja budowy tej drogi w samym założeniu – to decyzja nieprzemyślana, a wręcz pomysł poroniony, ponieważ ta inwestycja w takim zakresie finansowo-rzeczowym w obecnej sytuacji finansowej powiatu była nie do zrealizowania. W naszej ocenie można ją było realizować tylko etapami i przy dużym wsparciu środków zewnętrznych. Zaplanowany koszt realizacji tej inwestycji w 2014r. to ponad 7,7 mln zł., dodamy tylko, że złożony wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie został zakwalifikowany i nie uzyskał zewnętrznego dofinansowania. W 2013 r. została wydana decyzja, „Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej”, która pociąga za sobą wypłatę olbrzymich odszkodowań za przejęty grunt (obecnie około 700 tys. zł). Wydatek uznajemy za zbędny, obciążający ubiegłoroczny budżet i obecny. Dodamy, że sam projekt w 2013 r. kosztował już około 280 tys. zł. Łącznie powiat lada moment poniesie wydatek ponad 1mln zł. Czy było to przedsięwzięcie przemyślane?

dscf3698
Przykład 3: W 2014 r. powiat zaciągnął następne kredyty i pożyczki w kwocie 3.351.603,53 zł, przez co zadłużenie na koniec roku wzrosło i wyniosło już 9.800.256,52 zł a zarazem udziela się pomocy finansowej samorządom gminnym na zadania nie własne? (50 tys. gmina Długosiodło na budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków).
2.Ubiegły rok charakteryzował się zupełnym brakiem dialogu z całkowitym lekceważeniem opozycji w Radzie i niejasną polityką informacyjną, a także wewnętrznym konfliktem w Zarządzie Powiatu, negatywnie oddziaływującym na bieżące funkcjonowanie samorządu powiatowego.
3.Konsekwentne nie uwzględnianie żadnych propozycji inwestycyjnych radnych opozycyjnych w projekcie budżetu na 2014 r. Mamy żal o to, że nie bierze się pod uwagę naszego zdania przy planowaniu inwestycji.
4.Brak jest nadal skutecznych działań mających na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania w Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Dębinkach. Koszty utrzymania jednego wychowanka w 2014 r. sięgały ponad 6,6 tys. złotych miesięcznie.

dscf3697

 
5.Brak jakiejkolwiek decyzji dotyczącej racjonalizacji wydatków, zwiększanie zatrudnienia (?) i nie szukanie oszczędności budżetowych. Corocznie Zarząd Powiatu powiększa zadłużenie powiatu, poprzez zaciąganie nowych kredytów i pożyczek. Przypomnę, że w roku 2013 dług ten wynosił 8.650.883,40 zł i został powiększony w 2014 r. o kwotę 1.149.373,12 zł.
6.Dostarczanie radnym projektów uchwał na Komisje i Sesje Rady Powiatu odbywa się niejednokrotnie w ostatniej chwili. W oczywisty sposób narusza to § 17 ust. 2 załącznika Nr 5 do Statutu Powiatu Wyszkowskiego.Reasumując:
W oczywisty sposób powyższe uwagi nie pozwalają pozytywnie ocenić sposobu i zakresu wykonania budżetu oraz udzielić absolutorium Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego za 2014 r.
Klub Radnych PiS nie będzie w tej sprawie głosować „za”. Wstrzymamy się od głosu w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzieleniu absolutorium.
w 2010r. wydatki majątkowe wyniosły–14,1% (9.689.535,29 zł)
w 2011 r. wydatki te wyniosły – 15,7 %. (12.080.503,26 zł)
w 2012 r. wydatki te wyniosły – 9,49 %. (7.125.653,69 zł)
w 2013 r. wyd. majątkowe wyn.- 8.8% (7.212.183,64 zł)
w 2014 r. wyd. majątkowe wyn .- 18,55% (16.735.132,99zł)
MECEO – w 2013 r. – plan fin. 1.918.434,08 zł, wykonanie 438.534,79 zł (22,85%)- perturbacje (zerwanie umowy) przeniesiono do realizacji w 2014 r. (cał. koszt około 6 mln zł)
Rozbudowa Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 2013 r. – 577 tys. zł.(całk. koszt około 5,6 mln zł) zapłacono w 2014 r.”
/oprac. J.Cz./

1 294 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mali absolwenci „Zerówki” pożegnali się z przedszkolem

23 czerwca w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” odbyła się niecodzienna uroczystość - pożegnanie maluchów odchodzących z przedszkola Nasze Bambino. Kilkudziesięciu...

Zamknij