ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Pawła Kownackiego

We wtorek, 25 czerwca odbyła się ósma sesja Rady Gminy Wieliszew, podczas której wójt Paweł Kownacki otrzymał pierwsze w historii, a zarazem jednomyślne wotum zaufania.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez wójta Raportu o stanie Gminy Wieliszew za 2018 rok.
Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. (Warto nadmienić, że podobne informacje, przygotowywane przez kierowników działów i dyrektorów jednostek organizacyjnych, przekazywane są radnym Gminy Wieliszew podczas każdej sesji).
Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której każdy radny mógł przedstawić swoje stanowisko. W debacie wziął udział również zainteresowany mieszkaniec Gminy Wieliszew. Następnie, przeprowadzone zostało głosowanie, w którym za udzieleniem wójtowi wotum zaufania opowiedziało się 15 radnych.
Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wieliszew za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym. Po dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż budżet Gminy Wieliszew na 2018 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 81.975.076.36 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 82.775.896,43 zł, co stanowi 100,98 % planu, w tym:
dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 78.138.885,75 zł, co stanowi 101,06 % planu;
dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 4.637.010,68 zł, co stanowi 99,58 % planu.
Budżet 2018, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 86.740.980,36 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 83.080.457,65 zł, co stanowi 95,78 % planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 67.031.570,70 zł, co stanowi 95,52 % planu; wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 16.048.886,95 zł, co stanowi 96,87 % planu.
Wynik budżetu za rok 2018 zamknął się deficytem w kwocie: 304.561,22 zł, (planowany deficyt wynosił 4.765.904 zł). Ponadto, zaplanowano rozchody (spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji) w kwocie: 5.242.716 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 5.242.644,41 zł.
Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok przyjęta została 13 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” (jedna osoba była nieobecna). Tuż po głosowaniu, wójt Paweł Kownacki podziękował za pozytywna ocenę i podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu za tak dobrą współpracę.
W imieniu redakcji gratulujemy Wójtowi Wieliszewa otrzymanego wotum zaufania i absolutorium.

/opr. rl/

1 133 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zastał szkołę drewnianą, a zostawia… nowoczesną, dobrze wyposażoną i rozbudowaną! – Dyrektor Edward Biernacki po 43 latach pracy na stanowisku przechodzi na emeryturę.

Zakończenie roku 2018/2019 r. było wyjątkowo wzruszającym wydarzeniem w życiu Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. W obecności...

Zamknij