ggg ggg

Zarząd Powiatu Ostrowskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium

W dniu 29 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się LXII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i była jedną z najważniejszych dla samorządów sesją – przyjęcia i udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu.

LXII Sesję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. Sesję rozpoczęto od debaty nad raportem o stanie Powiatu Ostrowskiego za rok 2022. Raport obejmował podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. “Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za – 12, jestem przeciw – 1, wstrzymuję się – 4. Głosowali ZA: Zbigniew Chrupek, Eliza Drewnowska, Andrzej Grabowski, Krystyna Gumkowska, Danuta Janusz, Radosław Litwa, Roman Malicki, Grzegorz Nadratowski, Justyna Pętkowska, Hanna Rostkowska, Stefan Rostkowski, Dorota Subda. Wstrzymali się: Mariusz Kwiatkowski, Zbigniew Kamiński, Andrzej Skalik, Rafał Swaczyna. Przeciw: Władysław Krzyżanowski. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Powiatu Ostrowskiego za 2022 rok, które przedstawił Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek. Starosta omówił zrealizowany budżet, szczegółowo opisując dochody i wydatki. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 107 048 883,09 zł, co stanowi 100,73% planu ustalonego przez Radę, w tym dochody majątkowe w wysokości 23 976 168,55 zł, co stanowi 101,46% planu. W stosunku do roku 2021 dochody ogółem były wyższe o 7,99%, a majątkowe uległy zwiększeniu o 13,08%. Wydatki ogółem wykonano w 2022 r. w kwocie 130 551 909,92 zł (tj. 95,99% planu), w tym majątkowe w kwocie 55 775 282,87 zł (tj. 97,48% planu). W stosunku do roku 2021 wydatki ogółem były wyższe o 48,75%, a majątkowe wzrosły o 162,50%. Wydatki majątkowe stanowiły 42,72% ogólnych wydatków budżetowych. Starosta przedstawił najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w poprzednim roku na terenie Powiatu Ostrowskiego. Zaznaczył, że były one możliwe dzięki historycznemu wsparciu ze środków rządowych.
,,Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Ostrowskiego za 2022 rok” została podjęta jednogłośnie – 17 głosami.
Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie radni przystąpili do głosowania nad absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za 2022 rok. Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium przy 12 głosach za (Zbigniew Chrupek, Eliza Drewnowska, Andrzej Grabowski, Krystyna Gumkowska, Danuta Janusz, Radosław Litwa, Roman Malicki, Grzegorz Nadratowski, Justyna Pętkowska, Hanna Rostkowska, Stefan Rostkowski, Dorota Subda), bez głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się (Mariusz Kwiatkowski, Zbigniew Kamiński, Władysław Krzyżanowski, Andrzej Skalik, Rafał Swaczyna).
Następnie przewodnicząca Rady Dorota Subda w imieniu Rady Powiatu złożyła Staroście gratulacje i wręczyła kwiaty. Starosta serdecznie podziękował radnym oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za wytężoną pracę i zaangażowanie, a lokalnym władzom samorządowym za bardzo dobrą współpracę, której efektem są inwestycje, głównie drogowe, w naszym powiecie.
Podczas sesji radni podjęli także uchwały: zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023 – 2035, uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Boguty – Pianki.
Radni przyjęli także przez aklamację: informację z działalności w 2022 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu.
/KW/

276 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
43 Dni Broku i Puszczy Białej – wspaniała zabawa z mnóstwem atrakcji

W pierwszy weekend lipca 2023, na błoniach plaży miejskiej w Broku po raz czterdziesty trzeci odbyła się największa impreza plenerowa...

Zamknij